Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων !!!Με την παρακάτω εγκύκλιο το Υπ. Οικονομικών διευκρινίζει σε ότι έχει σχέση με την μισθολογική εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων και δίδεται ένα παράδειγμα ότι σε τυχών μετάταξη ακόμα και στον ίδιο φορέα δεν σημαίνει και αύξηση αποδοχών ! 


Δείτε περίπτωση που η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με τυχών αύξηση του Βασικού μισθού, όταν έχουμε μετάταξη και αλλαγή κατηγορίας από ΔΕ σε ΠΕ ...

Στο παράδειγμα βλέπουμε μία μετάταξη υπαλλήλου από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία δηλαδή ( από ΔΕ σε ΠΕ ) στην οποία όπως είναι φυσικό ο Β.Μ  ανεβαίνει  και η αύξηση αυτή συμψηφίζεται με τυχών προσωπική διαφορά, όταν κατά την ένταξή του ως ΔΕ αυτό δεν συνέβαινε αλλά την αύξηση του βασικού του την έπαιρνε σταδιακά σε 4 χρόνια και η προσωπική διαφορά παρέμενε ως έχει ... 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του νόμου 4354/15 
<<σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλον φορέα η προσωπική διαφορά του παρόντος άρθρου παύει να καταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η υποχρεωτική μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου σε άλλον φορέα, λόγο συνολικής ή μερικής μεταφοράς ή κατάργηση της υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  και Δημόσιας Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, οπότε η εν λόγω προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.>>

Επίσης στην εγκύκλιο διευκρινίζεται η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, ή αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης έως τις 31/12/17 και ότι το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για την μισθολογική εξέλιξη από το 2018 και μετά ! όπως σας είχαμε ενημερώσει ΕΔΩ

Δείτε την εγκύκλιο ... 


πηγή εγγράφου https://diavgeia.gov.gr/


citybusdrivers