Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Οι λεπτομέρειες του μεγάλου διαγωνισμού για τα 750 έως 770 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πως χωρίζεται σε 5 τμήματα ο διαγωνισμός, ο προϋπολογισμός κάθε τμήματος


Γνωστοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες του μεγάλου διαγωνισμού για την προμήθεια 750 έως 770 νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης», είναι ύψους 383.494.800 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και χωρίζεται σε 5 τμήματα.

Τα 5 τμήματα του διαγωνισμού των νέων λεωφορείων

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12m, κατηγορίας EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 31.000.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων) και με δικαίωμα προαίρεσης 6.200.000 € πλέον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.000.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων).

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18m, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 43.000.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων).

ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 45.375.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Συγκεκριμένα: 45.000.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τα 100 οχήματα, περιλαμβανομένων των φορτιστών αργής φόρτισης και συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων, συν 375.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τρεις (3) διατάξεις συσσωρευτή-ταχυφορτιστή για φορητή εξυπηρέτηση των οχημάτων.

ΤΜΗΜΑ 5: «Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 124.695.000 πλέον Φ.Π.Α. 24%. Συγκεκριμένα: 123.750.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τα 250 οχήματα, περιλαμβανομένων των φορτιστών αργής φόρτισης και συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων, συν 945.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για επτά (7) διατάξεις συσσωρευτή-ταχυφορτιστή για φορητή εξυπηρέτηση των οχημάτων.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, ανά τμήμα.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες 

Τα 2/3 των νέων λεωφορείων εκτιμάται ότι θα δρομολογηθούν στην Αθήνα και το 1/3 στη Θεσσαλονίκη.

Ο διαγωνισμός, όπως αναφέρθηκε, χωρίζεται σε 5 επιμέρους τμήματα, δηλαδή κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει από 1 έως 5 προσφορές για τις ακόλουθες κατηγορίες.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα προκηρυχθούν 5 διαφορετικοί διαγωνισμοί, αλλά 1, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η διαγωνιστική διαδικασία, και για τα 5 επιμέρους τμήματα, θα «τρέχει» παράλληλα.

Για τον διαγωνισμό έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψής, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών.

Πηγή