Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των επιτυχόντων στην Ο.ΣΥ Α.Ε της προκήρυξης 1/2020 [ΠΙΝΑΚΕΣ]


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ Α.Ε οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά θέσεων (367) προσωπικού Δ.Ε οδηγοί λεωφορείων & πενήντα έξι (56) θέσεων Δ.Ε τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ο.ΣΥ Α.Ε 

Ειδικότερα οι πίνακες περιλαμβάνουν :

►Συνολική ειδικοτήτων με σειρά κατάταξης (ενιαίος πίνακας)

►Συνολική με σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα (ενιαίος πίνακας ανά ειδικότητα)

►Πίνακας επιτυχόντων διοριστέων ανά κλάδο και ειδικότητα σε γενικές και ειδικές κατηγορίες θέσεων.

►Πίνακας αναπληρωματικών ανά κλάδο ειδικότητα σε γενικές και ειδικές κατηγορίες θέσεων.

►Πίνακας απορριπτέων ανά ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι, δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης – δημοσίευσης των προσωρινών πινάκων στο διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr), και ορίζεται ειδικότερα από 10-12-2020, ως και την πάροδο της 14ης Δεκεμβρίου 2020.

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-6400241, 210-6400686) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: prosl.enstasi@asep.gr). Στην ένσταση θα πρέπει να επισυνάπτεται παράβολο είκοσι ευρώ (20€), αλλιώς η ένσταση δεν θα εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προμηθευτεί το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) επιλέγοντας – Φορέας Δημοσίου –Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταλάβει το αντίτιμό του μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο