Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

ΣΤΑ.ΣΥ : Δημοσίευση προσωρινών πινάκων πρόσληψης προσωπικού της προκήρυξης 1/2020 [ΠΙΝΑΚΕΣ]Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ανακοινώνει τις τους προσωρινούς πίνακες πρόσληψης προσωπικού για την προκήρυξη 1/2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020
(Α∆Α: ΨΗ76465ΧΘΞ-ΟΟΕ)

 

Γνωστοποιείται ότι σήμερα 09.12.2020, δημοσιεύτηκαν στο διαδικτυακό τόπο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (www.stasy.gr), οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες  κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων της Προκήρυξης 1/2020 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για πλήρωση εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4722/2020, στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.).

 

Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους στον διαδικτυακό τόπο της ΣΤΑ.ΣΥ. Μον. Α.Ε. (www.stasy.gr).

 

Ειδικότερα, οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από 10 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη έως και την πάροδο της 14ης Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και η άσκηση της ενστάσεως γίνεται αποκλειστικά μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) 210-6400241, 210-6400686 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): prosl.enstasi@asep.gr.

 

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας → Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

 

Οι ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για τις ταχυδρομικώς υποβληθείσες αιτήσεις με συστημένη επιστολή, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (www.stasy.gr) κατάσταση με τον αριθμό πρωτοκόλλου που συσχετίζεται με το αριθμό ταχυδρομικής αποστολής.

 

Για όσους υποψήφιους έχουν λάβει περισσότερους του ενός αριθμούς πρωτοκόλλου, είτε λόγω υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων είτε λόγω πολλαπλής αποστολής της αίτησης, λαμβάνεται υπόψη για την αναγραφή τους στους πίνακες, ο αριθμός που συσχετίζεται με την αρχική αποστολή. Για πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς πρωτοκόλλου οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2144141173 & 2144141213, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

 

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο