Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΜε το νομοσχέδιο "Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.", παρατείνεται έως και τις 30.9.2020 (αντί της 10.6.2020) η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 16

Με την παρ. 1 της παρούσας ρύθμισης, δεδομένης της αδυναμίας σύγκλισης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών, παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.9.2020, η θητεία των διοικητικών οργάνων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων, και η οποία είχε παραταθεί αρχικά μέχρι 10.04.2020, δυνάμει του άρθρου δεκάτου έβδομου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και εν συνεχεία, μέχρι 10.6.2020, δυνάμει του άρθρου δωδέκατου της από 13.4.2020 ΠΝΠ, για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982, για τις εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και για τα ΝΠΙΔ, τα μέλη της διοίκησης των οποίων εκλέγονται από μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982. Στην παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης δίνεται η δυνατότητα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συγκαλούν Γενική Συνέλευση, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. Δεδομένης της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, για λόγους που επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται το ως άνω μέτρο, κρίνεται αναγκαίο οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων να προκηρύσσονται και να διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους, προκειμένου τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων να ασκούν απρόσκοπτα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Κατά την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης, αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, αφορούν σε αμιγώς συνδικαλιστικές οργανώσεις και όχι σε αλληλοβοηθητικά ταμεία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει παραταθεί με το άρθρο 17 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4862/2020 (A' 76), και το άρθρο δωδέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020».

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των οικείων οργάνων τους, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται το άρθρο 8 του ν. 1264/1982 (Α'79) και το καταστατικό των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά.

Πηγή