Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Χωρίς χρηματοδότηση βγήκε στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τα αστικά λεωφορεία- Ανοίγουν οι προσφορές δύο ημέρες πριν τις εθνικές εκλογέςΤης Μαρίας Μόσχου
Χωρίς εξασφαλισμένα κονδύλια προκηρύχθηκε ο Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια αστικών λεωφορείων που θα ανανεώσουν το στόλο του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ. 


Μάλιστα στην προκήρυξη αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά έως την 1η Ιουλίου ενώ οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 5 Ιουλίου, δύο μόλις ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ανάδοχος δεν θα ανακοινωθεί μέχρι να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση!

Στην προκήρυξη αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η «παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. προμήθειας 2019ΣΕ38000000)».  Ωστόσο συνεχίζει ότι «θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης τμήματος της σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ 2014-2020) ή/και από δάνεια της ΕΤΕπ ή άλλων χρηματοδοτικών φορέων», και επισημαίνεται ότι «Η Προϊσταμένη Αρχή δεν θα προβεί σε κοινοποίηση προς τον/ τους ανακηρυχθέντα /ες ανάδοχο / ους της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος των δημοπρασιών πριν την οριστική ένταξη του έργου σε Επιχειρησιακά Προγράμματα της Π.Π. 2014-2020».

Ωστόσο στο κείμενο που απέστειλε ο υπουργός Υποδομών στην ΕΕ, δύο ημέρες μετά τις περιφερειακές εκλογές,  αναγράφεται ότι η συντήρηση και η επισκευή παραχωρείται για 15 χρόνια και όχι για 17 που αναφέρεται στην προκήρυξη, ενώ παράλληλα δίνονται οι προϋπολογισμοί χωρίς την προαίρεση αγοράς λεωφορείων. Μάλιστα πρέπει να αναφερθεί ότι ο διαγωνισμός έχει προελάσει πλήθος ερωτημάτων στην ΕΕ.

Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που έπρεπε να είχε ήδη υλοποιηθεί ωστόσο η έλλειψη χρηματοδότησης φρέναρε τις προσπάθειες του υπουργείου Υποδομών που είχε υποσχεθεί ότι τα λεωφορεία θα είχαν κυκλοφορήσει τον προηγούμενο Απρίλιο.

Ωστόσο ακόμα και σήμερα όπως φαίνεται ξεκάθαρα δεν υπάρχουν τα κονδύλια για την υλοποίηση της σύμβασης.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί:

α) Προμήθεια Αστικών Λεωφορείων διαφορετικών τεχνολογιών για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,

β) Προμήθεια παρελκομένων (φορτιστών βραδείας φόρτισης και ταχυφορτιστών) και

γ) Συντήρηση – επισκευή των αστικών λεωφορείων και των παρελκομένων τους.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 461.094.000 ευρώ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) έτη, από την ημερομηνία ισχύος αυτής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ως VΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο παρών διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

– ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 100 πετρελαιοκίνητων αρθρωτών λεωφορείων 18m».

– ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου».

– ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 12m και παρελκόμενων αυτών (φορτιστών βραδείας φόρτισης και ταχυφορτιστών)».

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία υποβολής προφορών αναφέρεται η 30 -05-2019 και ώρα 08:00΄ μέχρι την  01-07-2019 ώρα 17:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών : 05-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄

ΔΗΛΩΣΗ Α. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Ο κ. Σπίρτζης μπορεί να  κοροϊδεύει λίγους για πολύ καιρό, πολλούς για λίγο, όχι όμως όλους,  και ειδικά τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού ανοίγει την «κερκόπορτα» στην ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών αγοράζοντας λεωφορεία από τη μία και πουλώντας την επισκευή και συντήρηση  στον ανάδοχο από την άλλη.  Ωστόσο δεν δίνει απαντήσεις όσον αφορά:

Σε ποιους χώρους θα γίνεται η συντήρηση των λεωφορείων και από ποιους.

Δεν υπάρχει καμία υποδομή για επισκευή -συντήρηση- φόρτιση για τα ηλεκτρικά λεωφορεία.
Σε ποιους χώρους  θα σταθμεύουν τα λεωφορεία, από που και από ποιους θα δρομολογούνται» αναφέρει μιλώντας στο movenews.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών κια Εργαζομένων της ΟΣΥ κ. Α. Ραυτόπουλος.

Παράλληλα υποστηρίζει ότι «Μετά το κλείσιμο του Ελληνικού –που δεν ήταν αναγκαία υποχρέωση- η διοίκηση της ΟΣΥ συνεχίζει ακάθεκτη το ξεπούλημα των αστικών συγκοινωνιών αφού όπως αναφέρει ο κ Σπίρτζης έχουν υπογράψει τόσο η ΟΣΥ όσο και ο ΟΑΣΘ για την προμήθεια των νέων λεωφορείων και την πώληση της επισκευή και συντήρησης στον ανάδοχο».

Πηγή