Τρίτη 16 Απριλίου 2019

ΟΑΣΑ: Αναθέτει μελέτη σε ιδιώτη για έργο που εκτελείται ήδη από τους τεχνικούς της ΟΣΥ


Στις 27 Φεβρουαρίου ο ΟΑΣΑ προχώρησε την υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Προληπτικής Διάγνωσης Τεχνικής Ικανότητας, Διαχείρισης και Βελτίωσης της αποδοτικής λειτουργίας του Στόλου των Οχημάτων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.»


Ο ΟΑΣΑ ανέθεσε το παραπάνω έργο στην εταιρία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προετοιμασία, ωρίμανση και εξειδίκευση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Προληπτικής Διάγνωσης της Τεχνικής Ικανότητας και Επάρκειας των Οχημάτων (ΟΣΤΙ) με στόχο τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων που θα έχει προέλθει από την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εργασιών συντήρησης και της εξοικονόμησης του καυσίμου λόγω αποδοτικότερης οδήγησης.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους η εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας για την ΟΣΥ γίνεται απο την ίδρυση της εταιρειας από τον τεχνικό κλάδο καθημερινά σε όλα τα αμαξοστάσια των Οδικών Συγκοινωνιών με στόχο την καλύτερη διαχείριση του στόλου. Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί ότι τα καινούργια λεωφορεία που θα προμηθευτεί ο ΟΑΣΑ, δεν θα εξυπηρετούνται από τον τεχνικο κλαδο της ΟΣΥ αλλά η επισκευή τους και ο τεχνικός τους έλεγχος θα γίνεται από τον ανάδοχο (12ετή leasing).

Ειδικότερα, η εμπειρογνωμοσύνη που καλείται να συντάξει ο ανάδοχος περιλαμβάνει τα εξής:

Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, όλων των εξειδικευμένων υπηρεσιών συνολικής διαχείρισης οχημάτων στόλου

Την καταγραφή και παρακολούθηση όλων των παρεχομένων υπηρεσιών με εξελιγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης όλων των στοιχείων διαχείρισης και πληροφοριών.

Την προσαρμογή του συστήματος ή και τη λειτουργία του σε συνδυασμό με άλλα λογισμικά (GIS, ERP, Τηλεματική) του Ομίλου.

Τον συντονισμό και παρακολούθηση των πάσης φύσεως επισκευών – συντηρήσεων των οχημάτων.

Τη δημιουργία μητρώου οχημάτων με σκοπό την παρακολούθηση της διαχειριστικής τους επάρκειας

Την αξιοποίηση των δεδομένων μέσω εξελιγμένου συστήματος βάσης δεδομένων (Business Intelligence).

Την εφαρμογή στρατηγικής υποστήριξης αποφάσεων και κατάρτισης ετήσιου σχεδίου κινδύνων και ελέγχων του στόλου οχημάτων.

Παραδοτέο 1:

Ανάλυση εξωτερικού (διεθνούς) και εσωτερικού (ΟΑΣΑ) Περιβάλλοντος. Ειδικότερα εξετάζονται :

Διεθνής Εμπειρία και καταγραφή σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων, συγκριτική αξιολόγηση διαθέσιμων τεχνολογιών και εφαρμογών με βάση πολυκριτηριακή ανάλυση, προσδιορισμός και στάθμιση ωφελειών από την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση αντίστοιχων Συστημάτων, διαθέσιμες εφαρμογές και συστήματα του ΟΑΣΑ. Ειδικές Ανάγκες ΟΑΣΑ και πλαίσιο ενσωμάτωσης του ΟΣΤΙ στην Στρατηγική και καθημερινή λειτουργία των επιφανειακών συγκοινωνιών στην Αθήνα, διάρθρωση του ΟΣΤΙ σε «Λειτουργικές Περιοχές» και «Υποσυστήματα» – Τεχνική Αναγνωριστική Έκθεση και διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του ΟΣΤΙ με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.

Το Παραδοτέο 1 θα υποβληθεί εντός 1,5 μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.

Παραδοτέο 2:

Ανάλυση του Περιεχομένου και Φάσεις Ανάπτυξης του ΟΣΤΙ. Ειδικότερα εξετάζονται :

1.Λειτουργικές Περιοχές, Υποσυστήματα (εσωτερικά / εξωτερικά), Αρχιτεκτονική και Εξωτερικές Οντότητες του ΟΣΤΙ.

2.Απαιτήσεις και Περιεχόμενο Υποσυστημάτων ΟΣΤΙ (μεταξύ των οποίων εφαρμογές Β.Ι., Υποστήριξη Αποφάσεων, Μητρώο KPI’s κλπ).

3.Ανάλυση των δικτύων και των υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων των Οχημάτων και των αναγκαίων Συστημάτων Τηλεματικής των Αμαξοστασίων.

4.Αναγκαίες Δομές, Κέντρα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΣΤΙ (π.χ. διασυνδεσιμότητα με ΘΕΠΕΚ κ.λπ.) και διασφάλιση της πολυμεσικής επικοινωνίας μεταξύ «κύριων συνιστωσών» του ΟΣΤΙ (λ.χ. κέντρα ελέγχου, οχήματα, αμαξοστάσια, κέντρα επισκευών και συντήρησης).

5.Προδιαγραφές του αναγκαίου εξοπλισμού φιλοξενίας των Εφαρμογών του ΟΣΤΙ.

6.Ανάγκες και Προδιαγραφές λοιπού τεχνικού / τεχνολογικού εξοπλισμού / εξοπλισμού επί των οχημάτων.

7.Διαλειτουργικότητα με λοιπά Έργα, Συστήματα και Λειτουργίες του Ομίλου ΟΑΣΑ (Π.χ. Τηλεματική, ΑΣΣΚ κ.λπ.).

8.Αρχιτεκτονική και Οδηγίες Χρήσης των Εφαρμογών Λογισμικού.

9.Οδηγίες Χρήσης των εφαρμογών αναφορών επιχειρησιακής ευφυΐας του
Συστήματος.

10.Πρόταση της Οργάνωσης και της Επιχειρησιακής Ευθύνης και Λειτουργίας τουΟΣΤΙ.

11.Συνοδευτικές Δράσεις, Υπηρεσίες και Εκπαίδευση των Στελεχών του ΟΑΣΑ.

12.Διαστασιολόγηση, Φάσεις Ανάπτυξης και Κοστολόγηση του ΟΣΤΙ κατά την πιλοτική και πλήρη (παραγωγική) λειτουργία του.

13.Διερεύνηση πιθανών οργανωτικών και επιχειρησιακών μεταβολών του Ομίλου για την υποδοχή, εγκατάσταση, λειτουργία και αξιοποίηση του ΟΣΤΙ.

14.Εκτίμηση των αναμενόμενων ωφελειών από την λειτουργία του ΟΣΤΙ (Cost Benefit Analysis).

15.Πολιτική Ασφάλειας και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

Το ΟΣΤΙ θα έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές δυνατότητες:

Πλήρους καταγραφής και παρακολούθησης όλων των παρεχομένων υπηρεσιών,με εξελιγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης, απεικόνισης, διαχείρισης, ανάλυσης, αλληλεπίδρασης δεδομένων, παραγωγής αναφορών και διαγραμμάτων, δημιουργίας μοντέλων διαδικασιών, διαγραμμάτων ροής, οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων, επεξεργασίας στοιχείων, ενοποίησης δεδομένων, υποβολής χωρικών ερωτημάτων, χωρικής ανάλυσης, διαδραστικής μέτρησης χαρακτηριστικών, εύρεσης στοιχείων σε χάρτη, επιλογής δεδομένων με βάση τη τοποθεσία, πρόσβασηςσε διάφορα επίπεδα, όλων των στοιχείων διαχείρισης και πληροφοριών.

Προσαρμογής ή συνδυασμού συστήματος με το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), με τις εξελιγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης που θα διαθέτει το σύστημα ή ακόμη και να λειτουργήσει παράλληλα με υφιστάμενο ERP ή τηλεματικό εξοπλισμό που ήδη διαθέτει ο ΟΑΣΑ.

Πλήρους συντονισμού και παρακολούθησης των πάσης φύσεως επισκευών συντηρήσεων των οχημάτων.

Πλήρους διαχείρισης, παρακολούθησης και εποπτείας της διαχειριστικής επάρκειας και ικανότητας των οχημάτων με την δημιουργία του απαραίτητου μητρώου οχημάτων.

Πλήρους υποστήριξης σχεδιασμού και οργάνωσης της διαχειριστικής επάρκειας και ικανότητας των οχημάτων.

Πολυμεσικής επικοινωνίας μεταξύ κύριων συνιστωσών του συστήματος (κέντρα ελέγχου, οχήματα, αμαξοστάσια, κέντρα επισκευών και συντήρησης).

Παρακολούθησης όλων των αβαριών ή καταπονήσεων σε οχήματα του στόλου.

Το Παραδοτέο 2 θα υποβληθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Παραδοτέο 3:

Εξειδίκευση, Ωρίμανση και Διασφάλιση της Χρηματοδότησης του ΟΣΤΙ.

Παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

1.Εξειδίκευση του ΟΣΤΙ ως Πράξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και διάρθρωση σε Υποέργα, με βάση την στοχοθεσία του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα υποδειχθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα.

2.Συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες για τη διαμόρφωση «σχεδίου» Πρόσκλησης προς τον ΟΑΣΑ.

3.Προετοιμασία και περιγραφή «σχεδίου» ΤΔΠΠ, περιγραφή της διαδικασίας ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη, Πιλοτική και Παραγωγική Λειτουργία ΟΣΤΙ/ΟΑΣΑ» (Κυρίως Έργο).

4.Προετοιμασία «σχεδίου» αναλυτικής Διακήρυξης του Υποέργου που αφορά στην ανάπτυξη του ΟΣΤΙ, με βάση τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και εφαρμόζεται).

Το Παραδοτέο 3 θα υποβληθεί εντός 5 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η Συνολική αμοιβή για το έργο καθορίζεται σε 58.000 ευρώ πλέον του νομίμου ΦΠΑ.


ΠΗΓΗ