Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

«Big brother» σε φορτηγά και λεωφορεία - Στο στόχαστρο τα διαλείμματα και οι ώρες οδήγησηςΣτην άμεση ενεργοποίηση Μικτών Συνεργείων Ελέγχου του Σώματος και Εργασίας και της Τροχαίας τα συστήνονται για να ελέγξουν το καθεστώς εργασίας των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων. 


Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε  του ΣΕΠΕ και τη Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης εν όψει κινδύνου έναρξης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη επίτευξης των στόχων της οδηγίας 2006/22/ΕΚ για τον έλεγχο τήρησης των κανονισμών (ΕΕ) 165/2014 και (ΕΚ) 561/2006.

Η οδηγία προβλέπει τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων καθώς και για την συσκευή ελέγχου (ταχογράφος). 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το ΣΕΠΕ, θα πρέπει: 

(α) Να μεριμνήσουν για την άμεση έναρξη λειτουργίας και τον συντονισμό των ΜΣΕ με παροχή οδηγιών από τους κατά τόπους αρμόδιους Επόπτες. 

(β) Να διασφαλίσουν ότι το μέλος του ΜΣΕ που προέρχεται από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων έχει στη διάθεσή του τον απαιτούμενο τυποποιημένο εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων και έχει εκπαιδευτεί στην χρήση αυτού του εξοπλισμού,  

(γ) Να εξετάσουν δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους την δυνατότητα προσωρινής διάθεσης ορισμένων μονάδων του τυποποιημένου εξοπλισμού ελέγχου που έχουν προμηθευτεί προς την Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντίστοιχη εκπαίδευση αστυνομικών οργάνων ώστε να τον χρησιμοποιούν κατά τους καθ’ οδόν αστυνομικούς ελέγχους, έως την προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989).   

Τόσο το Υπουργείο Εργασίας/ΣΕΠΕ όσο και η Διεύθυνση Τροχαίας παρακαλούνται να αναδιοργανώσουν το σύστημα συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων ελέγχων τους, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα μηνιαίως.