Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019

ΥΠΔΑ: Πώς θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ στο ΔημόσιοΑνακοίνωση σχετικά με τη μεταφορά των εργαζομένων της ΕΛΒΟ στο Δημόσιο, εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.


Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4440/2016 (224 Α)

2. το Π.Δ.123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ.» (208 Α)

3. το Π.Δ.88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (260 Γ)

4. την με αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/84/οικ.31476/22.9.2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας μεταφοράς του προσωπικού του άρθρου 40 του ν.4440/2016» (3576 Β)

5. την αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/6/οικ.33116/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΕΕΦ465ΧΘΨ-54Β) εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

6. την αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/147/οικ.19930/1.6.2018 (ΑΔΑ: ΨΟ6Υ465ΧΘΨ-ΒΩΦ ) εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

7. Τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους απασχολούμενους της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.»

8. Τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Καλούνται οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας, δηλ. μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2019, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση metpros40@ydmed.gov.gr Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη μεταφορά τους, σε ειδικό προς το σκοπό έντυπο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των θέσεων που επιθυμούν να μεταφερθούν από το σύνολο των θέσεων της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας που περιέχονται στους πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα.

2. Ο χρόνος προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης και συμπληρώνεται στο Α1 Πεδίο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υπολογίζεται μέχρι το χρόνο λήξης της δίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη μεταφορά, όπως αυτά ορίζονται στην αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/84/οικ.31476/22.9.2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας μεταφοράς του προσωπικού του άρθρου 40 του ν.4440/2016» (3576 Β).

3. Η ως άνω Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση αποστέλεται στο Τμήμα Κινητικότητας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Βασ.Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα) μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2019 και σε έντυπη μορφή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος συνοδευόμενη από πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» και από τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα από τον αιτούντα στο έντυπο της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 4 «Κριτήρια για την μεταφορά» της ως άνω υπουργικής απόφασης (π.χ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απόφαση ΚΕΠΠΑ κ.λπ.).
Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν την προτίμησή τους για μία (1) θέση ή έως και το σύνολο των θέσεων της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν και κατέχουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους, καταγράφοντας τους αύξοντες αριθμούς των θέσεων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα της Ανακοίνωσης (π.χ. 45, 48, 32…)

4. Η μεταφορά του προσωπικού θα γίνει στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκει ο υπάλληλος στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» και στην ίδια ή αντίστοιχη με τα τυπικά προσόντα που κατέχει ειδικότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει και τις τυχόν οικείες οργανικές διατάξεις.

5. Το σύνολο των θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα αναφέρεται στους συνημμένους πίνακες οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Πηγή