Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019

Ξεκίνησαν από 1η Ιανουαρίου οι διαδικασίες προμήθειας για τα 92 νέα σύγχρονα λεωφορεία για τον ΟΑΣΑΟι διαδικασίες προμήθειας ξεκίνησαν και επίσημα από την 1η Ιανουαρίου, μετά την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020” * Μεταξύ αυτών 12 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία * Προβλέπεται η υποχρέωση του αναδόχου για τη συντήρηση και την προμήθεια ανταλλακτικών ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις


Ανάσα για τον γηρασμένο στόλο λεωφορείων του ΟΑΣΑ θα αποτελέσει η προμήθεια 92 νέων σύγχρονων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, οι διαδικασίες για την οποία ξεκίνησαν και επίσημα από την 1η Ιανουαρίου, μετά την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Η σχετική έγκριση για την ένταξη της Πράξης «Προμήθεια νέων οχημάτων (ΟΑΣΑ Α.Ε.)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής» του Ε.Π. «Αττική», υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2018 από τη Ρένα Δούρου, και περιλαμβάνει την εκταμίευση, με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 29.960.000 ευρώ για την ενίσχυση του στόλου του ΟΑΣΑ με 92 νέα λεωφορεία μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Η έναρξη του έργου ξεκίνησε και επίσημα την 1η Ιανουαρίου και εντός του διμήνου θα ακολουθήσει η κατάρτιση και δημοσίευση του διαγωνισμού από τον ΟΑΣΑ για την εύρεση του ανάδοχου, που θα αναλάβει να προμηθεύσει σταδιακά στα επόμενα τρεισήμισι χρόνια τα νέα λεωφορεία.

Και 12 ηλεκτροκίνητα

Σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση, που έθεσε σε διαβούλευση ο ΟΑΣΑ, με τις απαιτούμενες προδιαγραφές λεωφορείων, και στην οποία αναμένεται να βασιστεί η προκήρυξη του διαγωνισμού, το έργο αφορά στην προμήθεια 92 νέων αστικών λεωφορείων, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία θα είναι χαμηλού δαπέδου, σύγχρονης αισθητικής εμφάνισης και κατασκευής, με υψηλό βαθμό άνεσης και ασφάλειας στους επιβάτες, ενώ θα έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σύμφωνα με τους όρους της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το είδος και την τεχνολογία των οχημάτων, η προμήθεια αφορά σε:

1. 20 οχήματα με κινητήρα diesel, 12-μετρα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO VI.

2. 60 οχήματα με κινητήρα diesel, 18-μετρα (αρθρωτά), αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO VI.

3. 12 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τεχνολογίας ΕURO VI, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, μικρού μεγέθους και με αυτονομία κίνησης, συμπεριλαμβανομένου του συνοδευτικού εξοπλισμού και υποδομών (π.χ., φορτιστές) που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει και συντήρηση - ανταλλακτικά

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως περιγράφεται στην ανοιχτή πρόσκληση, ο προμηθευτής με την προσφορά του στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οφείλει να υποβάλει και πρόγραμμα συντήρησης των λεωφορείων 400.000 km, στο οποίο θα αναφέρονται, ξεχωριστά, η δαπάνη των ανταλλακτικών, οι απαιτούμενες εργατοώρες καθώς και η τιμή της εργατοώρας συντήρησης στα αμαξοστάσια της ΟΣΥ. Ο προμηθευτής θα εγγυάται τις παραπάνω τιμές του προγράμματος συντήρησης (κόστος, χρόνος) για το παραπάνω διάστημα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επίδραση ενδογενών ή εξωγενών παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε αυτές.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Σπίρτζη, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ΑΜΕ-ΑΠΕ, η πρόβλεψη ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και τη συντήρηση/προμήθεια ανταλλακτικών θα αφορά περίοδο άνω των 10 ετών και κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να μην υπάρχουν οι καθυστερήσεις αλλά και το πρόσθετο κόστος που είχε παρατηρηθεί (και είχε συσσωρευθεί ως χρέος στις αστικές συγκοινωνίες).

Αντίστοιχα, στο κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης στους χώρους των αμαξοστασίων της ΟΣΥ κατά την περίοδο της εγγύησης, προβλέπεται ότι η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης από τον ανάδοχο πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δύο ημερών ή να ξεκινάει η επίλυσή της εντός δύο ημερών, εφόσον το εύρος της βλάβης είναι μεγάλο. Ο ανάδοχος επιπλέον είναι υποχρεωμένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη προς τον ΟΑΣΑ και την ΟΣΥ από δικό του ή συμβεβλημένο εξειδικευμένο συνεργείο, δυναμικότητας τουλάχιστον πέντε ατόμων.

Αυστηρές ρήτρες για καθυστερήσεις συντήρησης

Την ίδια στιγμή, ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει τη διαδικασία μεταφοράς και θα επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς των λεωφορείων στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ, σε περίπτωση βλάβης κατά την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Σε περίπτωση δε μη έγκαιρης αποκατάστασης, ο ανάδοχος θα αποζημιώνει τον ΟΑΣΑ με το ποσό που θα ορίζεται στην σύμβαση.

Κατά την περίοδο της εγγύησης, η παράδοση των ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών από τον ανάδοχο, θα γίνεται εντός δύο ημερών, στις εγκαταστάσεις του ΟΑΣΑ, από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των παραπάνω, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με την καταβολή χρηματικού ποσού ίσου με το πενταπλάσιο/δεκαπλάσιο της αξίας του ανταλλακτικού, αναλώσιμου υλικού, που παραγγέλθηκε, για καθυστέρηση έως/μεγαλύτερη των 7 ημερών, αντίστοιχα.

Τέλος, στις υποχρεώσεις του προμηθευτή θα περιλαμβάνεται και η παροχή εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 15 άτομα, για όλα τα μέρη του λεωφορείου, για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον, ενός μήνα, από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ ή/και του ΟΑΣΑ.

Σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης το πρώτο λεωφορείο

Σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση, ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των οχημάτων ανα κατηγορία θα είναι 9 μήνες, ενώ θα ζητηθεί υποβολή ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος παραγωγής, δοκιμής, μεταφοράς και παράδοσης των λεωφορείων. Πρόταση για νωρίτερη παράδοση των λεωφορείων θα αξιολογείται θετικά. Ο προμηθευτής θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει τη διαδικασία μεταφοράς των λεωφορείων προς την Αθήνα.

Ο ανάδοχος προμηθευτής, τέλος, θα έχει κατασκευάσει εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ένα πρότυπο λεωφορείο (δείγμα). Ο ΟΑΣΑ θα διενεργήσει, στις εγκαταστάσεις τού αναδόχου, ποιοτικό έλεγχο του παραπάνω λεωφορείου, έτσι ώστε η κατασκευή του να πληροί τις προδιαγραφές του.

Πηγή