Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Ιδιώτης θα …σχεδιάσει την μετάβαση σε μεταφορές με αστικά λεωφορεία χαμηλών εκπομπώνΤης Μαρίας Μόσχου
Στην ανάθεση  σε ιδιώτη της σύνταξης ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων για τις λεωφορειακές αστικές συγκοινωνίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης προχώρησε το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών.


Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια το έργο «Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια για τις λεωφορειακές αστικές συγκοινωνίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης» ανατίθεται στην εταιρεία «ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Θ. Βούρδας   ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου στόλου λεωφορείων αστικών  συγκοινωνιών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης με λεωφορεία χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Σκοπός του έργου είναι η τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης και των σύγχρονων αναγκών των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, για την μετάβαση σε μεταφορές με λεωφορεία χαμηλών εκπομπών.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση δύο Ειδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων για τις  λεωφορειακές αστικές συγκοινωνίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στο ποσό των 19.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 24.180 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Το έργο συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δαπάνες του θα καλυφθούν από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα οριστεί με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.