Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

Μέχρι το 2021 θα πληρώνει η Ο.ΣΥ τα ελαττωματικά λεωφορεία του ... 2004Του Δημήτρη Δελεβέγκου
Μέχρι το 2021 θα πληρώνει το ελληνικό Δημόσιο, και συγκεκριμένα η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), τα λεωφορεία που, βάσει σύμβασης του 2004 με την Irisbus France (νυν Iveco), προβλεπόταν να παραληφθούν από τον Ιούλιο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2005. 


Η προμήθεια περιλάμβανε 283 λεωφορεία Diesel και 121 λεωφορεία φυσικού αερίου όπου διαπιστώθηκαν κατασκευαστικές αστοχίες. Ύστερα από περίπου 10 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή τα έτη 2014 και 2015, οι αρμόδιες επιτροπές της ΟΣΥ  προσδιόρισαν τη ζημιά από τα ελαττωματικά οχήματα σε περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Και δεδομένου ότι εκκρεμούσε η καταβολή του 10% του τιμήματος των συμβάσεων, δηλαδή 8,1 εκατ. ευρώ, η ΟΣΥ αρνήθηκε να καταβάλει στην Iveco France το ποσό αυτό. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει, σε παλαιότερη απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, η εταιρεία διεκδίκησε αποζημίωση της τάξης των 7 εκατ. ευρώ (όσο η εκτιμώμενη ζημία) για διαφυγόντα έσοδα. Ωστόσο, αντί αποζημίωσης, η ΟΣΥ θα παραλάβει ανταλλακτικά αξίας 7 εκατ. ευρώ και θα πληρώσει 8,1 εκατ. ευρώ.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Αυτό βάσει του συμφωνητικού εξώδικης επίλυσης διαφορών που υπέγραψε η ΟΣΥ με την Irisbus France στις 27 Δεκεμβρίου 2017, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση με τα αποτελέσματα του 2017. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, η ΟΣΥ Α.Ε. θα εξοφλήσει ολοσχερώς την υποχρέωση ύψους 8,1 εκατ. ευρώ προς την IVECO FRANCE, ενώ η γαλλική εταιρεία θα παραδώσει στην ΟΣΥ Α.Ε. ανταλλακτικά αξίας περίπου 7 εκατ. ευρώ (7.058.414,09 η αξία των ανταλλακτικών + 35.500 ευρώ κόστος απαιτούμενων ωρών εργασίας) μέσα σε μία τετραετία.

Έτσι, στα οικονομικά αποτελέσματα της περσινής χρήσης, υπάρχει μακροπρόθεσμη απαίτηση από την Iveco ποσού 5,3 εκατ. ευρώ, η οποία θα εξοφληθεί από το 2019 έως και το 2021. Όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ, έχει εγγραφεί στο μεταβατικό λογαριασμό ενεργητικό "Αγορές υπό παραλαβή”.

Με άλλα λόγια, η ΟΣΥ θα πληρώνει μέχρι το 2021 για τις "αγορές υπό παραλαβή” που έγιναν το 2004...

Τι έχει προηγηθεί

Η σύμβαση συνεργασίας της ΕΘΕΛ (νυν ΟΣΥ) με την Irisbus France (νυν IVECO) προέβλεπε την προμήθεια 283 πετρελαιοκίνητων λεωφορείων και παραλαβή αυτών από τον Ιούλιο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2005 και την προμήθεια 121 λεωφορείων φυσικού αερίου. Τον Ιούλιο του 2004, λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και επί υπουργού Μεταφορών Μιχ. Λιάπη, τα πρώτα 116 λεωφορεία παραδόθηκαν και ενσωματώθηκαν στον στόλο της ΕΘΕΛ και ακολούθησαν τα υπόλοιπα.

Το ιστορικό της υπόθεσης, όπως προκύπτει από παλαιότερη απάντηση του πρώην επικεφαλής της ΟΣΥ, έχει ως εξής: 

"1. Στις 16.02.2004, μετά από Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, υπεγράφη Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (νυν Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και IRISBUS PRANCE SA (νυν IVECO), για την προμήθεια 283 πετρελαιοκίνητων λεωφορείων και παραλαβή αυτών από τον Ιούλιο του 2004 έως το Μάρτιο του 2005. Την ίδια ημέρα, υπεγράφη αντίστοιχη Σύμβαση μεταξύ των ως άνω αναφερόμενων Εταιρειών και για την προμήθεια 121 λεωφορείων φυσικού αερίου.

2. Στις 30.12.2005, συντάχθηκε Πρωτόκολλο αναστολής της οριστικής παραλαβής των 283 λεωφορείων, λόγω εμφάνισης σε αυτά, διαφόρων βλαβών. Η κατασκευάστρια εταιρεία, ανέλαβε τότε, μέσω διορθωτικών παρεμβάσεων, την αποκατάσταση των βλαβών, οι οποίες και επισκευάστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους δίχως όμως να καταστεί οριστική η αντιμετώπισή τους.

3. Παράλληλα, προβλήματα λειτουργίας και εμφάνιση βλαβών, παρουσιάστηκαν και στα : 121 λεωφορεία φυσικού αερίου της ίδιας προμηθεύτριας εταιρείας γεγονός που είχε ως συνέπεια τη σύνταξη του από 14.12.2006 Πρωτοκόλλου μη οριστικής παραλαβής των λεωφορείων.

4. Στις 27.07.2009 υποβλήθηκε στη Διοίκηση της πρώην εταιρείας Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., Πρωτόκολλο μη οριστικής παραλαβής των 283 πετρελαιοκίνητων λεωφορείων, λόγω του ότι οι εμφανιζόμενες βλάβες δεν είχαν αποκατασταθεί πλήρως στο σύνολό τους. Για τον ίδιο λόγο (παρουσίας βλαβών και μη πλήρους αποκατάστασής τους), υποβλήθηκε παράλληλα και την ίδια ημερομηνία στη Διοίκηση Πρωτόκολλο μη οριστικής παραλαβής και των 121 λεωφορείων φυσικού αερίου.

5. Η Νομική Υπηρεσία της εταιρείας μας κατόπιν διεξοδικής μελέτης του θέματος καθώς και των όρων των δύο Συμβάσεων, πρότεινε τον εξώδικο φιλικό διακανονισμό μεταξύ των δύο εταιρειών και σε περίπτωση που αυτός δεν ευοδωθεί, την παραπομπή της υπόθεσης προς επίλυση των διαφορών στα αρμόδια δικαστήρια.

6. Στις 26.03.2014 με σχετική Απόφαση της Διοίκησης της Ο.ΣΥ. Α.Ε., ανατέθηκε στην πρώτη Επιτροπή, ο έλεγχος της πλήρους αποκατάστασης των εμφανιζόμενων βλαβών στα 121 λεωφορεία φυσικού αερίου, η δυνατότητα οριστικής παραλαβής τους εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καθώς και η αποτίμηση του συνολικού χρηματικού ποσού από τη ζημία που υπέστη η εταιρεία μας λόγω διαφυγόντων εσόδων. Η εν λόγω Επιτροπή στο: υποβληθέν Πρακτικό απεφάνθη ότι δεν ήταν εφικτή η οριστική παραλαβή, και ότι το κόστος της ζημιάς, για την Ο.ΣΥ., ανέρχονταν στο ποσό των 3.323.862,12 ευρώ.

7.Αντίστοιχα,    στις        22.06.2015,        ανατέθηκε          με           απόφαση       της Διοίκησης στην έτερη Επιτροπή, ο έλεγχος της πλήρους αποκατάστασης των εμφανιζόμενων βλαβών και στα 283 "λεωφορεία Diesel, καθώς και η αποτίμηση του συνολικού χρηματικού ποσού από τη ζημία που υπέστη η εταιρεία μας λόγω διαφυγόντων εσόδων. Στις 21.06.2016 η εν λόγω Επιτροπή, απεφάνθη στο Πρακτικό της ότι το κόστος της ζημίας ανέρχονταν στο ποσό των 3.734.551,97 ευρώ.

Μέχρι και πριν την εξώδικη επίλυση του ζητήματος, η ΟΣΥ διεκδικούσε 7.058.414,09 ευρώ, ως αποζημίωση για διαφυγόντα έσοδα".

Πηγή