Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

ΟΑΣΑ: Μελέτη αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράςΟ ΟΑΣΑ διενεργεί Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών  «Μελέτη / εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς».


Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 99.200 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, 

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα διασφάλισης τεχνικής υποστήριξης του ΟΑΣΑ για την εκπόνηση στρατηγικών προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσύνων για κρίσιμες Δράσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ν. 4337/2015, που συνδέονται ευθέως και με τους τομείς δράσης του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) για τις αστικές συγκοινωνίες εντός Αττικής. Το πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 16 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εξυπηρετεί τους ακόλουθους τομείς δράσεων του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών:

 Περαιτέρω προώθηση της αναδιάρθρωσης και διαλειτουργικότητας των Δημόσιων Συγκοινωνιών Αττικής
 Προμήθεια «καθαρών» αστικών λεωφορείων
 Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών
 Δημιουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων αστικών συγκοινωνιών

Οι μελέτες και οι εμπειρογνωμοσύνες που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να διερευνήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής, αποσκοπώντας στην βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των μέσων και στην προώθηση βιώσιμων καθαρών αστικών μεταφορών. Υπό το πλαίσιο αυτό έμφαση θα δοθεί στην αξιολόγηση του υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και στον προσδιορισμό παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών ΜΜΜ για τον πολίτη, καθώς και στη μελέτη των προϋποθέσεων για την εισαγωγή κρίσιμων τεχνολογιών για την αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία του Ομίλου ΟΑΣΑ. Ένα από τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης είναι:

To Υποέργο 2 

«Μελέτη/εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς» το οποίο στοχεύει στον επανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών του δικτύου και τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. 

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του Έργου καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών.
 Προσδιορισμός αναγκών άμεσης ενίσχυσης του στόλου.
 Προσδιορισμός βασικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής (Γ.Σ.Μ.Α).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης

1. Πλαίσιο ένταξης του Έργου

Το έργο «Μελέτη/εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς» εντάσσεται στο πρόγραμμα διασφάλισης τεχνικής υποστήριξης του ΟΑΣΑ για την εκπόνηση στρατηγικών/προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσύνων για κρίσιμες Δράσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ν. 4337/2015, που συνδέονται ευθέως και με τους τομείς δράσης του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) για τις αστικές συγκοινωνίες εντός Αττικής. Το πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 16 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εξυπηρετεί τους ακόλουθους τομείς δράσεων του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών:

 Περαιτέρω προώθηση της αναδιάρθρωσης και διαλειτουργικότητας των Δημόσιων Συγκοινωνιών Αττικής
 Προμήθεια «καθαρών» αστικών λεωφορείων
 Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών
 Δημιουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων αστικών συγκοινωνιών

Οι μελέτες και οι εμπειρογνωμοσύνες που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να διερευνήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής, αποσκοπώντας στην βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των μέσων και στην προώθηση βιώσιμων καθαρών αστικών μεταφορών. Υπό το πλαίσιο αυτό έμφαση θα δοθεί στην αξιολόγηση του υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και στον προσδιορισμό παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών ΜΜΜ για τον πολίτη, καθώς και στη μελέτη των προϋποθέσεων για την εισαγωγή κρίσιμων τεχνολογιών για την αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία του Ομίλου ΟΑΣΑ. Ένα από τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης είναι το:

Υποέργο 2: «Μελέτη/ εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς».

2. Στόχος και Αντικείμενο του Υποέργου

To Υποέργο 2 «Μελέτη/εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς» στοχεύει στον επανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών του δικτύου και τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του Έργου καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών.
 Προσδιορισμός αναγκών άμεσης ενίσχυσης του στόλου.
 Προσδιορισμός βασικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής (Γ.Σ.Μ.Α).

Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση θα δοθεί στην προδιαγραφή των άμεσων αναγκών ενίσχυσης ή και αναβάθμισης του στόλου για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του σχεδιασμένου συγκοινωνιακού έργου κατόπιν της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης των Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών και του εντοπισμού των ασθενών σημείων, καθώς και στη διαστασιολόγηση, τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και σύνταξη των προδιαγραφών του Νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών. 

3. Φάσεις Υποέργου

Το παρόν Υποέργο θα διαρκέσει έξι (6) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των ενδιάμεσων παραδοτέων, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) Φάσεις:

Φάση Α: Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης.
Φάση Β: Προσδιορισμός αναγκών άμεσης ενίσχυσης του στόλου.
Φάση Γ: Προσδιορισμός βασικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής (Γ.Σ.Μ.Α).

Φάση Α: Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

Η Φάση Α αφορά στην ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων συγκοινωνιακών δεδομένων (προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών), συνεκτιμώντας τους υφιστάμενους πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό και στόλο οχημάτων. Η ανάλυση θα έχει ως κύρια κατεύθυνση την αποτύπωση των υφιστάμενων συνθηκών λειτουργίας του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας και των υποδομών του. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Φάσης Α θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

Α. Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών με βάση τα υπάρχοντα και διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΣΑ (λειτουργικά στοιχεία επιβατικής κίνησης, κλπ.) και άλλων φορέων (πχ. ΕΛΣΤΑΤ, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, κλπ.).
Β. Προσδιορισμός και ανάλυση των βασικών παραγόντων που διέπουν τη λειτουργία του δικτύου των συγκοινωνιών Αττικής.
Γ. Έρευνα και Αξιολόγηση της Διεθνούς Εμπειρίας.

Στη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα αναλύσει τη δομή, λειτουργία και αποδοτικότητα των δημόσιων επιβατικών μεταφορών της Αττικής και θα εντοπίσει τα ασθενή και ισχυρά σημεία τους, καθώς και τους κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξή τους, με κύριο στόχο τη διερεύνηση της επάρκειας και απόδοσής τους, λαμβανομένου υπόψη του λειτουργικού κόστους και του παρεχόμενου επίπεδου εξυπηρέτησης. Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα διερευνήσει και θα αξιολογήσει τη διεθνή εμπειρία και το πλαίσιο που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς για την ανάπτυξη των μεταφορών και συγκεκριμένα τις βέλτιστες πρακτικές, με έμφαση στα σημεία όπου διαπιστώνεται υστέρηση σε σχέση με άλλες πόλεις, αλλά και στα προβληματικά σημεία που έχουν εντοπισθεί στο πρώτο βήμα. 

Η αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενότητες:

 Την ανάλυση και εξέταση του εσωτερικού περιβάλλοντος (θεσμικό πλαίσιο, δομή, οργάνωση, πόροι και λειτουργία, οικονομικά και πωλήσεις κ.λπ.) των ΜΜΜ.
 Τη διερεύνηση των υποδομών και δικτύων των ΜΜΜ και της λειτουργίας τους.
 Την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, με το συσχετισμό όλων των παραπάνω, για την εκτίμηση των αναγκών άμεσης ενίσχυσης του στόλου και τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.
 Την εξέταση και αξιολόγηση της διεθνούς εμπειρίας σε θέματα αστικών μεταφορών.

1. Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος

Στόχος της εξέτασης του εσωτερικού περιβάλλοντος των δημόσιων μεταφορών θα είναι κυρίως η διερεύνηση των σχέσεων των διαφόρων παραγόντων του εσωτερικού περιβάλλοντος με το παραγόμενο μεταφορικό έργο και το κόστος του. Η ανάλυση θα λάβει υπόψη της ενδεικτικά (τουλάχιστον τα εξής) :

 Την οργανωτική δομή των μεταφορών και τα πλαίσια αρμοδιοτήτων των φορέων
 Το θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς, υφιστάμενα πρότυπα, χάρτες υποχρεώσεων
 Τα μέσα παραγωγής (προσωπικό, οχήματα, κ.λπ.)
 Το στόλο οχημάτων (σύνθεση, παλαιότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά)
 Τις εγκαταστάσεις και τη χωροθέτηση των αμαξοστασίων
 Τις διαδικασίες δρομολόγησης και του ελέγχου της
 Το παραγόμενο μεταφορικό έργο τους, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία κομίστρων
 Τη σχέση προγραμματιζόμενου – εκτελούμενου έργου
 Την κοστολόγηση του μεταφορικού έργου
 Την ανάλυση εσόδων-εξόδων. Την οικονομική διαχείριση του Συστήματος και τις προοπτικές χρηματοδότησης και επενδύσεων.

2. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης υποδομών και δικτύων των ΜΜΜ

Στόχος της εξέτασης των δικτύων δημόσιων μεταφορών και της λειτουργίας τους είναι η διερεύνηση της επάρκειας και απόδοσής τους λαμβανομένου υπόψη του λειτουργικού κόστους και του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των δικτύων δημόσιων μεταφορών ενδεικτικά, θα βασίζεται στην εξέταση χαρακτηριστικών, όπως:

 Η μορφή (τοπολογία), γεωμετρία και το μέγεθος των δικτύων
 Οι συγκοινωνιακές γραμμές, που τα απαρτίζουν
 Οι συχνότητες εξυπηρέτησής τους
 Οι ταχύτητες και οι χρόνοι διαδρομής
 Οι στάσεις και ο εξοπλισμός στάσεων
 Η κανονικότητα, αξιοπιστία και τήρηση των δρομολογίων
 Η πληρότητα των οχημάτων και η επάρκεια της διατιθέμενης χωρητικότητας
 Η επιβατική κίνηση και το μεταφορικό έργο των γραμμών
 Η δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και άλλων ειδικών ομάδων ατόμων
 Τα κυκλοφοριακά εμπόδια και οι καθυστερήσεις
 Η λειτουργία και αστυνόμευση των λεωφορειολωρίδων
 Η κάλυψη της περιοχής μελέτης από τα δίκτυα δημόσιων μεταφορών
 Το επίπεδο εξυπηρέτησης και οι συνιστώσες του
 Η προσβασιμότητα στο δίκτυο των ΜΜΜ

3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και της υφιστάμενης κατάστασης υποδομών και δικτύων των ΜΜΜ, θα γίνει αξιολόγηση (ποιοτική και ποσοτική) του παρεχόμενου επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο χρόνος, το κόστος, η άνεση κλπ. του ταξιδιού, καθώς και όλες τις παραμέτρους που συνεισφέρουν σε αυτά (π.χ. συχνότητα, μετεπιβιβάσεις). Η συνολική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης θα γίνει με χρήση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών που χρησιμοποιούνται από τον ΟΑΣΑ, ή και άλλων που θα προταθούν από το Σύμβουλο και θα καθοριστούν σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η αξιολόγηση θα ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 Συνδυασμός των σημαντικότερων παραγόντων και πορισμάτων της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης των μεταφορικών συστημάτων της Αττικής (προσφορά μεταφορικού έργου, παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης, ανάγκες, ελλείψεις, πλεονάσματα έργου, απόδοση της παραγωγής του).
 Προσδιορισμός και εκτίμηση δεικτών απόδοσης των μεταφορικών συστημάτων.
 Εντοπισμός, ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σημείων (που πρέπει να αντιμετωπισθούν), των μεταφορικών συστημάτων.

4. Έρευνα και Αξιολόγηση της Διεθνούς Εμπειρίας

Ο Ανάδοχος θα συλλέξει στοιχεία (ενδεικτικές πηγές UITP, RTP, TfL, κλπ.), που θα συνοψίσουν τη διεθνή (και κυρίως την Ευρωπαϊκή) εμπειρία στα θέματα των αστικών επιβατικών μεταφορών και θα προσδιορίσουν το διεθνές (και κυρίως το Ευρωπαϊκό) περιβάλλον για τις μεταφορές και τις τάσεις, προοπτικές, υποχρεώσεις και δράσεις που αυτό επιβάλλει, ευνοεί, αποθαρρύνει ή απαγορεύει. Τα στοιχεία, που θα συλλεχθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τη μορφή και λειτουργία των μεταφορικών δικτύων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, στοιχεία για την οργάνωση και τιμολόγηση των μεταφορών, κανονισμούς, οδηγίες και πρότυπα, δείκτες απόδοσης και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται ή υιοθετούνται για τις (αστικές) επιβατικές μεταφορές στις διάφορες μεγάλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Δεδομένα

Τα δεδομένα που θα παραδώσει ο ΟΑΣΑ στον Ανάδοχο με την έναρξη του έργου και κατά τη διάρκεια της Φάσης Α’ είναι:

 Στοιχεία μεταφορικών δικτύων. Θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιγραφές των γραμμών και των στάσεων Α.Σ., τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και τις διαδρομές τους. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία εκτιμήσεων της μηνιαίας επιβατικής κίνησης των φορέων Α.Σ., καθώς και της ημερήσιας επιβατικής κίνησης και του μεταφορικού έργου των γραμμών Α.Σ.
 Ψηφιακοί χάρτες. Θα περιλαμβάνουν τις διαδρομές των γραμμών Α.Σ., τις θέσεις των στάσεων.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από τον Ανάδοχο κατά την Φάση Α του έργου είναι:

 Στοιχεία Εσωτερικού Περιβάλλοντος. Θα συγκεντρωθούν με επιμέλεια του Αναδόχου από τον ΟΑΣΑ, τις ΕΠΣΕ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και άλλους φορείς, στοιχεία που αφορούν την οργάνωση, δομή, προσωπικό, μέσα και εγκαταστάσεις, θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς, την οικονομική λειτουργία, τις πωλήσεις εισιτηρίων και καρτών, την ετήσια επιβατική κίνηση και το ετήσιο μεταφορικό έργο των φορέων, τα επιχειρησιακά τους σχέδια, τα προγράμματα και τα προγραμματιζόμενα έργα και μελέτες, τα υφιστάμενα πρότυπα, χάρτες υποχρεώσεων, κ.λπ.
 Στοιχεία Διεθνούς Εμπειρίας και Διεθνούς Περιβάλλοντος. Θα συλλεχθούν και θα ταξινομηθούν από τον Ανάδοχο στοιχεία για τη μορφή και λειτουργία των μεταφορικών δικτύων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, στοιχεία για την οργάνωση και τιμολόγηση των μεταφορών, κανονισμοί, οδηγίες και πρότυπα, δείκτες απόδοσης και βέλτιστες πρακτικές.

Φάση Β: Προκαταρκτικός προσδιορισμός αναγκών άμεσης ενίσχυσης του στόλου

Η Φάση Β του Υποέργου αφορά στον προκαταρκτικό προσδιορισμό των αναγκών ενίσχυσης του στόλου, κατόπιν αξιολόγησης των υφιστάμενων δεδομένων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των συγκοινωνιών Αθηνών. Σε συνέχεια της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης και συνεκτιμώντας επιπρόσθετα δεδομένα, όπως η ηλικιακή ωρίμανση του στόλου και οι αναμενόμενες απαιτήσεις συντήρησης, σκοπός της παρούσας Φάσης είναι ο προσδιορισμός των άμεσων αναγκών του Οργανισμού σε νέα οχήματα, για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων του ΟΑΣΑ.

Στο πλαίσιο της Φάσης Β θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες:

 Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων κάλυψης των αναγκών ενίσχυσης του στόλου, ανά τύπο οχημάτων, μίγματος καυσίμου και εκτιμώμενων αναγκών συντήρησης .
 Εκτίμηση του κόστους επένδυσης και του μακροπρόθεσμου κόστους συντήρησης και λειτουργίας ανά σενάριο και συγκριτική αξιολόγηση των σεναρίων στη βάση κόστους οφέλους, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του εκτελεστικού κανονισμού 2015/207 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας μεγάλων έργων.
 Επεξεργασία και οριστικοποίηση της τελικής πρότασης, με προδιαγραφή των ελάχιστων τεχνικών χαρακτηριστικών ανά τύπο οχημάτων του επιλεγμένου σεναρίου.

Σημειώνεται ότι ο οριστικός προσδιορισμός των αναγκών θα υπολογιστεί στο πλαίσιο του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής (Γ.Σ.Μ.Α.).

Φάση Γ: Προσδιορισμός βασικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής (Γ.Σ.Μ.Α)

Η Φάση Γ του Υποέργου αφορά στον προσδιορισμό των βασικών κατευθύνσεων και στη σύνταξη των προδιαγραφών για την ανάπτυξη του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής, συνεκτιμώντας το Γενικό Σχέδιο Μεταφορών, που έχει εκπονηθεί από τον ΟΑΣΑ από το 2009 και συγκεκριμένα τις προτάσεις για τη διαμόρφωση όλων των μεταφορικών δικτύων της Αττικής, τις προβλέψεις διαφόρων στρατηγικής σημασίας μεγεθών και τα σχέδια δράσης, την αναδιάρθρωση του δικτύου επιφανειακών ΜΜΜ που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία έτη (τροποποιήσεις διαδρομών γραμμών, προσαρμογές συχνοτήτων, καθώς και τις δρομολογούμενες επεκτάσεις των μέσων σταθερής τροχιάς και τον τύπο των δεδομένων που προκύπτουν από το πρόγραμμα Τηλεματικής και το ΑΣΣΚ.

Στο πλαίσιο της Φάσης Γ θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

(α) Tεκμηρίωση της σκοπιμότητας της ανάπτυξης του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής
(β) Σύνταξη προδιαγραφών για το νέο Γενικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής.

(α) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της ανάπτυξης του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής

Ο Ανάδοχος του Υποέργου θα εξετάσει τη σκοπιμότητα ανάπτυξης του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών, μέσω της διαδικασίας εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων, καθώς και της στάθμισης των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών λύσεων. Τα θέματα που θα εξεταστούν κατ’ ελάχιστον αφορούν:

 Λειτουργικές πτυχές του νέου ΓΣΜΑ (θα έχει αποτέλεσμα;)
 Οικονομικές πτυχές του νέου ΓΣΜΑ (κόστος και οφέλη) και
 Τεχνικές πτυχές του νέου ΓΣΜΑ (μπορεί να υλοποιηθεί;)

Τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας θα καθορίσουν κατά πόσον το νέο ΓΣΜΑ είναι εφικτό από όλες τις παραπάνω απόψεις και, κατά συνέπεια αν θα πρέπει να υλοποιηθεί. Η μελέτη σκοπιμότητας περιλαμβάνει ανάλυση κόστους – οφέλους. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί ενδεικτικά, είναι η εξής:

1. Προσδιορισμός προβλήματος
2. Διατύπωση των απαιτήσεων
3. Καθορισμός εναλλακτικών
4. Ανάλυση κόστους – ωφέλειας (cost – benefit analysis)
5. Εκτίμηση της σκοπιμότητας εναλλακτικών λύσεων προς επιλογή της προσφορότερης
6. Διαμόρφωση προτάσεων για τη συνέχεια του έργου και προγραμματισμός έργου.

(β) Σύνταξη προδιαγραφών για το νέο Γενικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής

Στο πλαίσιο της σύνταξης των προδιαγραφών για τη σύνταξη του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών θα πρέπει να καθοριστούν με λεπτομέρεια οι ακόλουθες εργασίες:

1. Προσδιορισμός, διαστασιολόγηση και αναλυτική περιγραφή της Έρευνας Μετακινήσεων (βάθος ερευνών πεδίου, περιοχή, δείγμα κ.α).
2. Αναλυτική περιγραφή και διαστασιολόγηση της Μελέτης Ζήτησης Μετακινήσεων στην Αττική
3. Διαστασιολόγηση και αναλυτική περιγραφή της Μελέτης Ανάπτυξης του νέου Γ.Σ.Μ.Α.

1. Προσδιορισμός, διαστασιολόγηση και αναλυτική περιγραφή της Έρευνας Μετακινήσεων

Η Έρευνα Μετακινήσεων στοχεύει στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την εκτίμηση και πρόβλεψη της ζήτησης των μετακινήσεων και των χαρακτηριστικών της στην Αττική. Η έρευνα περιλαμβάνει τις παρακάτω υποέρευνες:

 Έρευνα Προέλευσης - Προορισμού Μετακινήσεων, με συνεντεύξεις σε Νοικοκυριά και Παρά την Οδό. Το αντικείμενο της έρευνας νοικοκυριών είναι η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων του πληθυσμού της Περιοχής Μελέτης. Από την έρευνα νοικοκυριών θα εξαχθούν τα στοιχεία κινητικότητας των μελών του νοικοκυριού καθώς και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία για τα μετακινούμενα άτομα. Παράλληλα, θα συλλεχθούν πληροφορίες για τις προτιμήσεις των μετακινούμενων σχετικά με χαρακτηριστικά των μετακινήσεων, από τα οποία θα εκτιμηθεί το γενικευμένο κόστος των μετακινήσεων.
Κυκλοφοριακές μετρήσεις (φόρτος, πληρότητα, σύνθεση) σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου, στρέφουσες κινήσεις και καθυστερήσεις σε σημαντικούς κόμβους, καθώς και μετρήσεις ταχυτήτων κυκλοφορίας σε δείγμα οδικών τμημάτων.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία μετακινήσεων στα ΜΜΜ (πχ. χρόνοι, on-offs, επιβατική κίνηση, πληρότητες) επί οχημάτων, σε στάσεις και σε σημαντικά σημεία μετεπιβίβασης, θα προκύψουν από την αξιοποίηση των στοιχείων της Τηλεματικής και του ΑΣΣΚ.

Για κάθε μία από τις παραπάνω έρευνες θα πρέπει να καθοριστούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 Η μέθοδος δειγματοληψίας που θα ακολουθηθεί
 Το απαιτούμενο μέγεθος δείγματος
 Ποιοτική περιγραφή των ερωτηματολογίων

2. Αναλυτική περιγραφή και διαστασιολόγηση της Μελέτης Ζήτησης Μετακινήσεων στην Αττική

Η Μελέτη Ζήτησης Μετακινήσεων στην Αττική, θα βασιστεί στα στοιχεία που θα προκύψουν από τη δράση (1)-Έρευνα Μετακινήσεων, για την επικαιροποίηση του Πίνακα Προέλευσης - Προορισμού Μετακινήσεων που χρησιμοποιείται στο συγκοινωνιακό πρότυπο που διαθέτει ο ΟΑΣΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος του Υποέργου θα περιγράψει αναλυτικά και θα διαστασιολογήσει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες εργασίες:

 Οργάνωση όλων των στοιχείων της Έρευνας Μετακινήσεων
 Προσδιορισμός των απαιτούμενων αλγόριθμων αναγωγής των δειγμάτων στον πληθυσμό από τον οποίο προέρχονται, για κάθε περίπτωση και ομάδα δειγματοληπτικών δεδομένων
 Εντοπισμός αδυναμιών συγκοινωνιακού προτύπου ΟΑΣΑ.
 Επικαιροποίηση / βελτίωση του συγκοινωνιακού προτύπου ΟΑΣΑ
 Προσαρμογή και βαθμονόμηση επικαιροποιημένου συγκοινωνιακού προτύπου ΟΑΣΑ, ώστε να αποδίδει με ακρίβεια τις συνθήκες ζήτησης και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης στο έτος βάσης

3. Διαστασιολόγηση και αναλυτική περιγραφή της Μελέτης Ανάπτυξης του νέου Γ.Σ.Μ.Α.

Ο Ανάδοχος του Υποέργου, θα περιγράψει αναλυτικά και θα διαστασιολογήσει τις εργασίες για την εκπόνηση του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής και στη συνέχεια θα συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη προκήρυξης.

Το νέο Γ.Σ.Μ.Α. θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών στο σύνολο του Νομού Αττικής και θα καθορίζει τη πολιτική και τα μέτρα για την ανάπτυξη του δικτύου δημόσιων μεταφορών, τη μορφή του δικτύου και την κατανομή του μεταφορικού έργου στα διάφορα μέσα, τις συνθήκες συνεργασίας τους, τις παραμέτρους του επιπέδου εξυπηρέτησης, τις συνθήκες ανταγωνισμού με τα ιδιωτικά μέσα, τις λειτουργικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την υποστήριξη του Σχεδίου και το πρόγραμμα δράσεων και επενδύσεων για την υλοποίησή τους.

Ο ανάδοχος του υποέργου στο πλαίσιο της συγγραφής των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών της διακήρυξης, θα περιγράψει αναλυτικά και θα διαστασιολογήσει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες εργασίες:

 Προσδιορισμός μεθοδολογίας για την πρόβλεψη της ζήτησης των μετακινήσεων και εκτίμηση της μελλοντικής μεταφορικής ζήτησης για τα έτη-στόχους.
 Χρήση του συγκοινωνιακού προτύπου για τον καταμερισμό της ζήτησης στα μεταφορικά δίκτυα και για την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων για τα δίκτυα μεταφοράς και τη λειτουργία τους
 Ανάπτυξη εναλλακτικής πρότασης, που θα αξιολογηθεί ως βέλτιστη.
 Κατάρτιση προγράμματος και χρονοδιαγράμματος εφαρμογής (έργα υποδομής, σχέδια δράσεων), χρηματοδότησης, προώθησης και απαιτούμενων διοικητικών και άλλων ενεργειών.
 Ανάλυση ευαισθησίας του Νέου Γενικού Σχεδίου στην εξέλιξη των διαφόρων στρατηγικής σημασίας μεγεθών, καθώς και σε απρόβλεπτους παράγοντες και αξιολόγηση των πλέον πιθανών ενδεχομένων σεναρίων μεταβολής των δυνατοτήτων χρηματοδότησης.
 Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης της εφαρμογής του Νέου Γενικού Σχεδίου.
 Διατύπωση προτάσεων για το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων μεταφορικών μέσων, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης.
 Δημιουργία της κατάλληλης οργανωτικής και επιστημονικοτεχνικής υποδομής και μονίμων διαδικασιών για την εφαρμογή και τη μελλοντική επικαιροποίηση/ενημέρωση του Νέου Γενικού Σχεδίου (τακτική επικαιροποίηση δεδομένων, αναθεώρηση των εκτιμήσεων και προβλέψεων, προσαρμογή στόχων, κ.ο.κ.), προσδιορίζοντας, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα λογισμικά εργαλεία, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, κ.λπ.

4. Διάρκεια του Έργου

Η διάρκεια του Υποέργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο