Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Σε ιδιωτική εταιρία ανέθεσε ο ΟΑΣΑ τον διαχειριστικό έλεγχο σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των πρoϊόντων κομίστρου του Ομίλου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών !!!Στην εταιρία με την επωνυμία «KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ανέθεσε ο ΟΑΣΑ την παροχή υπηρεσιών για «Διαχειριστικό έλεγχο σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των πρoϊόντων κομίστρου του Ομίλου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών» σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. 6861/16.5.2016 και την παρούσα.

Η διάρκεια του Έργου είναι τρεις (03) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το χρονοπρόγραμμα υλοποίησης του Έργου και θα κοστίσει 55.000 € πλέον του νομίμου ΦΠΑ

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναδείξει τυχόν προβληματικά σημεία στην υφιστάμενη διαδικασία και θα διατυπώσει σχετικές βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης διαδικασίες ώστε να καταστεί σύγχρονη και αποτελεσματική.

Το ειδικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου διαχείρισης πρoϊόντων κομίστρου, καταγραφή & αξιολόγηση συστημάτων, ποσοτική συμφωνία υπολοίπων, διενέργεια εστιασμένων ελέγχων,διατύπωση βελτιωτικών παρεμβάσεων  και συγκεκριμένα :


Φάση 1: Διαχειριστικός έλεγχος διαχείρισης προϊόντων κομίστρου και απόδοσης εισπράξεων σε ΟΑΣΑ A.E., ΣΤΑΣΥ A.E. Και ΟΣΥ A.E.

Φάση 2: Καταγραφή και Αξιολόγηση των συστημάτων σε κάθε μια από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Φάση 3: Ποσοτική συμφωνία των υπολοίπων, σε επίπεδο τεμαχίων, όλων των τύπων κομίστρου

Φάση 4: Διενέργεια εστιασμένων ελέγχων
Αφορά στη διενέργεια εστιασμένων ελέγχων στις περιοχές που θα επιλεγούν βάσει της ιεράρχησης που θα προηγηθεί.

Φάση 5: Διατύπωση βελτιωτικών παρεμβάσεων
Αφορά στην προδιαγραφή και βασική ποσοτική περιγραφή των προτεινόμενων βελτιωτικών παρεμβάσεων για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και αδιάβλητου πλαισίου διαχείρισης των προϊόντων κομίστρου και των σχετικών εισπράξεων του Ομίλου, καθώς και στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης σε υψηλό επίπεδο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω έγγραφο πηγη : diavgeia.gov.gr