Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ~ Εγκύκλιος που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία .Οι διατάξεις του διατάγματος αφορούν στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεσή τους, κατά την εργασία, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ).


∆ημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 120/2016 (ΦΕΚ Α΄ 203/26.10.2016), το οποίο εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Με το πδ 120/2016 πραγματοποιείται η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 179, σελ. 1).

Με τη συγκεκριμένη οδηγία καταργήθηκε η οδηγία 2004/40/ΕΚ η οποία είχε τροποποιηθεί με τις οδηγίες 2008/46/ΕΚ και 2012/11/ΕΕ (ως προς την ημερομηνία ενσωμάτωσης).

Δείτε την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας ...

ΠΗΓΗ : et.diavgeia.gov.gr