Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Τα 10 μυστικά της κινητικότητας ~ ποιους δημοσίους υπαλλήλους & φορείς αφορά το νέο σύστημα !!!


Στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας θα συζητηθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κινητικότητα, το οποίο αναμενόταν να κατατεθεί χθες στο Κοινοβούλιο από την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολγα Γεροβασίλη.

Το νομοσχέδιο ουσιαστικά αλλάζει τον χάρτη του Δημοσίου, καθώς διευκολύνει τη μετακίνηση προσωπικού, καταργώντας τις δεκάδες υπογραφές που χρειάζονταν για μία μετακίνηση και αποτελεί προάγγελο σαρωτικών αλλαγών, αφού μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος μετατάξεων θα ξεκινήσουν η αξιολόγηση και η τοποθέτηση των προϊσταμένων. 
Το «Εθνος» απαντά σε 10 καίρια ερωτήματα για την κινητικότητα που αφορούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

1. Τι είναι ο νέος νόμος για την κινητικότητα και από ποιες αρχές διέπεται;

Πυρήνας της νέας κινητικότητας είναι η σύνδεση των αναγκών των υπηρεσιών με τις ατομικές επιλογές των υπαλλήλων. Το νέο σύστημα διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, καθώς και από την αρχή της εθελοντικής συμμετοχής του υπαλλήλου.

2. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μετατάξεων και αποσπάσεων με το νέο σύστημα;

Οι μετακινήσεις από τη μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργούνται ως μετατάξεις και μόνον κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες, παίρνει τη μορφή της απόσπασης. Η απόσπαση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, με μόνη δυνατότητα μίας και μόνο επιπλέον παράτασης. Επιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των μετακινήσεων και καθορίζεται χρονικό όριο έως και 4 μήνες για τις μετατάξεις και έως και 3 μήνες για τις αποσπάσεις.

3. Ποιους υπαλλήλους και ποιους φορείς περιλαμβάνει το νέο σύστημα;

Στο νέο σύστημα περιλαμβάνονται όλοι οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους, μόνιμοι ή υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αλλά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, πλην των διοικητικών, οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

4. Τι είναι η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας;

Πρόκειται για συλλογικό όργανο με αυξημένες εγγυήσεις αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και γνώσης. Αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, ένα μέλος του ΑΣΕΠ, έναν νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον αναπληρωτή διοικητικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών και τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων και έχει την εποπτεία της διαχείρισης του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης.

5. Τι θα γίνει εάν μία κενή θέση δεν καλυφθεί από την κινητικότητα;

Θέσεις που δεν θα καλύπτονται από την εθελοντική κινητικότητα θα πληρούνται μόνο με στοχευμένες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ που θα εντάσσονται στο πλαίσιο του προγραμματισμού των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

6. Τι είναι το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης;

Για πρώτη φορά δημιουργείται η ψηφιακή αποτύπωση όλων των φορέων του Δημοσίου με ταυτόχρονη καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η διαμόρφωση των νέων οργανογραμμάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων στο νέο σύστημα κινητικότητας.

7. Πώς θα εφαρμοστεί η διαδικασία της κινητικότητας;

Η καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών θα αποτυπώνεται σε μία ενιαία βάση δεδομένων, όπου θα εισάγονται οι προσφερόμενες θέσεις. Με βάση αυτή το πρόγραμμα κινητικότητας θα διεξάγεται τρεις φορές τον χρόνο ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καταθέτουν τις αιτήσεις τους, οι οποίες αξιολογούνται και κρίνονται από τριμελές όργανο της υπηρεσίας υποδοχής.

8. Πώς θα γίνεται η επιλογή των επιτυχόντων;

Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα κριτήρια πλήρωσης θέσης θα προσδιορίζονται από τον φορέα υποδοχής. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν υποψήφιο για τη θέση, θα μοριοδοτούνται με βάση τα τυπικά τους προσόντα (προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, επιμόρφωση κ.λπ.).

9. Τι γίνεται όμως με τους φορείς από τους οποίους αποχωρούν οι υπάλληλοι;

Εισέρχονται δικλίδες ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι καμία Υπηρεσία δεν θα αδειάσει και θα συνεχίσει να λειτουργεί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αφού θα πρέπει να καλύπτεται το 70% των θέσεων ενός κλάδου σε έναν φορέα για να μπορούν να γίνουν μετακινήσεις προσωπικού της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Οι ειδικές κατηγορίες

10. Οι πρόνοιες για συνυπηρέτηση και αμοιβαίες μετατάξεις παραμένουν;

Οι πρόνοιες τόσο για αμοιβαίες μετατάξεις όσο και για τη συνυπηρέτηση συζύγων διατηρούνται και μάλιστα απλοποιούνται και τους αποδίδεται μεγαλύτερη ευκολία. Επιπλέον, η νέα κινητικότητα διαμορφώνει κίνητρα μετακίνησης σε παραμεθόριες, δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές.ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ