Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

Υπερεργασία και υπερωρίες με το νόμο 4808/2021. Τι άλλαξε. Υποχρεώσεις εργοδοτών

 


Με το νόμο 4808/2021 τροποποιούνται διατάξεις για τις υπερωρίες, τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό των νόμιμων υπερωριών κατ’ έτος, την αμοιβή των εργαζομένων που απασχολούνται υπερωριακά καθώς και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για την δήλωση των υπερωριών.

Σημαντικές αλλαγές επήλθαν στις υπάρχουσες διατάξεις για την υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας (υπερωρίες) από τις 19 Ιουνίου 2021, με την εφαρμογή του ν. 4808/2021.

Για όλους τους εργαζόμενους πλέον, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στη βιομηχανία, ορίζεται ενιαίο ανώτατο όριο για τις νόμιμες υπερωρίες ημερήσια και συνολικά κατ’ έτος. Η ημερήσια νόμιμη υπερωριακή απασχόληση μπορεί να φθάσει τις τρεις (3) ώρες  και η ετήσια τις εκατό πενήντα (150) ώρες.

Για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας ο εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Είναι δυνατή η χορήγηση από το υπουργείο εργασίας άδειας για υπερωρίες πέραν των 150 ωρών κατ’ έτος,  σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη και δεν επιδέχεται αναβολή. Για την εν λόγω υπερωριακή απασχόληση, οι μισθωτοί δικαιούνται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%.

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε8, τις νόμιμες υπερωρίες των εργαζομένων, πριν την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Η υποχρέωση για καταχώρηση της υπερεργασίας δεν ισχύει πλέον με τις νέες διατάξεις. (Θα εφαρμοστεί μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης)

Από την υποχρέωση για την εκ των προτέρων καταχώρηση στο  ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων, εξαιρούνται οι εργοδότεςς που απασχολούν οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014. Οι εργοδότες αυτοί υποχρεούνται να καταχωρούν τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, των οδηγών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.

Κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης  για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διατυπώσεις  χαρακτηρίζεται παράνομη υπερωρία, για την οποία προβλέπεται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120%.

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις για την υπερεργασία διατηρούνται σε ισχύ.  Σε επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια των 150 ωρών της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης κατ’ έτος.

Για τους εργαζομένους με εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόληση, η υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από την 41η έως την 48η ώρα).

Πηγή