Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

ΟΑΣΑ: Διαμόρφωση στρατηγικής για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων αναγκών στόλου και προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ ΑΕ


Ο Ο.Α.Σ.Α αναθέτει στην εταιρία «PLANET AE» την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση στρατηγικής για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων αναγκών στόλου και προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ ΑΕ

Ενδεικτικά το αντικείμενο της σύμβασης είναι :

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

  • Εκτίμηση συνολικού αριθμού οχημάτων προς προμήθεια, βάσει μεσοπρόθεσμων αναγκών ΟΑΣΑ και δεδομένων προγραμματισμένων έργων υποδομής και νέων χρήσεων γης
  • Προσδιορισμός των τεχνολογιών των λεωφορείων (CNG, υβριδικά, ηλεκτρικά) και του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων ανά τεχνολογία
  • Αξιολόγηση ηλεκτρικών λεωφορείων που έχουν λειτουργήσει πιλοτικά στο δίκτυο της Αθήνας
  • Καθορισμός βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών ανά τύπο οχήματος (π.χ. αυτονομία ηλεκτρικών λεωφορείων, χωρητικότητα συσσωρευτών αυτών κλπ)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Για τις ανωτέρω δράσεις θα συνεκτιμηθούν οι άμεσες ανάγκες σε λεωφορεία λόγω ηλικιακής ωρίμανσης, η διαδικασία συνταξιοδότησης του προσωπικού κίνησης, καθώς και το κόστος συντήρησης των λεωφορείων. Θα ληφθούν υπόψη και οι υφιστάμενες πρόνοιες Κοινοτικής συγχρηματοδότησης (Ε.Ε.) κατά τύπο λεωφορείων.

Ιδιαίτερα σε σχέση με την ανανέωση και εμπλουτισμό του προσωπικού κίνησης Ο.ΣΥ, θα ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση, το επίπεδο εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού με τις παρούσες
δρομολογήσεις / βάρδιες κλπ, καθώς και το θεσμικό/νομικό πλαίσιο σε σχέση με συνταξιοδότηση.

Ζητούμενο αποτελεί η διαμόρφωση πλάνου προσλήψεων ικανών προς εξυπηρέτηση του στόλου που
αναμένεται να διαμορφωθεί με την υπό εξέλιξη προμήθεια νέων λεωφορείων

Δείτε αναλυτικά την σύμβαση πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο