Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Η διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα 300 λεωφορεία leasing στην ΟΣΥ


Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για τα 300 λεωφορεία μέσω leasing στην ΟΣΥ που αφορά 90 αρθρωτά 18m και 210 κανονικά 12m λεωφορεία με προϋπολογισμό 30.240.000,00 € και δικαίωμα προαίρεσης 10.080.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την διακήρυξη,  

Τα λεωφορεία θα είναι αστικού τύπου - μεταχειρισμένα ή καινούργια - χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας μέχρι 10 ετών, με έτος κατασκευής το 2010 ή και μεταγενέστερο, κατηγορίας EURO V ή νεότερης και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 3 έτη με δικαίωμα παράτασης 1 έτους. 

Μετά την λήξη της σύμβασης τα λεωφορεία δύναται να μεταβιβαστούν στην ΟΣΥ (δικαίωμα εξαγοράς) εφόσον είναι σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία με τιμή που δεν μπορεί να υπερβεί τις 12.000,00€ για κανονικό 12m και 15.000,00€ για αρθρωτό 18m, ενώ η τιμή εξαγοράς μπορεί να μειωθεί ανάλογα την ηλικία και την κατάσταση του οχήματος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει το 90% του συμβατικού αριθμού των οχημάτων σε καθημερινή βάση και να προβαίνει σε αντικατάσταση εντός 48 ωρών κάθε λεωφορείου που εμφανίζει πρόβλημα, ενώ θα αναλάβει με δικές του δαπάνες την εγκατάσταση στα λεωφορεία του εξοπλισμού τηλεματικής και των ακυρωτικών μηχανημάτων που θα του παραδοθεί από την ΟΣΥ, παράλληλα θα πρέπει να διατηρεί σε εφεδρεία λεωφορεία σε ποσοστό 5% των μισθωμένων οχημάτων ώστε να καλύπτονται ακινητοποιήσεις λεωφορείων από τυχών βλάβες, ατυχήματα κτλ.

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι πάσης φύσεως δαπάνες και εργασίες που απαιτούνται ώστε τα λεωφορεία να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση για ασφαλή κυκλοφορία σε καθημερινή βάση με εξαίρεση 

  • τα καύσιμα, 
  • τα ελαστικά (ο ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη των εργασιών της αφαίρεσης και τοποθέτησης των ελαστικών), 
  • τον καθαρισμό και την απολύμανση 
που είναι ευθύνη και δαπάνες της ΟΣΥ.

Επίσης η υπηρεσία φύλαξης και στάθμευσης είναι 100% ευθύνη της ΟΣΥ.

Ο ανάδοχος θα προβεί στο βάψιμο των λεωφορείων στα χρώματα της ΟΣΥ (κατόπιν υπόδειξης της ΟΣΥ) με αποδεκτή λύση και την κάλυψη των λεωφορείων με κατάλληλο φιλμ (wrap).

Στην διάθεση απαιτούμενης τεχνικής υποδομής (κινητά συνεργεία κτλ)

Πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά θα βαρύνουν 100% τον ανάδοχο εκτός από εκείνα που ρητά βαρύνουν την ΟΣΥ. 

Πυροσβεστήρες, φαρμακεία, Ασφαλιστική κάλυψη, Ευθύνες ταξινόμησης, άδειες κυκλοφορίας, έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας θα αναλάβει στο 100% ο ανάδοχος .

Επιπλέον ο ανάδοχος θα προβεί στην πλήρη συντήρηση των οχημάτων (τακτική, προληπτική, έκτακτη) περιλαμβανομένων των υλικών και της εργασίας υπό τις διακρίσεις του παραρτήματος VIII της σύμβασης όπου αναφέρονται οι υπηρεσίες συντήρησης από το τεχνικό προσωπικό της ΟΣΥ εντός των εγκαταστάσεών της με την επίβλεψη και ευθύνη του αναδόχου και υποχρεούται να συμμορφώνονται στις εντολές του αναδόχου και να εκτελούν τυχών υποδείξεις. Το κόστος των υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί σε μηνιαία βάση και κατά το ποσό αυτό έχει περιοριστεί το μηνιαίο προϋπολογισθέν μίσθωμα και ανήλθε τελικά σε 2.800,00€ ανά λεωφορείο και ανά μισθωτικό μήνα. 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες :

  • 2 προληπτικές συντηρήσεις κατ΄ έτος
  • 52 νυχτερινές επιθεωρήσεις κατ΄ έτος (έλεγχος σε όλα τα κρίσιμα υποσυστήματα του λεωφορείου)
  • Προετοιμασία ελέγχου ΚΤΕΟ (1 φορά κατ΄ έτος)
  • Έκδοση κάρτας καυσαερίων (2 φορές κατ΄ έτος)

Η παράδοση των λεωφορείων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα προβλέπει μετά την υπογραφή της σύμβασης, α) τουλάχιστον το 20% του συνολικού προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός 30 ημερών το μέγιστο, β) τουλάχιστον το 20% του συνολικού προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός 75 ημερών το μέγιστο, γ) τουλάχιστον το 30% του συνολικού προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός 120 ημερών το μέγιστο και του υπολοίπου 30% μέχρι την συμπλήρωση του συμβατικού προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός 150 ημερών το μέγιστο.

Η αμοιβή του αναδόχου θα προσδιορίζεται με βάση τα ποσά που αναφέρονται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του αναδόχου αποτελεί η δεσμευτική προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ανά τύπο λεωφορείου πολλαπλασιασμένο με τον ακριβή αριθμό κάθε τύπου λεωφορείων που διαθέτει στην ΟΣΥ ανά ημέρα. Μετά το τέλος κάθε μήνα η ΟΣΥ εκδίδει βεβαίωση για τον αριθμό των λεωφορείων που διέθεσε ο ανάδοχος στην ΟΣΥ κάθε ημέρα του παρελθόντος μηνός, με βάση τα στοιχεία της τηλεματικής. Η μηνιαία αποζημίωση θα υπολογίζεται με τον αριθμό των λεωφορείων ανά ημέρα και τύπο, το προσφερθέν μοναδιαίο μηνιαίο μίσθωμα ανά τύπο λεωφορείου και τον αύξον αριθμό ημέρας του μήνα.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα 300 λεωφορεία leasing στην ΟΣΥ