Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Κινητικότητα : Νέοι κανόνες για μετατάξεις – αποσπάσεις στο Δημόσιο
Σημαντικές αλλαγές φέρνει στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του ν. 4440/2016 ο ν. 4674/2020 (Α’ 53) που ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Όπως αναλύει το epoli.gr οι πιο σημαντικές από τις αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες:

(α) Από τη δημοσίευση του νόμου και εφεξής δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου, εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί, σε περίπτωση μετάταξης, η κενή οργανική θέση του ψηφιακού οργανογράμματος του φορέα ή σε περίπτωση απόσπασης το ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα.

Φορείς που δεν έχουν ολοκληρώσει τα ψηφιακά τους οργανογράμματα δεν θα μπορούν να δέχονται υπαλλήλους με μετατάξεις ή αποσπάσεις.

(β) Προβλέπεται η διενέργεια δύο κύκλων κινητικότητας κατ’ έτος.

Ο πρώτος θα ξεκινά από το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους. Στο πλαίσιο αυτού οι διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης θα ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου του ίδιου έτους.

Ο δεύτερος κύκλος κινητικότητας εντός του ίδιου έτους θα ξεκινά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Σε αυτόν τον κύκλο θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι φορείς εκείνοι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να υποδεχθούν υπαλλήλους κατά τον πρώτο κύκλο κινητικότητας λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και για τους φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού δεν ικανοποιήθηκαν.

Ο δεύτερος κύκλος κινητικότητας ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου.

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στις διατάξεις του ν. 4674/2020 είναι αποκλειστικές υπό την έννοια ότι διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης που δεν ολοκληρώνονται εντός αυτών θεωρούνται ατελέσφορες και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μεταγενέστερα.

(γ) Ο νέος νόμος αλλάζει και τον τρόπο συγκρότησης των συλλογικών οργάνων αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της κινητικότητας. Συγκεκριμένα, σε κάθε φορέα μπορεί να συγκροτούνται ένα ή περισσότερα τριμελή όργανα αξιολόγησης, ανάλογα με τις ανάγκες. Ο αριθμός τους εξαρτάται από την εκτίμηση των αναγκών και του πλήθους των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ή βάσει των κλάδων που αφορούν οι προς πλήρωση θέσεις ή βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου φορέα.

Το αρμόδιο τριμελές όργανο συγκροτείται από Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων.

Σε περίπτωση που δεν επαρκούν στον φορέα υποδοχής Προϊστάμενοι κατά τα προαναφερόμενα, μετέχουν Προϊστάμενοι από τον εποπτεύοντα φορέα, εφόσον υπάρχει στον νομό, όπου είναι η έδρα του φορέα υποδοχής, άλλως από άλλη υπηρεσία που εδρεύει στον ίδιο νομό.

Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριμελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα μέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας, που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού.

Σημειώνεται ότι τα νέα όργανα αξιολόγησης θα επιληφθούν και των αιτήσεων των συμμετεχόντων στους εν εξελίξει κύκλους κινητικότητας του 2018 και του 2019, εφόσον τα παλαιότερα συγκροτηθέντα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει την αξιολόγηση των αιτήσεων.

(δ) Εξάλλου, με το νέο νόμο αποσαφηνίζεται και το ζήτημα της βαθμολογικής και μισθολογικής μεταχείρισης των μετατασσόμενων υπαλλήλων που απασχολεί πολλούς ενδιαφερόμενους να μεταταγούν.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι υπάλληλος που μετατάσσεται μέσω του ΕΣΚ, μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής.

Σε ό,τι αφορά στην μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου, κατόπιν αναγνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων.

Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης, στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

Τέλος, προβλέπεται ότι για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018, οι αποφάσεις μετάταξης θα πρέπει το αργότερο έως την 31.05.2020 να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και για τις αποσπάσεις θα πρέπει να έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης του υποψηφίου, ενώ για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2019, οι πράξεις μετάταξης θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί έως 30.06.2020 και οι πράξεις απόσπασης να έχουν εκδοθεί έως την 30.06.2020.

Εγκύκλιος

Πηγή