Σάββατο 11 Απριλίου 2020

Μεταφορά των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος του ν. 3429/2005 στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΜεταφορά των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος του ν. 3429/2005 στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


ΦΕΚ B’ 1286/10.04.2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α΄ 104) και ειδικότερα των άρθρων 9 και 187.

β. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 113).

δ. Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314).

ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

ζ. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

θ. Την αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

ι. Την αριθμ 46/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

2. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη προθεσμία μεταφοράς των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος μέχρι την 31-01-2020, της παραγράφου 18 του άρθρου 187 του ν. 4548/2018, δεν αναφέρεται ως αποκλειστικού χαρακτήρα.

3. Το γεγονός ότι παρέλκει η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με συνυπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών λόγω της ήδη συντελεσθείσας με το ν. 4635/2019 μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τον έλεγχο νομιμότητας από τις Περιφέρειες της Χώρας στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.

4. Το αριθμ. 2/275/ΔΠΓΚ/12.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τον ορισμό ως αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, της Ειδικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ της Διεύθυνσης Εταιρειών, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 1

Μεταφέρονται στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών οι κάτωθι εταιρείες, οι οποίες αποτελούν εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος κατά την έννοια της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 2 του ν. 4548/2018:Άρθρο 2

Οι κάτωθι εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γ΄ της ίδιας Διεύθυνσης:


Άρθρο 3

Η διαδικασία αλλαγής της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Άρθρο 4

Τέλη τήρησης μερίδας που έχουν ήδη εισπραχθεί αποτελούν έσοδα των Επιμελητηρίων. Για τις εταιρείες που θα καταβάλουν τέλη τήρησης μερίδας μετά τη μεταφορά τους στη Διεύθυνση Εταιρειών, τα εν λόγω τέλη αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 5

Η μεταφορά του αρχειακού υλικού στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή θα ρυθμιστεί με νεότερη υπουργική απόφαση.

Άρθρο 6

Η χορήγηση πράξεων και στοιχείων και σχετικών πιστοποιητικών αφορά περίοδο μετά την απογραφή των ανωτέρω εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 7

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Πηγή