Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Πήρε υπογραφή το πρόστιμο των 1.200 ευρώ για εργαζόμενους που δουλεύουν και είναι αναστολήΤο νέο πρόστιμο των 1.200 ευρώ για εργαζόμενους που εργάζονται ενώ βρίσκεται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους  -  Όλα τα πρόστιμα για εργατικές παραβάσεις


Στην επιβολή προστίμου ύψους 1.200 ευρώ θα προχωρούν οι ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι εργαζόμενοι που τελούν σε αναστολή εργασίας απασχολούνται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση του αρμόδιου υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση προβλέπει την επιβολή προστίμου 1.200 ευρώ στις εξής περιπτώσεις:

– Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους, με χρήση της ρύθμισης της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20/03/2020 ΠΝΠ (Α 68).

– Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού.

– Απασχόληση εργαζόμενου, του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, κατά παράβαση των όρων και των διατυπώσεων για τη δήλωση πρόσκαιρης τηλεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνολικά τα πρόστιμα που θα επιβάλλει το ΣΕΠΕ είναι τα εξής:

Πρόστιμα από 400 ως 750 ευρώ
 1. Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης 400€
 2. Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων 400 €
 3. Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ 500 €
 4. Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων 600€
 5. Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας 400€
 6. Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου 600€
 7. Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών 600€
 8. Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς 400€
 9. Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης 750€
 10. Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους - Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού 750€
 11. Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών 750€
 12. Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών 550€
 13. Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης 550€
 14. Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 750€
 15. Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου 750€
 16. Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν, α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια γ) γονική άδεια νοσηλείας τέκνου 400€
 17. Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών 400€
 18. Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας) 400€
 19. Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας 600€
 20. Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις 600€
 21. Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος 750€
 22. Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς 400€
 23. Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS 750€
 24. Μη χορήγηση άδειας γάμου 550€
 25. Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου 700€
 26. Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων 700€
 27. Μη καταβολής της κατ' ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 550€
 28. Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 700€
 29. Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/ μαθητή Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού 400€
 30. Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 400€
 31. Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€
Υψηλές παραβάσεις από 800 ευρώ ως 950 ευρώ
 1. Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€
 2. Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€
 3. Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
 4. Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
 5. Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών 800€
 6. Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών 800€
 7. Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ 900€
 8. Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων 950€
 9. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα 800€
 10. Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος 800€
 11. Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€
 12. Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο) 800€
 13. Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου 800€
 14. Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών 950€
 15. Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας 950€
 16. Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών 900€
 17. Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη) 900€
 18. Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€
Πολύ υψηλά πρόστιμα από 1.000 ευρώ ως 2.000 ευρώ
 1. Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής άδειας 2000€
 2. Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση 2000€
 3. Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 1000€
 4. Πραγματοποίηση υπερωριών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) 1000€
 5. Πραγματοποίηση υπερωριών σε λοιπές επιχειρήσεις [Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, προσωπικό κουζίνας, προσωπικό επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας), θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων)], πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση). 1000€
 6. Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες A, Β, Γ) και οδηγών βυτιοφόρων 1000€
 7. Υπερωριακή απασχόληση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ) χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 1000€
 8. Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) οδηγών τουριστικών λεωφορείων 1000€
 9. Υπερωριακή απασχόληση οδηγών τουριστικών λεωφορείων χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 1000€
 10. Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας, προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, χωρίς προηγούμενη καταχώρησή στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 1000€
 11. Υπέρβαση ημερήσιου/ετήσιου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων 1000€
 12. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες 1000€
 13. Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασίας ή/και υπερωριακής απασχόλησης 1000€
 14. Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας 2000€
 15. Άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση 2000€
 16. Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας 2000€
 17. Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 2000€
 18. Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους, με χρήση της ρύθμισης της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68). 1200€
 19. Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. 1200€
 20. Απασχόληση εργαζόμενου, του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, κατά παράβαση των όρων και των διατυπώσεων για τη δήλωση πρόσκαιρης τηλεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 1200€
Πρόστιμα από 2.000 ως 4.000 ευρώ
 1. Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας 3000€
 2. Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες 4000€
 3. Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων 3000€
 4. Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια 3000€
 5. Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του 4000€
 6. Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης 2000€
 7. Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2000€
 8. Παράνομη απόλυση εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα) 4000€
 9. Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες) 4000€
 10. Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες) 4000€
 11. Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού 3000€
 12. Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας, της ειδικής άδειας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α') ή άλλων αδειών που σχετίζονται με τη γέννηση, την ανατροφή ή την υιοθεσία παιδιού, να επιστρέφει στην ίδια θέση εργασίας 4000€
 13. Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους 4000€.
Πηγή