Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

ΟΑΣΑ : Δημόσια διαβούλευση για προμήθεια καμερών καταγραφής παραβάσεων σε λεωφορειολωρίδεςΔιενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων καμερών καταγραφής παραβάσεων σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων του ΟΑΣΑ


Ο ΟΑΣΑ ΑΕ ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων καμερών καταγραφής παραβάσεων σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων του ΟΑΣΑ

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http/www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο ΄΄Διαβουλεύσεις΄΄ καθώς και από την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ www.oasa.gr. H διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης. O ΟΑΣΑ δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η Τεχνική Έκθεση σε μορφή pdf