Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Αλλαγές στο καθεστώς συνταξιοδότησης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματαΤου Γεωργίου Κουτσούκου*, Δικηγόρου εξειδικευμένου στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4611/2019, η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002 αντικαταστάθηκε ως εξής:


Οι ασφαλισμένοι άνδρες μέχρι την 31.12.1992 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο ΙΑ΄4 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2012 και του 62ου έτους από την 1.1.2013 και εφεξής.

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων γυναικών μέχρι την 31.12.1992, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση και την παράγραφο 16 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), διαμορφώνεται ως εξής: αα) στο 55ο έτος της ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο της περίπτωσης α΄ το 2010, ββ) στο 56ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2011, γγ) στο 57ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2012, και δδ) στο 62ο έτος από την 1.1.2013 και εφεξής.

Από το συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) απαιτείται η πραγματοποίηση χιλίων (1.000) τουλάχιστον ημερών εργασίας στα επαγγέλματα αυτά τα τελευταία δεκαεπτά (17) χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Κατά συνέπεια, η προισχύσασα προϋπόθεση για 1.000 ένσημα τα τελευταία 13 χρόνια πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας μεταβλήθηκε με τη νέα διάταξη σε 17 χρόνια πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, κάτι που αναμένεται ασφαλώς να βοηθήσει αρκετούς ασφαλισμένους που δεν συμπλήρωναν τα τελευταία έτη τον απαιτούμενο αριθμό βαρέων ενσήμων να μπορούν τώρα να εκμεταλλευθούν τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.