Σάββατο 20 Ιουλίου 2019

Μπορώ εκ των προτέρων να συμφωνήσω την υπερωριακή μου απασχόληση και την αμοιβή αυτής ;Κάθε εκ των προτέρων συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου με την οποία οι αξιώσεις του εργαζομένου από υπερωριακή εργασία θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από τις τυχόν υπέρτερες αποδοχές, ανεξαρτήτως ωρών εργασίας πέραν του ωραρίου, είναι άκυρη. 


Ο εν λόγω περιορισμός ισχύει είτε πρόκειται για παράνομη είτε πρόκειται για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση.

Ωστόσο είναι δυνατόν να συμφωνηθεί έγκυρα,

εκ των προτέρων, μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι θα καταβάλλεται στον τελευταίο ορισμένο χρηματικό ποσό έναντι συγκεκριμένου αριθμού υπερωριών που θα πραγματοποιούνται από τον εργαζόμενο κάθε φορά, πέραν του ποσού των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου. Είναι δηλαδή δυνατό να χορηγείται ένα μηνιαίο ποσό για την υπερωριακή εργασία, το οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές του μισθωτού, αλλά θα εξαρτάται κάθε φορά από τις ώρες που ο εργαζόμενος θα εργασθεί υπερωριακά.

Εντούτοις τα ανωτέρω δεν ισχύουν όσον αφορά

στους διευθύνοντες υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τα χρονικά όρια εργασίας τους και  την αμοιβή για την παροχή υπερωριών, δηλαδή είναι επιτρεπτή η υπερωριακή τους απασχόληση χωρίς πρόσθετη αμοιβή, δεδομένου ότι αυτοί συνήθως λαμβάνουν αποδοχές αρκετά υψηλότερες από τις νόμιμες αμοιβές.