Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

40.705.847,64 € θα καταβληθούν στον ΟΑΣΑ από το Υπουργείο Εργασίας για τις μετακινήσεις ανέργων, ΑμεΑ και πολυτέκνων
Το υπουργείο Εργασίας ενέκρινε την καταβολή 40,7 εκατ. ευρώ για τις μετακινήσεις ανέργων, ΑμεΑ και πολυτέκνων


Δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2018 το ΦΕΚ με θέμα «Καθορισμός δικαιούχων με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή Κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2018».

Σε αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το ποσό που θα καταβληθεί στον ΟΑΣΑ από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 40.705.847,64 € ευρώ, με παροχή εκπτώσεων ως κατωτέρω ανά κατηγορία δαπάνης, δεδομένου ότι, βάσει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018, οι απαλλαγές ή εκπτώσεις στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς καθορίζονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ή με κριτήριο τον αριθμό των δικαιούχων, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη του μαζικού αριθμού διάθεσης των προϊόντων κομίστρου για τις εν λόγω κατηγορίες δικαιούχων.

Το ποσό αυτό κατανέμεται ανά κατηγορία ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

- ΑΜΕΑ : 7.353.838,80 € Λόγω ποσοστού έκπτωσης 37%,

- ΑΝΕΡΓΟΙ : 32.528.109,60€ Λόγω ποσοστού έκπτωσης 58%,

- ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ : 823.899,24 € Άνευ έκπτωσης,

ΣΥΝΟΛΟ : 40.705.847,64 €.

Πηγή