Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

ΟΣΥ: Προκηρύσσει διαγωνισμό πάνω από 100 εκατ. ευρώ για καύσιμαΤης Μαρίας Μόσχου
Έναν από τους πιο «ακριβούς» διαγωνισμούς δημοσίευσε στο «Διαύγεια» η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες. Ο διαγωνισμός αφορά πετρέλαιο κίνησης για τα λεωφορεία και πετρέλαιο θέρμανσης για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών και ξεπερνά σε προϋπολογισμό τα 100 εκατ. ευρώ.


Την ίδια στιγμή τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον δύο αμαξοστάσια έμειναν χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης και ανήμερα των Χριστουγέννων  δεκάδες τεχνίτες δούλευαν σε θερμοκρασίες έως και 0 βαθμούς.  Αυτό συνέβη καθώς η διοίκηση της εταιρείας δεν είχε δώσει εντολή για να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης ως όφειλε μετά τα σχετικά αιτήματα των αμαξοστασίων. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναμένουν να εξομαλυνθεί η κατάσταση την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζουν, «θα λάβουν δραστικές αποφάσεις».

Η προκήρυξη του διαγωνισμού

Ειδικότερα η εταιρεία προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της σε πετρέλαιο κίνησης και των κτιριακών εγκαταστάσεων της σε πετρέλαιο θέρμανσης.

Η προμήθεια αφορά χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 95.378.186,46€ (94.631.186,46 € πετρέλαιο κίνησης & 747.000€ πετρέλαιο θέρμανσης), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στην προμήθεια 93.605.673,00 λίτρων πετρελαίου (92.775.673,00 lt. πετρέλαιο κίνησης & 830.000,00 lt. πετρέλαιο θέρμανσης) για συνολική διάρκεια 2+1 ετών.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να πληρώσει το ποσό αυτό αλλά θα δίνει έναντι όπως γινόταν και με τον προηγούμενο διαγωνισμό ο οποίος έληξε πρόσφατα.

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογιζόμενου ποσού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (0,00%) επί την τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο. Ως τιμή πώλησης θεωρείται η μέση τιμή λιανικής όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής, βάσει του άρθρου 63 του Ν.4257/2014.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά είδος. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά για την κάθε κατηγορία έτσι όπως θα προκύπτει από την υποβολή της στο ΕΣΗΔΗΣ. Επιπλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με βάση την τιμή.