Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

ΟΑΣΑ: Προσλαμβάνει σύμβουλο για να «ελέγχει» το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που υλοποιείΤης Μαρίας Μόσχου
Η «Παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ο.Α.Σ.Α.» είναι το έργο της εταιρείας  «REMACO A.E.» όπως προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε με τον ΟΑΣΑ στις 24 Οκτωβρίου 2018.


Η εταιρεία καλείται σε διάστημα 12 μηνών να ελέγξει τις παρεμβάσεις που θα γίνονται στον Οργανισμό αλλά και να προτείνει νέα μέτρα όπου διαπιστώνονται αποκλείσεις.

Ειδικότερα αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό αναφέρεται στο κείμενο που δημοσιεύτηκε στο Διαύγεα είναι η συνεχής παρακολούθηση των επιμέρους δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Ομίλου ΟΑΣΑ, η αναγνώριση σημείων απόκλισης από τον αρχικό χρονοπρογραμματισμό και η λήψη διορθωτικών μέτρων, η προετοιμασία περιοδικών αναφορών προόδου, και η εισήγηση συμπληρωματικών μέτρων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.

Βασικός στόχος του παρόντος έργου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι η εγκαθίδρυση ενός εσωτερικού μηχανισμού παρακολούθησης έργων, του «Γραφείου Παρακολούθησης Αναδιάρθρωσης του Ομίλου ΟΑΣΑ».

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Εντατικοποίηση των ελέγχων εισιτηρίων, στοχευμένη αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής και δράσεις για μείωση του λειτουργικού κόστους περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ όπως αυτό έχει συνταχθεί από το Υπερταμείο που έχει τον έλεγχο στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται στο «Στρατηγικό Σχέδιο» της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.στην οποία έχουν περάσει, μεταξύ άλλων, το σύνολο των μετοχών του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ.

Το Υπερταμείο προκρίνει το συνολικό ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου, που περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση του δικτύου των επιφανειακών μέσων (λεωφορεία, τρόλεϊ) με βάση μεταξύ άλλων τη λειτουργική απόδοση των γραμμών, τη συνεργασία με τα μέσα σταθερής τροχιάς και την πλήρη συγκοινωνιακή κάλυψη όλων των περιοχών.

Μάλιστα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων, προωθείται η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών με τη χρήση συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων. Σε κάθε περίπτωση, κεντρικός στόχος είναι η αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών, με βασικό κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς και τις συνδυασμένες μεταφορές.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1370/2007 σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ο κανονισμός αυτός, που θα πρέπει να εφαρμοστεί ως τις 3 Δεκεμβρίου 2019, καθιστά τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας υποχρεωτικές και καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενό τους, τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων αυτών και ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των δημόσιων μεταφορών.

Στις βασικές προτεραιότητες του σχεδίου αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο κ. Ταστάνη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο επανασχεδιασμός του συγκοινωνιακού δικτύου της Αθήνας, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και η εφαρμογή τηλεματικής και των «έξυπνων» στάσεων για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Στο ίδιο πλαίσιο ο ΟΑΣΑ έχει ξεκινήσει  τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να ανανεωθεί ο γηρασμένος στόλος οχημάτων με νέα και μάλιστα προωθημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι το  Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΑΣΑ για την περίοδο 2018- 2022, που προβλέπει επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 121.000.000 ευρώ, στις οποίες, περιλαμβάνονται:

– Η εξασφάλιση κονδυλίων 100.000.000 ευρώ για την προμήθεια 400 καινούργιων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορείων και τρόλεϊ, πέραν της προμήθειας 92 λεωφορείων που ήδη δρομολογείται μετά την εξασφάλιση 30.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής.

– Η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Προληπτικής Διάγνωσης, Τεχνικής Ικανότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας των Οχημάτων Στόλου ΟΑΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4.060.000 ευρώ, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών, με παράλληλη προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

– Η προμήθεια και εγκατάσταση 500 νέων «έξυπνων» στάσεων, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.

– Η προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών (ΟΣΠΕ) προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

– Η εγκατάσταση Wi-Fi στα οχήματα του Ομίλου, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

– Ο εκσυγχρονισμός του Συστήματος Ελέγχου των Λεωφορειολωρίδων, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ.

Το έργο της «REMACO A.E.»

Εργο του αναδόχου είναι  η σύνταξη εκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης εργαλείων, μεθοδολογιών και μοντέλων λειτουργίας του Γραφείου Αναδιάρθρωσης Ομίλου ΟΑΣΑ. Συγκεκριμένα:

 Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών εργαλείων και μεθοδολογιών διαχείρισης έργων που δύναται να χρησιμοποιηθούν από το «Γραφείο Παρακολούθησης Αναδιάρθρωσης Ομίλου ΟΑΣΑ» (πχ. Agile, PRINCE2, Six Sigma, κλπ.).

 Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών οργανωτικών δομών λειτουργίας ενός Γραφείο Διαχείρισης Έργων (PMO), με τα χαρακτηριστικά του «Γραφείου Παρακολούθησης Αναδιάρθρωσης Ομίλου ΟΑΣΑ» (πχ. Project Repository Model, Project Coach Model, Enterprais PMO, κλπ.). Βασικός στόχος είναι η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου, βάσει των ιδιαίτερων απαιτήσεων υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, καθώς επίσης και των ιδιαίτερων οργανωτικών χαρακτηριστικών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Ολα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός 1 μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και ο Οδηγός λειτουργίας Γραφείου Παρακολούθησης Αναδιάρθρωσης Ομίλου ΟΑΣΑ, ο οποίος κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνει:

 Οργάνωση της λειτουργίας του Γραφείου (Οργανωτική δομή, θέσεις, ρόλοι, αρμοδιότητες, περιγραφές θέσεων εργασίας PMO, προδιαγραφές θέσεων εργασίας PMO).

 Αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών λειτουργίας του Γραφείου. Οι διαδικασίες που θα σχεδιαστούν θα καλύπτουν όλες τις βασικές ομάδες έργων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (πχ. έργα πληροφορικής, λοιπά τεχνολογικά έργα, οργανωτικά έργα, κλπ.).

 Έντυπα λειτουργίας του Γραφείου για την υποστήριξη της εκτέλεσης των διαδικασιών λειτουργίας.

 Δείκτες αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης συνολικά, καθώς επίσης και δείκτες παρακολούθησης έργων ανά κατηγορία (πχ. έργα πληροφορικής, λοιπά τεχνολογικά έργα, οργανωτικά έργα, κλπ.). Για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών ο Σύμβουλος θα πραγματοποιήσει ανασκόπηση της ευρωπαϊκής ή και διεθνούς εμπειρίας.

Το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να υποβληθεί εντός 2 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης

Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να καταρτίζει διμηνιαίες εκθέσεις προόδου του Σχεδίου αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ και των ενεργειών του Συμβούλου αναφορικά με:

 την υποστήριξη των επιμέρους ομάδων έργου στην εφαρμογή των τυποποιημένων εργαλείων του Γραφείο Παρακολούθησης Αναδιάρθρωσης του Ομίλου ΟΑΣΑ

 την αναγνώριση των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την υλοποίηση του κάθε έργου, στην εκτίμηση του αντικτύπου σε περίπτωση ενδεχόμενης εμφάνισης αυτών, καθώς και στην προδιαγραφή κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης / μετρίασης των επιπτώσεων από ενδεχόμενη εμφάνιση αυτών

 την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης, με χρήση επιλεγμένων δεικτών παρακολούθησης και επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων

Παράλληλα θα πρέπει να προχωρά σε έκτακτες  εισηγήσεις και αναφορές

Η συνολική αμοιβή για το έργο θα είναι 48.000 ευρώ πλέον του νομίμου ΦΠΑ.