Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Επαναφορά των μεταταχθέντων υπαλλήλων του πρώην ΗΣΑΠ στη ΣΤΑΣΥΔημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν, από τον πρώην ΗΣΑΠ, σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου.


Την ΚΥΑ υπογράφουν οι υπουργοί Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του νόµου 4530/2018 υποβάλλουν, εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την δηµοσίευση και κοινοποίηση της παρούσας στους ενδιαφερόµενους, αίτηση για την επαναφορά τους στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., καθώς και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά – δικαιολογητικά στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν, µε κοινοποίηση υποχρεωτικά στην αρµόδια υπηρεσία της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..

Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, τις συνθήκες και το εν γένει καθεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει στην ΣΤΑ.Σ.Υ. Α.Ε., παραιτούµενοι ταυτοχρόνως του δικαιώµατος κάθε διεκδίκησης ή αποζηµίωσης ή οποιασδήποτε άλλης φύσης αξίωσης εξ αιτίας και επ’ αφορµή της αρχικής µεταφοράς τους, δυνάµει του ν. 3920/2011, και της εν συνεχεία επανόδου τους στην ΣΤΑ.Σ.Υ. Α.Ε., δυνάµει του άρθρου 104 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).