Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Τι προβλέπεται για τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών αξίας άνω των 5.000 ευρώΤι προβλέπεται για τις μη μισθολογικές παροχές (λογοθεραπείες, παιδικοί σταθμοί, παιδικές κατασκηνώσεις, γάλα κτλ. ) σε ΣΣΕ όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ετησίως


Με βάση το άρθρο 24 του ν. 4336/2015  για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος. εδώ

Σύμφωνα με το  αρθ. 43 του ν. 4484/2017 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2017 (ΦΕΚ 110 Α’) μεταφέρθηκε σε διακριτό άρθρο ήδη υπάρχουσα ρύθμιση που αφορά τις μη μισθολογικές παροχές η οποία είχε ενσωματωθεί στην υποπαράγραφο Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ν. 4336/2015 (άρθρο 24), προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών.

Σε συνέχεια με την εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη 18/12/2017 παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του αρθ. 43 του ν. 4484/2017  που αφορά την διαδικασία των παροχών μη μισθολογικού κόστους σε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ.

Δηλαδή, ότι κάθε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ. που προβλέπει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ετησίως.

Οι μη μισθολογικές παροχές δύναται να χορηγηθούν μόνο εφόσον τεκμαίρεται από την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων του φορέα η δυνατότητα παροχής τους, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.