Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Ανοιχτή πρόσκληση του ΟΑΣΑ για την προμήθεια 92 λεωφορείωνΟ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, θα προκηρύξει Διεθνή ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι (20) απλών λεωφορείων 12 μ, εξήντα (60) αρθρωτών λεωφορείων 18 μ και δώδεκα (12) ηλεκτρικών λεωφορείων 12 μ.


Τα αστικά λεωφορεία θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, χαμηλού δαπέδου, σύγχρονης αισθητικής εμφάνισης και κατασκευής, με υψηλό βαθμό άνεσης και ασφάλειας στους επιβάτες, θα έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα είναι σύμφωνα με τους όρους της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το είδος και την τεχνολογία των οχημάτων, η προμήθεια αφορά :
  1. Είκοσι (20) οχήματα με κινητήρα diesel, 12-μετρα, τεχνολογίας ΕURO VI
  2. Εξήντα (60) οχήματα με κινητήρα diesel, 18-μετρα (αρθρωτά), τεχνολογίας ΕURO VI
  3. Δώδεκα (12) ηλεκτροκίνητα οχήματα 12-μετρα

Μερικά από τα χαρακτηριστικά :
  • Επίβλεψη Κατασκευής και Παραλαβή των Λεωφορείων
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει κατασκευάσει εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ένα πρότυπο λεωφορείο (δείγμα). Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., σε χρονικό διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερών, μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του ποιοτικού ελέγχου του πρότυπου λεωφορείου, θα πρέπει να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του. Η παραγωγή των υπόλοιπων λεωφορείων θα ξεκινήσει κατόπιν της παραλαβής του πρότυπου λεωφορείου.
  • ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης θα είναι εννέα (9) μήνες. Θα ζητηθεί υποβολή ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος παραγωγής, δοκιμής, μεταφοράς και παράδοσης των λεωφορείων. Πρόταση για νωρίτερη παράδοση των λεωφορείων θα αξιολογείται θετικά. Ο προμηθευτής θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει τη διαδικασία μεταφοράς των λεωφορείων προς την Αθήνα. 
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θα παρέχεται εκπαίδευση σε, τουλάχιστον, δεκαπέντε (15) άτομα, για όλα τα μέρη του λεωφορείου, για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον, ενός μήνα, από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ή/και του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
Επιπλέον, οποτεδήποτε κρίνεται δόκιμο από τον ανάδοχο, στο διάστημα της εγγύησης, αλλά, τουλάχιστον, ανά έτος, θα παρέχεται εκπαίδευση, που θα αφορά σε θέματα ενημερώσεων, αναβαθμίσεων, διαγνωστικών επιμορφώσεων, σε δεκαπέντε (15) άτομα, για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον, τριών ημερών, από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ή/και του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε 
Θα παρέχεται επίσης εκπαίδευση από τον ανάδοχο, σε αντικείμενα ασφαλούς-οικονομικής οδήγησης, σε είκοσι (20), τουλάχιστον, επιλεγμένους εκπαιδευτές οδηγούς της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον, επτά (7) ημερών, σε επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές (ώστε αυτοί στη συνέχεια να μπορούν να εκπαιδεύουν άλλους οδηγούς (διαδικασία «train the trainers»)).
  • Διαμέρισμα Οδηγού
► Έγκριση τύπου καθίσματος οδηγού σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE R 17
► Έγκριση τύπου καθίσματος οδηγού, σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά, κατά την καύση, σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE R 118.
► Πιστοποιητικό ΙSO 16121 για την εργονομία του διαμερίσματος του οδηγού
► Υπεύθυνη Δήλωση κατασκευαστή για την Ικανοποίηση Συστάσεων (προαιρετικών) για την εργονομία του διαμερίσματος του οδηγού (EBSF ή VDV234)
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (στους χώρους των αμαξοστασίων της ΟΣΥ)
Κατά την περίοδο της εγγύησης:

 Η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης από τον ανάδοχο θα ολοκληρώνεται εντός δύο (2) ημερών ή θα ξεκινάει η επίλυσή της εντός δύο (2) ημερών, εφόσον το εύρος της βλάβης είναι μεγάλο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη προς τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και την Ο.Σ.Υ. Α.Ε. από δικό του ή συμβεβλημένο εξειδικευμένο συνεργείο, δυναμικότητας τουλάχιστον πέντε ατόμων.
 Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει τη διαδικασία μεταφοράς και θα επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς, των λεωφορείων στις εγκαταστάσεις της Ο.Σ.Υ. Α.Ε., σε περίπτωση βλάβης κατά την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.
 Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποκατάστασης, ο ανάδοχος θα αποζημιώνει τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε με το ποσό που θα ορίζεται στην σύμβαση.

Τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται στους χώρους των αμαξοστασίων της ΟΣΥ Α.Ε.
  • Εργονομία Λεωφορείου
Συνοπτική Μελέτη Εργονομίας για τέσσερις (4) τομείς του λεωφορείου, που αφορούν την οδήγηση, τους επιβάτες, την συντήρηση και την επισκευή του (έως 10 σελίδες).
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ
Ο κατασκευαστής του λεωφορείου θα εγκαταστήσει τον πλήρη εξοπλισμό (hardware), δηλαδή τις δύο οθόνες πληροφόρησης επιβατών και αυτήν του οδηγού, χειριστήρια οδηγού, σύστημα καταμέτρησης επιβατών σε όλες τις θύρες, τις δύο απαιτούμενες κεραίες, τις συσκευές επικύρωσης εισιτηρίου, των παρακάτω συστημάτων:

 Σύστημα Τηλεματικής του ΟΑΣΑ, το οποίο περιλαμβάνει Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (Passenger Information System (PIS)) και Σύστημα Διαχείρισης Στόλου (Fleet Management System (FMS))
 Σύστημα Επικύρωσης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου ΟΑΣΑ)

Oι συμβεβλημένες, με τον Ο.Α.Σ.Α., εταιρίες, για τα παραπάνω συστήματα, θα εγκαταστήσουν τους απαιτούμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό, για τη λειτουργία τους. Επίσης, οι παραπάνω εταιρίες θα παράσχουν την οθόνη πληροφόρησης του οδηγού, στον κατασκευαστή του λεωφορείου, την οποία θα εγκαταστήσει, όπως προαναφέρθηκε, αυτός.

Επισημαίνεται, ότι η τοποθέτηση της συσκευής επικύρωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, στην εμπρόσθια θύρα, θα πρέπει να γίνει σε θέση, που να παρέχεται, για έλεγχο της διαδικασίας, πλήρης οπτική επαφή στον οδηγό.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf