Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

Εκτός του υπερΤαμείου ΟΣΕ και Αττικό Μετρό. Δεν συστήνεται τελικά η ΕΔΗΣΕκτός του υπερΤαμείου, δηλαδή της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας έμειναν ΟΣΕ και Αττικό Μετρό, σύμφωνα με το άρθρο 380 «Τροποποιήσεις ν. 4389/2016 (Α΄94) για την ΕΕΣΥΠ» του πολυνομοσχεδίου.


Επιμέλεια: Μαρίνα Δημητρίου

Παράλληλα, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τη μη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας, της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) και την διαχείριση των φορέων του δημοσίου, που αρχικά είχαν υπαχτεί σε αυτήν, απευθείας στην ΕΕΣΥΠ.

Άρθρο 380: Τροποποιήσεις ν. 4389/2016 (Α΄94) για την ΕΕΣΥΠ

Με το άρθρο 185 του νόμου 4389/2016 συστήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας («ΕΕΣΥΠ» ή «η Εταιρεία»), με βασικό στόχο τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κάτω από μία ενιαία στέγη, και τη διαχείρισή τους ως σύνολο με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τους, τη μείωση ελλειμμάτων και την  αύξηση εσόδων από την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

Προς την επίτευξη του σκοπού της ΕΕΣΥΠ, στο άρθρο 197 του νόμου 4389/2016 προβλέφθηκε η ίδρυση της θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ εταιρείας «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών» («ΕΔΗΣ») με σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες απαριθμούνται στα Παραρτήματα Δ΄, Ε΄ και Στ΄ του νόμου 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τον παρόντα νόμο, καταργείται η  πρόβλεψη σύστασης της ΕΔΗΣ και αντίστοιχα η διαχείριση από αυτήν του χαρτοφυλακίου των εταιρειών των παραρτημάτων Δ΄, Ε΄ και Στ΄ του νόμου 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η διαχείριση των εν λόγων δημόσιων επιχειρήσεων μεταφέρεται απευθείας στην μητρική εταιρεία, δηλαδή στην ΕΕΣΥΠ. Οι ως άνω δημόσιες επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα του ν. 3429/2005 θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως «λοιπές θυγατρικές».

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ΕΕΣΥΠ και των οργάνων της προς τις «λοιπές  θυγατρικές», συμπληρωματικά με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

Επιπλέον, ο παρών νόμος ρυθμίζει συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ καθώς και συνεργασίας της με το Ελληνικό Δημόσιο, ειδικότερα δε σε θέματα που άπτονται της επενδυτικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι παρούσες διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα απόδοσης μερίσματος από την ΕΕΣΥΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο, για το μέρος των κερδών της το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, με τον παρόντα νόμο δημιουργείται η απαραίτητη διασύνδεση της χρήσης του ποσού αυτού με το εθνικό σύστημα ελέγχου του ΕΣΠΑ και τους σχετικούς μηχανισμούς που το περιβάλλουν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προστίθενται επιπλέον κεφάλαια στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ προς την επίτευξη του σκοπού της διαφάνειας και της βέλτιστης αποδοτικότητας.

Τέλος, στο πλαίσιο της δυνατότητας για αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ, όπως αυτή προβλέπεται από τον νόμο 4389/2016, με τον παρόντα νόμο τροποποιούνται τα παραρτήματα Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ προκειμένου το χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ να είναι όσο το δυνατόν λειτουργικά και επιχειρησιακά βελτιστοποιημένο.

Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 185 του ν. 4389/2015 και μεταβιβάζεται στην ΕΕΣΥΠ η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις του νόμου 3429/2005. Οι βασικές κατευθύνσεις της διαχείρισης θα ευθυγραμμίζονται με τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη.

Με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 188, του ν. 4389/2016 και ορίζεται η έννοια των «λοιπών θυγατρικών» του νόμου 4389/2016, οι οποίες αφορούν δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του ν.3429/2005 που το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ο έλεγχος μεταβιβάζεται στην ΕΕΣΥΠ, ενώ καταργείται η διάταξη της παραγράφου 8, με την οποία συστάθηκε η  Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών – «ΕΔΗΣ».

Με παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 189 του ν. 4389/2016 και προστίθενται νέα κεφάλαια στον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας. Επιπλέον, εναρμονίζεται ο τίτλος του κεφαλαίου του Κανονισμού με τίτλο «Μερισματική Πολιτική», ενώ προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία για τυχόν αλλαγές στον κανονισμό προμηθειών της Εταιρείας, απαιτείται  η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 191 του ν. 4389/2016 και λόγω της προσθήκη στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας κεφαλαίου για πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης , προβλέπεται η προσυπογραφή του Εποπτικού Συμβουλίου της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την απαλλαγή του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης από τα καθήκοντά του. Επιπλέον, το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνεται για τον διορισμό καθώς και για  την ανάκληση προ της λήξης της θητείας τους, του διορισμού των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας.

Με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 192 του ν. 4389/2016. Ειδικότερα, λόγω της κατάργηση της πρόβλεψης για σύσταση της ΕΔΗΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επεκτείνεται, με την προσθήκη επιπλέον δύο μελών. Επιπλέον, προβλέπονται οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας αναφορικά με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που προβλέπεται με προηγούμενο άρθρο με το οποίο προστίθεται κεφάλαιο πολιτικής κανονιστικής συμμόρφωσης στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας και θέση Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 193 του ν. 4389/2016 και αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο που τηρείται (Κανονισμός 537/2014ς Ε.Ε.) σχετικά με τον διορισμό των Ελεγκτών της Εταιρείας.

Με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 195 του ν. 4389/2016 και εναρμονίζεται με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται πλέον απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς προηγούμενο έλεγχο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, ενώ οι ετήσιες ελεγμένες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 και καταργούνται οι προβλέψεις που αφορούν στη σύσταση Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών – ΕΔΗΣ. Το παρόν άρθρο ρυθμίζει τη μεταβίβαση των λοιπών θυγατρικών απευθείας στην Εταιρεία, καθώς και την διαδικασία διορισμού των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών, σύμφωνα με την οποία ένα μέλος που διορίζεται στο Δ.Σ. κάθε μίας εταιρείας από τις λοιπές θυγατρικές, έχει προκύψει από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών προς την Εταιρεία και στην περίπτωση των Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών προς τον Ο.Α.Σ.Α. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τον Εσωτερικό Κανονισμό, αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο του κεφαλαίου του «Μηχανισμού Συντονισμού» στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα διακυβέρνησης των λοιπών θυγατρικών και συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή στρατηγική του κράτους.

Με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 198 του ν. 4389/2016 και ρυθμίζεται η μεταβίβαση των συμβάσεων παραχώρησης των λοιπών θυγατρικών προς την Εταιρεία.

Με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, τροποποιούνται τα παραρτήματα Δ, Ε, ΣΤ’ του  νόμου 4389/ 2016, ούτως ώστε οι λοιπές θυγατρικές να μεταβιβασθούν απευθείας στην Εταιρεία και να  τροποποιηθεί το χαρτοφυλάκιο αυτής με σκοπό την βελτιστοποίησή του. Με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 199 του ν. 4389/2016 και προβλέπεται ότι η Εταιρεία θα αποδίδει ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των κερδών της το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Με την παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 200 του ν. 4389/2016. Η τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου αποσαφηνίζει τα είδη των επενδύσεων στις οποίες μπορεί να προχωρήσει η Εταιρεία, με το ποσό που θα έχει στη διάθεσή της, κατόπιν της καταβολής μερίσματος προς το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του ν. 4389 / 2016 όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Επιπλέον, με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού που θα αποδοθεί σε κάθε κατηγορία επενδύσεων και συγκεκριμενοποιούνται οι γενικές αρχές καθώς και οι εκάστοτε μηχανισμοί ελέγχου.

Με την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου  τροποποιείται το άρθρο 201 του ν. 4389/2016 και λαμβάνουν χώρα νομοτεχνικές αλλαγές σχετικές με τη χρήση του όρου «λοιπές θυγατρικές» του παρόντος νόμου.

Με την παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 202 του ν. 4389/2016 και προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Εκτελεστικά και Μη, καθώς και από τα ανώτερα στελέχη διοίκησης της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της.

Με την παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 203 του ν. 4389/2016 και λαμβάνουν χώρα νομοτεχνικές αλλαγές σχετικές με τη χρήση του όρου «λοιπές θυγατρικές» του παρόντος νόμου. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα απόσπασης προσωπικού από και προς την Εταιρεία.

Με την παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 204 του ν. 4389/2016 και πιο συγκεκριμένα, προστίθεται στο καταστατικό της Εταιρείας η υποχρέωση της απευθείας διαχείρισης των λοιπών θυγατρικών σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη.

Με την παράγραφο 18 του παρόντος άρθρου καταργείται  το άρθρο 205 του ν. 4389/2016 εφόσον δεν συστήνεται η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών – ΕΔΗΣ.

Με την παράγραφο 19 του παρόντος άρθρου τροποποιείται  το άρθρο 210 του ν. 4389/2016,  ειδικότερα σχετικά με την αναφορά στο καταστατικό της ΕΔΗΣ, ενώ λαμβάνουν χώρα και νομοτεχνικές βελτιώσεις, σχετικές με την απευθείας μεταβίβαση των λοιπών θυγατρικών στην ΕΕΣΥΠ. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση μετοχών δημοσίων επιχειρήσεων και νομικών προσώπων του ν.3429/2005 που το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ο έλεγχος μεταβιβάζεται στην Εταιρεία, δεν συνεπάγεται μεταβολή ως προς το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιρειών αυτών σύμφωνα με τον ν. 3429/2005, στις διατάξεις του οποίου συνεχίζουν να υπάγονται.

Με την παράγραφο 20 του παρόντος άρθρου προστίθεται τελευταίο άρθρο στον ν 4389/2016 το οποίο ορίζει ότι ως ημερομηνία μεταβίβασης των λοιπών θυγατρικών στην Εταιρεία, νοείται η 1.1.2018.

Με την παράγραφο 21 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 3986/2011 ( Α’ 152), και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του ΤΑΙΠΕΔ, στο μέτρο που κριθεί ότι αποτελεί Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 380

Τροποποιήσεις ν. 4389/2016 (Α΄94) για την ΕΕΣΥΠ

1. Στο άρθρο 185 του ν. 4389/2016, οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 3 και 4, αντίστοιχα. και προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής: «2. Στο πλαίσιο του σκοπού της, η Εταιρεία, κατέχει συμμετοχές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις του ν.3429/2005, τις οποίες διαχειρίζεται επαγγελματικά, επαυξάνει την αξία τους και αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται, σύμφωνα με το παρόν, από την Εταιρεία: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν».

2. Το άρθρο 188 του ν. 4389/2016 , τροποποιείται ως εξής:

α. ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: «Άμεσες και Λοιπές Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».

β. Στην παρ. 1 του άρθρου 188 διαγράφεται η περίπτωση δ και προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του ν.3429/2005 που το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ο έλεγχος μεταβιβάζεται στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 197 θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου λοιπές θυγατρικές (οι «λοιπές θυγατρικές»)».

γ. Στην παρ. 3 του άρθρου 188, το δεύτερο και  τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, καμία από τις άμεσες θυγατρικές δεν μπορεί να παρέχει επιδότηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση σε άλλη άμεση θυγατρική. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών ή μεταξύ  των λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας πραγματοποιούνται με διαφάνεια και όρους ελεύθερης αγοράς και υπάγονται στους κανόνες που τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισμό του άρθρου 189».

δ. στο  τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 188, οι φράσεις « σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θυγατρική»  αντικαθίσταται με τις φράσεις : «σε οποιαδήποτε εκ των άμεσων ή λοιπών θυγατρικών».

ε. Η παρ. 8  καταργείται.

3. Το άρθρο 189 του ν. 4389/2016 τροποποιείται ως εξής:

α.  Στην περ. ε της παρ. 1 διαγράφονται οι φράσεις «, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ».

β. στο τέλος του άρθρου 189 προστίθενται περιπτώσεις η) και ι) ως εξής: «η)  Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ι) Μηχανισμό Συντονισμού, ο οποίος περιγράφει μεταξύ άλλων και θέματα συνεργασίας μεταξύ των λοιπών θυγατρικών και του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 197 του παρόντος νόμου».

γ. Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται  νέο εδάφιο ως εξής: «Για τροποποιήσεις του Κανονισμού αναθέσεων και προμηθειών της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ».

4. Το άρθρο 191 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) τροποποιείται ως εξής:

α. Στην παρ. 4 προστίθεται περίπτωση ιδ. ως εξής: «ιδ. Προσυπογράφει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την απαλλαγή του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης από τα καθήκοντά του.».

β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνεται για το διορισμό, καθώς και για  την ανάκληση, προ της λήξης της θητείας τους, του διορισμού των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 192.».

5. Το άρθρο 192 του ν. 4389/2016 τροποποιείται, ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, οι λέξεις « έως επτά (7)» αντικαθίστανται με τις λέξεις « έως εννέα (9)».

β. Στην  περίπτωση β της παρ. 2, διαγράφεται η τελεία και προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «, διορίζει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και, κατόπιν προηγούμενης προσυπογραφής του Εποπτικού Συμβουλίου, τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του.»

γ. η περίπτωση ε της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Αποφασίζει σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένων του διορισμού και της ανάκλησης οργάνων διοίκησης των άμεσων και λοιπών θυγατρικών, εκτός του ΤΧΣ, μέσω της Γενικής Συνέλευσης αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει γραπτώς το Εποπτικό Συμβούλιο: i) για τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων και λοιπών θυγατρικών, για την εξέλιξη της διαδικασίας διορισμού, για την λίστα υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή μελών για κάθε μία από τις άμεσες ή λοιπές θυγατρικές, ii) για  την ανάκληση, προ της λήξης της θητείας τους, του διορισμού των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας».

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 193 του ν. 4389/2016, προστίθενται οι λέξεις: «σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αρ. 537/2014/Ε.Ε.».

7. Η παρ.1 του άρθρου 195 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι ελεγμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις της Εταιρείας εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευσή της, η οποία είναι υπεύθυνη και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κ.ν. 2190/1920. Οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών».

8. Ο τίτλος του ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ του ν. 4389/2016, αντικαθίσταται ως εξής « Διατάξεις για τις άμεσες και τις λοιπές θυγατρικές»

9. Το άρθρο 197 του ν. 4398/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 197

Ειδικές διατάξεις

1. Το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος νόμου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Εταιρεία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο διασφαλίζει ότι όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων της παραπάνω μεταβίβασης πραγματοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής της σχετικής μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων κάθε μίας εκ των μη εισηγμένων εταιριών, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο και στην περίπτωση εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών της καταχώρισης της σχετικής μεταφοράς στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια για τις υπόλοιπες δημόσιες επιχειρήσεις που θα μεταφερθούν στην Εταιρεία. εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 209.

3. 3 Το καταστατικό των εταιριών, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται δυνάμει του παρόντος άμεσα ή έμμεσα στο σύνολό τους ή εν μέρει στην Εταιρεία, τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

4. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών θυγατρικών, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται κατά το παρόν άρθρο στην Εταιρεία , αλλά και των θυγατρικών αυτών, εκλέγονται από τη συνέλευση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών θυγατρικών, εκτός των Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών στην Εταιρεία, η οποία ασκεί τα δικαιώματα διορισμού ή ψήφου στη γενική συνέλευση των εταιρειών αυτών προς την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών στον Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα διορισμού ή ψήφου στη γενική συνέλευση των εταιρειών αυτών προς την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920. Για τη διευκόλυνση της επιλογής των υπολοίπων υποψηφίων μελών για τα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, αποτελούμενη από μέλη του, η οποία θα προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποψηφιότητες μελών για διορισμό στα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών, όπου αυτό απαιτείται β) Ο μέγιστος αριθμός των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι τα πέντε (5), και περιλαμβάνει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εμπειρία στη διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων, εμπειρία σε κλάδους στους οποίους η Εταιρεία έχει παρουσία μέσω των λοιπών θυγατρικών της, και εμπειρία σε άλλα θέματα όπως κριθεί απαραίτητο, σε συνάφεια με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού γ) Η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αναλύεται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό. Κατά τον προσδιορισμό του τρόπου άσκησης του μετοχικού δικαιώματος για το διορισμό των διοικητικών συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα πρέπει να λάβει υπόψη τις αρχές του Εσωτερικού Κανονισμού σχετικά:  με το διορισμό μελών διοικητικών συμβουλίων, την καταλληλότητα των υποψηφίων σχετικά με τις απαιτήσεις διοίκησης των λοιπών θυγατρικών (Αποστολή Δημόσιας Επιχείρησης, Δήλωση Δεσμεύσεων, κ.α.),  την αποφυγή διακρίσεων,  την ανεξαρτησία, και τα επαγγελματικά κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού κάθε μίας εκ των λοιπών θυγατρικών.
Οι παρούσες διατάξεις σχετικά με την επιλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών, υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης με την μεταφορά  των μετοχών των λοιπών θυγατρικών στην Εταιρεία.

5. 5. Η μεταβίβαση των μετοχών των δημοσιών επιχειρήσεων στην Εταιρεία δεν επηρεάζει αφ’ εαυτής τους όρους εργασίας των υπαλλήλων των εν λόγω δημοσίων επιχειρήσεων.
6. α) Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιέχει ένα λεπτομερές πλαίσιο («Μηχανισμός Συντονισμού») σχετικά με την διακυβέρνηση των λοιπών θυγατρικών αναφορικά αα) με τον προσδιορισμό της αποστολής των δημοσίων επιχειρήσεων, ββ) με την θέσπιση στόχων για τα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών και γγ) την συμμετοχή των λοιπών θυγατρικών στην αναπτυξιακή στρατηγική του κράτους. Το πλαίσιο αυτό θα αντανακλά τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διακυβέρνησης των δημοσίων επιχειρήσεων. Θα περιλαμβάνει, επίσης, ένα λεπτομερές πλαίσιο αναφορικά με την άσκηση από τις δημόσιες επιχειρήσεις δραστηριοτήτων που αποτελούν ειδικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που συνιστούν υπηρεσίες που εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον («πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων»), συμπεριλαμβανομένων των Υ.Γ.Ο.Σ.
β) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων ρυθμίζει το συντονισμό, ως προς τα ζητήματα που αναλύονται κατωτέρω, μεταξύ της Εταιρείας, και κάθε δημόσιας επιχείρησης αφενός, και αφετέρου των δημόσιων αρχών, που εκπροσωπούνται από μια Επιτροπή που συγκροτείται από τα εποπτεύοντα αρμόδια Υπουργεία.

γ) Ειδικότερα, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων προβλέπει τη συγκρότηση ενός μηχανισμού ο οποίος θα καθορίζει, σε γενικές γραμμές, κατά πόσο είναι αναγκαία η επιβολή ειδικών υποχρεώσεων στη σχετική δημόσια επιχείρηση προκειμένου το Κράτος να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους του στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ή προκειμένου να εξυπηρετηθεί το γενικό συμφέρον.

δ) Κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο να επιβληθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων περιλαμβάνει μηχανισμούς για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών και λειτουργικών στόχων και των δεικτών απόδοσης της σχετικής δημόσιας επιχείρησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των σχετικών στρατηγικών στόχων ή να διασφαλισθεί η επαρκής εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος. Επιπλέον, θα υπάρχει πρόβλεψη για την κοστολόγηση και τη χρηματοδότηση των ειδικών υποχρεώσεων. Τα ως άνω στοιχεία θα καθορίζονται στις συμβάσεις απόδοσης και στόχων.

ε) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων μπορεί να καθορίζει περαιτέρω ειδικές υποχρεώσεις.

στ) Καμία δημόσια επιχείρηση δεν θα υποχρεούται να αναλάβει δραστηριότητες, τις οποίες διαφορετικά και στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής της πρακτικής δεν θα αναλάμβανε, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων.

7. Η Εταιρεία μπορεί να θέτει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων, τη μείωση λειτουργικών εξόδων μέσω λύσεων που στηρίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας που βασίζεται στην καινοτομία, την αύξηση των εσόδων μέσω της επέκτασης της πελατειακής βάσης, τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και μέσω επενδύσεων σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και με άλλους τρόπους.

8. Οποιαδήποτε ρύθμιση δυνάμει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει οποιασδήποτε μορφής οικονομική ενίσχυση σε δημόσια επιχείρηση, η οποία μεταβιβάζεται στην Εταιρεία ή σε θυγατρικές της, πρέπει να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων και παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν άλλως αποφασισθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο πλαίσιο της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Προκειμένου να συνεχισθεί η παροχή οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την υποστήριξη Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος που παρέχονται από τη δημόσια επιχείρηση, οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να εξακολουθούν να παρέχονται με τους ίδιους ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους και προϋποθέσεις».

9. Το άρθρο 198 του ν. 4389/2016 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παρ. αντικαθίσταται ως εξής: «1.Μεταβιβάζονται στην Εταιρεία αυτοδικαίως οι συμβάσεις παραχώρησης των σύμφωνα με τον παρόντα νόμο λοιπών θυγατρικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να μεταβιβάζεται στην Εταιρεία η δυνατότητα να συνάπτει ή να ανανεώνει συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες σχετίζονται με τις δημόσιες επιχειρήσεις, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται σε αυτή. Το Ελληνικό Δημόσιο, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Εταιρείας,  δύναται να αποφασίζει τη συνυπογραφή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου  ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου, συμβάσεων παραχώρησης περιουσιακών δικαιωμάτων, άυλων δικαιωμάτων , δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, μόνο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο. Με την ίδια πράξη ορίζονται και εξουσιοδοτούνται τα αρμόδια όργανα για τη συνυπογραφή των ως άνω συμβάσεων ως προς τους συγκεκριμένους όρους μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 201 του παρόντος προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, οι λέξεις: «Από την ημερομηνία καταχώρησης του Καταστατικού της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.Μ.Η.» διαγράφονται  και η λέξη «ΕΔΗΣ» αντικαθίσταται από τη λέξη «Εταιρεία».

11α. Στον τίτλο των  Παραρτημάτων Δ’,  Ε’ και του  Στ’ του ν. 4389/2016 , η λέξη «ΕΔΗΣ» αντικαθίσταται από τη λέξη «Εταιρεία».

β.  Στο Παράρτημα Δ’ του ν. 4389/2016 (Α’ 94), το στοιχείο 2. («2. ΟΣΕ Α.Ε.») διαγράφεται  και στο στοιχείο 3. («3. ΟΑΚΑ») προστίθενται οι λέξεις «..κατόπιν της μετατροπής του σε κεφαλαιουχική εταιρεία».

γ.  Στο Παράρτημα Ε’ του ν. 4389/2016 (Α’ 94), τα στοιχεία 3, 4 και 5. («3. Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Κτ.Υπ. Α.Ε.)», «4. ΕΛ.Β.Ο. Α.Ε.» και «5. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.») διαγράφονται .

Το άρθρο 199 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 199

Διανομή κερδών

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η διανομή των κερδών της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μερισματική πολιτική, η οποία αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού και με την οποία διασφαλίζεται η ακόλουθη διανομή:
α) ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και διατίθεται σύμφωνα με το ν. 4336/2015, και

β) σχετικά με τα λοιπά κέρδη θα πρέπει:

αα) Ένα μέρος να αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και να χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο για επενδύσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 200 του παρόντος νόμου, και

ββ) Ένα μέρος θα χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για Επενδύσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 200 του παρόντος νόμου και δύναται επίσης να διακρατηθεί για να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ζημιές.

Τα κέρδη της Εταιρείας υπολογίζονται όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό, στο κεφάλαιο  « Πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και πλαίσιο για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής αναφοράς»  . Η διανομή των κερδών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 200, εγκρίνεται από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3864/2010 και οι διατάξεις των παραγράφων 14 έως και 18 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 εξακολουθούν να εφαρμόζονται από το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ αντίστοιχα, «και το ΤΧΣ θα μεταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο».

3. Το άρθρο 200 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 200

Επενδυτική Πολιτική

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει κεφάλαιο Επενδυτικής Πολιτικής. Οι επενδυτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών (εκτός του ΤΧΣ) θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Επενδυτικής Πολιτικής, σε σχέση με τους αντίστοιχες κατηγορίες επενδύσεων.

2. Ποσά τα οποία διακρατούνται για επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 199, παράγραφος 1, περίπτ.β, υποπερίπτωση ββ και με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού στο κεφάλαιο της Επενδυτικής Πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α) Για επενδύσεις στις λοιπές, ή στις άμεσες θυγατρικές (εκτός του ΤΧΣ)

(β) Για επενδύσεις σε εταιρείες ή  περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν άμεσες ή λοιπές θυγατρικές της Εταιρείας.

(γ) Για διακράτηση ως αποθεματικά για μελλοντικές επενδύσεις

Συγκεκριμένες επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με τα ποσά που διατίθενται στους σκοπούς μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επενδυτικής Πολιτικής.

3. Ποσά τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέρισμα σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα της περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 199, χρησιμοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του σε επενδύσεις, σε έργα επιλέξιμα για χρηματοδότηση των  θεματικών στόχων του ΕΣΠΑ της τρέχουσας ή επόμενων προγραμματικών περιόδων, έργα ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005, είτε βάσει ειδικής νομοθεσίας  ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς Τα εν λόγω έργα χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) [του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης], μέσω ειδικού λογαριασμού με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων ΠΔΕ για επενδύσεις του άρθρου 200 παρ. 3 του ν. 4389/2016» που τηρείται για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά που διατίθενται για τον σκοπό αυτό ετησίως αποτελούν έσοδο του ΠΔΕ, εγγράφεται δε, ισόποση πρόσθετη πίστωση στο ΠΔΕ [του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης], η οποία δαπανάται καθ’ υπέρβαση του συνολικού ορίου του ΠΔΕ του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η διάθεση. Η μεταφορά της εν λόγω πίστωσης στον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται και ενταλματοποιείται έναντι αυτού.  Η επιλογή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των έργων πραγματοποιείται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 6, 7 και 62 του ν. 4314/2014 σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, η οποία, επιπλέον, υποβάλλει προς το Υπουργείο Οικονομικών ετήσια αναλυτική έκθεση προόδου υλοποίησης και απολογισμού εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης  και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε ειδικό θέμα για τη διαχείριση, το συντονισμό, τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση των ως άνω έργων από το ΠΔΕ.

4. Η Επενδυτική Πολιτική περιλαμβάνει και τη διαδικασία καθορισμού των ποσοστών από τα κέρδη της Εταιρείας τα οποία θα αποδίδονται σε επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199, παράγραφος 1, περίπτ.β, υποπερίπτωση ββ καθώς και για τον επιμερισμό των ποσών σε κάθε κατηγορία όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ορίζει περαιτέρω τη διαδικασία επιλογής των επενδύσεων από την Εταιρεία ανά κατηγορία.

5. Η Επενδυτική Πολιτική θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις ακόλουθες αρχές:
(α) Απαιτήσεις ως προς την απόδοση των επενδύσεων της παραγράφου 2, περίπτωση α

(β) Τις απαιτήσεις για τις επενδύσεις της παραγράφου 2, περίπτωση β σχετικά με:

αα) την απόδοση των επενδύσεων για την Εταιρεία

ββ) τις θετικές επιπτώσεις ως προς την ανάπτυξη για την Ελληνική Οικονομία

γγ) τους κλάδους στους οποίους τέτοιες επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι οποίοι θα υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομικών με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης

(γ) Απαιτήσεις για την επένδυση των αποθεματικών της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2, περίπτωση γ

7. Τα ρευστά διαθέσιμα της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ τηρούνται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, έως τη λειτουργική έναρξη του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείρισή τους.

8. Το άρθρο 201 του ν. 4389/2016 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο  της παρ. 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«Πριν από την αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της, πλην των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, απαιτείται να γίνει τελική αποτίμηση της αξίας του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της, εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, είναι δυνατόν, αντί της αποτίμησης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, να δοθεί αιτιολογημένη γνώμη (fairness opinion) πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας επενδύσεων για το δίκαιο και το εύλογο της προτεινόμενης συναλλαγής.»,

β. Το τέταρτο εδάφιο  της  παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της (εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ), εφόσον το τίμημα ή τα έσοδα από την αξιοποίηση υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), ευρώ, με την εξαίρεση των συμβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου.»

γ. Στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 201, πριν τη λέξη « θυγατρικές» τίθεται η λέξη « άμεσες».

δ. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη του προοιμίου του παραρτήματος Ε του παρόντος νόμου μπορεί να αποδέχεται   δημόσιες προσφορές κινητών αξιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α`106) για τις συμμετοχές που διαθέτει στις λοιπές θυγατρικές.»

ε. Στο πρώτο εδάφιο της  παρ.  11 του άρθρου 201 του ν. 4389/2016 οι λέξεις «να συνάπτει», «να συνομολογεί», « να αποδέχεται» αντικαθίσταται με τις λέξεις « να συνάπτουν», « να συνομολογούν», « να αποδέχονται».

στ. Στην παρ. 12  η φράση « ή των άμεσων θυγατρικών της» αντικαθίσταται με τη φράση « ή των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της».

15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   της Εταιρείας, τα μέλη των οργάνων διοίκησης των άμεσων θυγατρικών της, καθώς και τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στις διατάξεις του ν. 3213/2003  (Α`309).»

16. Το άρθρο 203 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Θέματα προσωπικού της Εταιρείας και Άμεσων θυγατρικών της»

β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της, μπορούν να αποφασίσουν τη μεταφορά εργαζομένων από την Εταιρεία στις θυγατρικές αυτές ή από μία από τις θυγατρικές αυτές σε άλλη ή στην Εταιρεία.»

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα αποσπάσεων μεταξύ δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την περ.α της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143)».

17. Το Αρχικό Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 204 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), τροποποιείται ως εξής:
α. Στο Άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«Στο πλαίσιο του σκοπού της, η Εταιρεία, κατέχει συμμετοχές του δημοσίου σε επιχειρήσεις του ν.3429/2005, τις οποίες διαχειρίζεται επαγγελματικά επαυξάνει την αξία τους και αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται, σύμφωνα με το παρόν, από την Εταιρεία: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν.», και η παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 3.β. Στο Άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως  εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.»

γ. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως  εξής: «Η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο ρυθμίζονται στο άρθρο 192 του νόμου.»

δ. Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 11, η περίπτωση α. αντικαθίσταται ως  εξής: «Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξωδικαστικά, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης αυτής στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών της ψηφίζοντας κατά τον τρόπο που τον έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.», και στο τέλος της περίπτωσης  θ. προστίθενται οι λέξεις: «,καθώς και των λοιπών  θυγατρικών στις οποίες ασκεί τα απαραίτητα δικαιώματα ψήφου.».

ε. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως  εξής: «Το Εποπτικό Συμβούλιο διορίζεται, λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 191 του Νόμου.»

18. Το άρθρο 205 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) καταργείται.

19. Στο άρθρο 210 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), οι παράγραφοι 2, 3 και 5 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Οι διατάξεις της παραγράφου 6β του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 εφαρμόζονται αναλόγως για τις λοιπές θυγατρικές του παρόντος νόμου 3. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν δοθεί υπέρ εταιριών που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραμένουν σε ισχύ και δύναται να ανανεώνονται, να παρατείνονται ή να χορηγούνται νέες για όσο διάστημα η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών»,
«5. Από τη μεταβίβαση στην Εταιρεία των συμμετοχών του δημοσίου επί των επιχειρήσεων του ν.3429/2005, σύμφωνα με το άρθρο 197, καταργείται κάθε διάταξη που περιλαμβάνεται στον ιδρυτικό νόμο ή τα καταστατικά των επιχειρήσεων αυτών, και η οποία προβλέπει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ή λήψης αποφάσεων ως προς τα δικαιώματα του μετόχου, την εκλογή μελών ΔΣ, και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία τους και η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς τα ζητήματα αυτά και του κ.ν. 2190/1920», η παράγραφος 6 αναριθμείται σε 5 και η παράγραφος 7 καταργείται.

20. Η έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 197 αρχίζει την 1.1.2018 και της παρ. 2 του άρθρου 198 του ν. 4389/2016 αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

21. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 ( Α’ 152), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4389/2016 και την παρ. 4 του άρθρου όγδοου του ν. 4393/2016 (Α΄106), διαγράφονται οι λέξεις « εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 202 του νόμου για την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ».

Πηγη