Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

ΚΑΡΟΥΖΟΣ : Οι διαφορές ανάμεσα στην υπερεργασία και την υπερωρίαΣύμφωνα με τον Ν.3385/2005,  όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3863/2010, η απασχόληση 5 ωρών επί πλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και 8 ωρών επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις  που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία η πραγματοποίηση της οποίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη
- Οι 5 ώρες υπερεργασίας επί πενθημέρου  είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η και 
- Οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η. 
Με βάση τη νομοθεσία,  η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει. Ωστόσο οι παραπάνω επιπλέον ώρες αμείβονται  με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης. 
  
Αντίθετα, η εργασία άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και  άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται από σειρά διατυπώσεων και διαδικασιών έγκρισης ενώ προβλέπονται  επιπλέον προσαυξήσεις: 40% για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης  μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως ή εντός του πλαισίου των εξαμηνιαίων αποφάσεων του υπουργού Εργασίας, 60% για απασχόληση πέραν των ορίων των υπουργικών αποφάσεων και 80% για κάθε ώρα κατ´ εξαίρεση υπερωρίας,  χωρίς δηλαδή την τήρηση,  από τον εργοδότη,  των προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων.