Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 352.047.712 € στον Ο.Α.Σ.Α
Την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. κατά το ποσό των 352.047.712,05 ευρώ αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις  12ης Σεπτεμβρίου, για να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθ. 47 του κ.ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω έγγραφο :