Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

ΟΑΣΑ : Τροποποίηση του αρθ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού και προσαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3920/2011Σε τροποποίηση του Καταστατικού της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και προσαρμογή αυτού στις νέες τροποποιημένες διατάξεις του ν.3920/2011 αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις 12 Σεπτεμβρίου του 2017

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

Α. Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (ΦΕΚ 9003ΑΕ-EΠΕ&ΓΕΜΗ/26.08.2011)
Β. Τις διατάξεις του ν. 3920/11 όπως σήμερα ισχύει (Α33)
Γ. Την 8/2017 απόφασή της

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και την προσαρμογή του σύμφωνα με τις νέες τροποποιημένες διατάξεις του Ν. 3920/2011

Δείτε :
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α. A.E.) ΤΗΣ 12ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017