Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Κάλυψη θέσεων στις ανώνυμες εταιρίες που εποπτεύει ο ΟΑΣΑ με μετάταξη 369 υπαλλήλωνΤην κάλυψη κενών θέσεων στις εποπτευόμενες ανώνυμες εταιρίες του ΟΑΣΑ από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» προτίθεται να καλύψει το Υπ. Μεταφορών ύστερα από γνώμη της Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας. Η κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε 369.


Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό σε υπηρεσίες του και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – Ανώνυμες Εταιρείες που εποπτεύει με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)», «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε.)», «Σταθερές  Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε.)», «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)» «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και « Έργα Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)» και στην Υπηρεσία Οδικών Τελών, προτίθεται να ενισχύσει τους ανωτέρω φορείς και τις υπηρεσίες του με μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4482/2017 (Α΄ 102), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου/ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/της ειδικότητας στην οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται και οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων. Η μετάταξη/μεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση των υπαλλήλων, ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση της σχέσης αυτής ή τη σχέση ασφάλισης, με την οποία υπηρετούσαν οι υπάλληλοι στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους.

Οι μετατάξεις/μεταφορές θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη της Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας κ.λ.π.. Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα εννέα (369) και η κατανομή των θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα καθώς και ο φορέας υποδοχής, περιγράφεται παρακάτω: