Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας: Δημοσιεύθηκε η απόφαση - Ποιοι την αποτελούνΔημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, όπως είχε προαναγγείλει η aftodioikisi.gr, η ΑΠΟΦΑΣΗ της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη για την σύσταση Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Σε αυτή θα συμμετέχουν εφτά μέλη και η θητεία τους θα είναι τριετής.


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του Ν.4440/2016 (Α΄224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ Α΄24),

β) των άρθρων 13-15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,

γ) του Π.Δ. 99/2014 (Α΄166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.

δ) του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση…… Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ε) του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία λαμβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων για την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης γνωμοδοτεί για την κατανομή των αιτούμενων υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, για αιτήματα υπαλλήλων για απόσπαση ή μετάταξη για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, για την ανακατανομή του προσωπικού σε υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φορέων και εν γένει για ζητήματα σχετικά με την πολιτική κινητικότητας και τη στελέχωση του Δημοσίου.

Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είναι επταμελής και αποτελείται από:

α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του,

β) ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) Νομικό σύμβουλο του ΝΣΚ που ορίζεται από τον Πρόεδρο τoυ Ν.Σ.Κ. με τον αναπληρωτή του,

δ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 38 του ν.4456/2017, με αναπληρώτριά του την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,

ε) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 38 του ν.4456/2017, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης,

στ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρώτριά του την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,

ζ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του το Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α) ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

β) ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.

Γ. Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Δ. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συνεπικουρείται στο έργο της από την Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ε. Η θητεία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας είναι τριετής.