Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Πώς διαμορφώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα φορέων και ΔΕΚΟ

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του ΚράτουςΥπέρβαση κατά 85 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασε το οικονομικό αποτέλεσμα 49 νομικών προσώπων -φορέων της γενικής κυβέρνησης, το 2016, με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και το οικονομικό αποτέλεσμα 27 ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, σημείωσε υπέρβαση κατά 601 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τους στόχους που είχαν τεθεί.

Από τα στοιχεία για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης προκύπτουν ότι 19 φορείς παρουσίασαν αρνητική απόκλιση, πέραν του 10%, από τους στόχους που είχαν τεθεί. Ειδικότερα:
 • Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Πράσινου Ταμείου υπολείπονται έναντι του στόχου, λόγω των μειωμένων εισπράξεων των δόσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων, καθώς δόθηκε παράταση στην προθεσμία υπαγωγής των δικαιούχων στις σχετικές ρυθμίσεις.
 • Όσον αφορά τα πανεπιστήμια και τους Ειδικούς Λογαριασμούς τους, οι οποίοι είχαν αρνητική απόκλιση από τους αρχικούς στόχους, καθώς και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), η «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και η Σιβιτανίδειος Σχολή, τα οποία επίσης είχαν απόκλιση, αυτή οφείλεται, είτε στη χρήση ταμειακών διαθεσίμων η οποία δόθηκε για συγκεκριμένους σκοπούς, είτε στην μειωμένη επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Η απόκλιση για το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδά του, από τη μη είσπραξη απαιτήσεων από φορείς της γενικής κυβέρνησης.
 • Η απόκλιση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) οφείλεται στην απόδοση ποσοστού των ταμειακών του διαθεσίμων στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Για δύο φορείς δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία. Οι φορείς αυτοί είναι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σε ό,τι αφορά τις ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου προκύπτουν τα ακόλουθα: Στη βελτίωση του οικονομικού τους αποτελέσματος συνέβαλαν κυρίως οι αυξημένες επιχορηγήσεις του ΠΔΕ προς τον ΟΣΕ (358 εκατ. ευρώ), καθώς και η σημαντική υστέρηση του ρυθμού υλοποίησης των δαπανών κτηματογράφησης της ΕΚΧΑ (76 εκατ. ευρώ), σε συνδυασμό με τη βελτίωση του ισοζυγίου του ΕΛΓΑ κατά 39 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα από τις 27 ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:
 • Δεκαοκτώ φορείς, εμφανίζουν βελτιωμένο αποτέλεσμα έναντι των στόχων, εκ των οποίων: επτά εποπτεύονται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ και ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ), ένας από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΚΧΑ ΑΕ), τρεις από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», Ελληνικό Φεστιβάλ και Εθνικό Θέατρο), δύο από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ), τρεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), ένας από το υπουργείο Οικονομικών (ΕΑΒ ΑΕ) και τέλος, ένας από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΕΡΤ ΑΕ). 
Σημειώνεται ότι το βελτιωμένο αποτέλεσμα της ΟΣΥ ΑΕ οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην έκτακτη επιχορήγηση με το ποσό των 30 εκατ. ευρώ.

Αρνητική απόκλιση, μεγαλύτερη του 10%, εμφανίζουν οκτώ φορείς και σύμφωνα με τα στοιχεία, αλλά και τις εκθέσεις αιτιολόγησης, οφείλεται κυρίως:
 • Στη μείωση εσόδων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, αποκλεισμού της σιδηροδρομικής γραμμής στην Ειδομένη και μη ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, παρά την καταγραφείσα συγκράτηση των δαπανών.
 • Στην αύξηση λειτουργικών δαπανών (μισθοδοσία & ενοίκια) και στη μη επίτευξη των εσόδων από πωλήσεις, η οποία αντισταθμίστηκε από την αυξημένη κρατική επιχορήγηση (Εθνική Λυρική Σκηνή).
 • Στη μη καταβολή των προγραμματισμένων επιχορηγήσεων, λόγω χαμηλής ωριμότητας πληρωμών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και της μη άρσης της «Αιρεσιμότητας 02.1» (στρατηγικό σχέδιο της χώρας για κάθε θεματικό στόχο), που αποτελεί βασική προϋπόθεση στην ένταξη και χρηματοδότηση των έργων του νέου ΕΣΠΑ (Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ).
 • Στη μερική υλοποίηση αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων λόγω αλλαγών σε θεσμικά πλαίσια και του κλεισίματος των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΟΠΠΕΠ).
 • Στη μερική εκταμίευση της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ - υστέρηση έναντι των προβλέψεων (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ).
 • Στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΙΓΜΕ και OAK ΑΕ).
 • Στη μείωση των εσόδων της ΕΑΣ, ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης στην υλοποίηση υπογεγραμμένων συμβάσεων, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης των πρώτων υλών, εξ αιτίας της έλλειψης ρευστότητας. Η εταιρεία ενισχύθηκε με έκτακτη κρατική επιχορήγηση για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων της.