Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

Τον Απρίλιο ξεκινάει η κινητικότητα - Ποιοι φορείς αποκλείονταιΣτις 15 Απριλίου πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία για την κινητικότητα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  Συγκεκριμένα, στόχος είναι, όπως προβλέπει και ο νόμος 4440 του 2016,  το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Απριλίου  να αποσταλούν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματα των φορέων (υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ και Ανεξάρτητες Αρχές) ώστε μετά την εξέτασή τους να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την 1η Ιουνίου, όπου εντός 15νθημέρου οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους για μετάταξη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής θα γίνει μέχρι τις 31 Ιουλίου και η έκδοση της απόφασης μετάταξης ή απόσπασης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι, όπως τονίζεται από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όποιοι φορείς δεν έχουν στείλει τα οργανογράμματά τους έως την προθεσμία που ορίζει η τελευταία εγκύκλιος (σ.σ. έως 15 Φεβρουαρίου) «δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία κινητικότητας αλλά ούτε και να προχωρούν σε προσλήψεις».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως προβλέπει ο νόμος:

-Οι εκκρεμείς  μετατάξεις, για τις οποίες είτε έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) είτε έχει εκδοθεί ανακοίνωση – πρόσκληση, είτε, προκειμένου για θέσεις σε ΟΤΑ, έχει υποβληθεί αίτηση υπαλλήλου μέχρι έναν (1) μήνα πριν από τη δημοσίευση του νόμου, δύναται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30.6.2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις.

-Αποσπάσεις εξακολουθούν να διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι τις 15.4.2017, έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις, λήγουν αυτοδικαίως ένα (1) έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ, στις 15.4.2018.

Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες

Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες του νέου συστήματος κινητικότητας είναι (όσες αφορούν τα τέλη Δεκεμβρίου εν προκειμένω αναφέρονται σε επόμενους κύκλους κινητικότητας):

Πότε καταθέτουν οι υπηρεσίες αιτήματα για την κάλυψη θέσεων:

15 -31 Δεκεμβρίου

15-30 Απριλίου

15- 31 Αυγούστου

Πότε δημοσιεύονται οι προς κάλυψη θέσεις:

1η Φεβρουαρίου

1η Ιουνίου

1η Οκτωβρίου

Πότε υποβάλλουν οι υπάλληλοι τις αιτήσεις για τις μετατάξεις τους:

1 – 15 Φεβρουαρίου

1 – 15 Ιουνίου

1 – 15 Οκτωβρίου

Πότε αξιολογούνται τα αιτήματα των υπαλλήλων:

15 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

15 Ιουνίου – 31 Ιουλίου

15 Οκτωβρίου – 30 Σεπτεμβρίου

Πότε υλοποιούνται οι μετατάξεις

1 Απριλίου – 15 Μαΐου

1 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου

1 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα είναι:

-Η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με την προκηρυσσόμενη θέση.

-Η αξιολόγησή τους.

-Η εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο.

-Κάθε στοιχείο από το προσωπικό τους μητρώο που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους για την προκηρυσσόμενη θέση.

Προβλέπεται και ένα πέμπτο στάδιο, η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νόμο «το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον τριών (3) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν».