Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Ηλίας Μανιατάκης : Οι Δημόσιες !!! Αστικές Συγκοινωνίες λειτουργούν με το φιλότιμο, και το επαγγελματικό καθήκον των εργαζομενων.Οι Δημόσιες !!! Αστικές Συγκοινωνίες λειτουργούν με το φιλότιμο, και το επαγγελματικό καθήκον των εργαζομένων.

Το κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει, 185,9 εκατομύρια ευρώ χρωστούν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας στις Δημόσιες!!! Αστικές Συγκοινωνίες, που με τους τόκους υπερημερίας φτάνουν στα 245,4 εκατομύρια ευρώ.

Τις πολιτικές!!! τον κυβερνήσεων τις πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι και οι Έλληνες πολίτες. 

Μανιατάκης Ηλίας
Πρόεδρος Εργαζομένων Τράμ Σ.Ε.Τ