Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Ποια έγγραφα και πως, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ από 30/9/2016


Ποια έγγραφα και πως, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ από 30/9/2016

Με την υπ' αριθ. 34331/Δ9.8920 - ΦΕΚ 2458 Β'/10-8-2016, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, καθορίζεται ο τρόπος και τα είδη των αιτήσεων και άλλων εγγράφων τα οποία θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ από 30/9/2016.Έτσι λοιπόν, όλοι οι εργοδότες έως 30-9-2016, υποχρεούνται να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr, με την εγγραφή τους, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) ως νέοι χρήστες, δηλώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, μεταξύ των οποίων και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Οι εργοδότες θα αποκτήσουν τον προσωπικό τους «λογαριασμό» στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, στον οποίο υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τις τυχόν μεταβολές αυτών στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού».

Οι εργαζόμενοι, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και λοιποί τρίτοι, που επιθυμούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, για θέματα που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ,  θα μπορούν να εγγραφούν και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης καθώς και προσωπικό «λογαριασμό», αφού δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης τους, μεταξύ των οποίων και ο ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τις τυχόν μεταβολές τους στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού».

Μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr, θα υποβάλλονται τα παρακάτω έγγραφα:


Α) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

α) Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού

γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας

στ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία

η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου

ια)Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία

ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

ιε)Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)

ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

ιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων

ιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο

ιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται

κ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

κα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων

κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων

κγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)

κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

Β) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

α) Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

β) Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις

γ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

δ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

ε) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

στ) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Γ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

α) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας

β)Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς

γ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

δ)Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

ε) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Αιτήσεις εργαζομένων, οργανώσεων εργαζομένων ή εργοδοτών που δεν είναι χρήστες του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, διεκπεραιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και καταχωρούνται σύστημα.

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και τα υποκαταστήματα τους πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους για τους εργαζομένους που απασχολούν, υποβάλλουν στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και καταστάσεις συμβάσεων εργασίας που καταρτίστηκαν με τη μεσολάβηση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει.

Μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ θα χορηγούνται στους εγγεγραμμένους χρήστες, κυρίως τα παρακάτω:

α) Άδεια για εργασία κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

β) Βεβαίωση αριθμού απασχολούμενου προσωπικού

γ) Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

δ) θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας εργαζομένου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις

ε) Πρόσκληση για διενέργεια εργατικής διαφοράς ή συμφιλιωτικής διαδικασίας

στ) Πρακτικά εργατικής διαφοράς/συμφιλιωτικής διαδικασίας

ζ) Απαντήσεις σε ερωτήματα/αιτήσεις

Οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet. gr, επωνύμως από τους εγγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα.

Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή)


Σημειώνεται ότι ο ιστότοπος sepenet.gr, στον οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση, σήμερα είναι ακόμη υπό κατασκευή.

ΠΗΓΗ : ergasiaka-gr.net