Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Ποινική ρήτρα 315.000 € επιβάλει ο Ο.Α.Σ.Α στην Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού «ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS A.E.» !!!

06/07/16

Σύμφωνα με την απόφαση Νο 3509/2016 τo  Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α που συνεδρίασε στις 14/06/16, με ομοφωνία των παρόντων αποφάσισε να επιβάλλει την, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 6 της με αριθ. 14/2014 Σύμβασης Σύμπραξης, ποινική ρήτρα για καθυστέρηση στην επίτευξη Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 59 ημερών, από την προγραμματισμένη ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών η οποία ήταν στις 22.01.2016, όπως ορίστηκε κατά παράταση με την με αριθ. 3440/2016 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Α.

Τελικά  επίσημα η επιτευχθείσα ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών ήταν στις 21.03.2016

Η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε ποσό 315.000 ευρώ, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 87/14.06.2016 σχετική με το θέμα εισήγηση του Υπεύθυνου Έργου Τηλεματικής.

Σύμφωνα με την απόφαση εκτός από την ποινική ρήτρα ο Ο.Α.Σ.Α αποδέχεται ότι οι Προδιαγραφές Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών του ΟΣΤ έχουν επιτευχθεί την 21.03.2016 !

Και επίσης Εγκρίνει τη διαβίβαση αιτήματος προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης), την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Ψηφιακή Σύγκλιση» και το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, για την καταβολή της Χρηματοδότησης Αναθέτουσας Αρχής στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS A.E

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση     Πηγή https://diavgeia.gov.gr