Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Νίκος Τάσιος : Πόσο αξιοκρατικό είναι το Νέο ενιαίο μισθολόγιο και τελικά υπάρχουν αυξήσεις?

Από τις 01/01/2016 και βάση του Ν. 4354/2015 εφαρμόζεται το ΝΕΟ ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ.


ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ ΜΙΣΘΟΎ - ΒΑΘΜΟΎ

Με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4354/15 αποσυνδέεται ο βαθμός από τον μισθό, δηλαδή ο υπάλληλος πλέον ανεξαρτήτως βαθμού θα υπάγεται σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ).

Τα κλιμάκια πλέον θα είναι (19) για υπαλλήλους Π.Ε και Τ.Ε (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) και (13) για Δ.Ε και Υ.Ε (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ενώ η αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου θα γίνεται για τους Δ.Ε και Υ.Ε κάθε τρία (3) χρόνια αντί κάθε  δύο (2)χρόνια που γινότανε με το παλαιό μισθολόγιο, παράλληλα για τους Π.Ε και Τ.Ε παραμένει κάθε  δύο (2) χρόνια.ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

 • Η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα   με τα τυπικά τους προσόντατο χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν μέχρι και στις 31-12-2015.
Δηλαδή: Ανάλογα με τον τίτλο σπουδών Δ.Ε ή Υ.Ε και τον αναγνωρισμένο χρόνο προϋπηρεσίας θα ενταχθούμε εκ νέου σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες στα νέα κλιμάκια. Η εταιρία από τον προηγούμενο μισθολόγιο γνωρίζει τον χρόνο προϋπηρεσίας στον καθένα και θα συμπληρώσει και τυχόν χρόνο που πλεονάζει από την τελευταία αύξηση* που πήρε κάποιος λόγω αλλαγής Μ.Κ.

Σημείωση: Όσοι κατέχουν τίτλους Π.Ε για να συνεχίσουν να παίρνουν τον Β.Μ της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει να συνεχίσει να είναι σε ισχύ η Σ.Σ.Ε όπως και να μπει και στην επόμενη.

Όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου Υ.Ε δεν θα ενταχτούν αυτή τη φορά στους Βασικούς Μισθούς της Δ.Ε κατηγορίας, (χωρίς να αποκλείουμε το ενδεχόμενο να γίνει κάποια εξαίρεση όπως είχε γίνει) όμως η διαφορά που θα προκύψει λόγω χαμηλότερου Β.Μ θα την πάρουν ως προσωπική διαφορά.
Οι υπάλληλοι αυτοί που η πλειοψηφία τους είναι μεγάλης ηλικίας, είναι και οι ποιο αδικημένοι διότι δεν προσλήφθηκαν με αυτά τα κριτήρια (όπως και οι υπόλοιποι) αλλά με το δίπλωμα οδήγησης και την εμπειρία τους ως οδηγοί, και από τη στιγμή που σε κάθε μελλοντική αύξηση* αυτή θα απορροφάται από την προσωπική διαφορά, θα χρειαστούν και περισσότερο χρόνο μέχρι την εξάλειψή της.

Παράδειγμα 1ο : Αν ένας υπάλληλος Υ.Ε έχει 25 χρόνια προϋπηρεσία και ήταν στον Γ ΄ Μ.Κ 3 είχε Β.Μ 1325 € ( λόγω ότι είχε ενταχθεί στους Δ.Ε ). 
Με το νέο μισθολόγιο θα μπει στο Μ.Κ - 9  με βασικό μισθό 1124 € στην κατηγορία Υ.Ε. 
Ο υπάλληλος αυτός θα πάρει ως προσωπική διαφορά την διαφορά παλαιού με νέου Β.Μ δηλαδή 201 €. Το τελικό ποσό που θα πάρει θα είναι το ίδιο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει μείωση μισθού διότι σε μελλοντικές αυξήσεις θα παραμένει στα ίδια χρήματα μέχρι να εξαλειφθεί η προσωπική διαφορά, ενώ άλλοι θα ανεβαίνουν κλιμάκια !
Έχοντας υπόψη ότι στην κατηγορία Υ.Ε κάθε αλλαγή Μ.Κ είναι 43 € μέχρι τα 201 € χρειάζεται 5 τριετίες ώστε να εξαλειφθεί πλήρως η προσωπική διαφορά!!! 
Συμπέρασμα, ο υπάλληλος αυτός δεν θα πάρει ποτέ αύξηση καθώς σε 15 χρόνια θα βγει στην σύνταξη !!! 
Και φυσικά είναι μείωση γιατί αν δεν είχε την προσωπική διαφορά στην 15ετία  θα έπαιρνε τις ανάλογες αυξήσεις λόγω αλλαγής μισθολογικών κλιμακίων.

Παράδειγμα 2ο : Αν υπάλληλος Δ.Ε είχε Β.Μ 1200 €, οικογενειακό επίδομα 50 €, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 150 € και προσωπική διαφορά 200 €  το σύνολο των τακτικών αποδοχών του ήταν 1600 € . 
Αν με το νέο μισθολόγιο ο υπάλληλος δικαιούται 1100 € Β.Μ τα 100 € διαφορά θα προστεθούν στην προσωπική διαφορά δηλαδή Βασικός μισθός 1100 €, οικογενειακό επίδομα 50 €, ανθυγιεινής εργασίας 150 € και προσωπική διαφορά  300 € σύνολο 1600 € .

Σε αυτό το παράδειγμα παρόλο που ο μισθός του δεν φαίνεται να έχει ούτε μείωση ούτε αύξηση, στην ουσία υπάρχει μείωση, γιατί όταν ξεπαγώσει η μισθολογική εξέλιξη ο υπάλληλος θα χρειαστεί περίπου 2 τριετίες περισσότερες ( για τα 100 € που προστέθηκαν στην προσωπική διαφορά λόγω μείωσης του Β.Μ ) από ότι θα χρειαζόταν για να γίνει απόσβεση της ήδη υπάρχουσας υπερβάλλουσας διαφοράς των 200 € !!! 

Παράδειγμα 3ο : Σε περίπτωση που προκύπτει βασικός μισθός μεγαλύτερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος η διαφορά που προκύπτει θα καταβληθεί σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων ετών ! 
Δηλαδή αν ο υπάλληλος είχε Β.Μ 1200 € και με το νέο μισθολόγιο δικαιούται Β.Μ 1300 € προκύπτει διαφορά 100 € και θα κατανεμηθεί ως εξής : 1225 € για το 2016, 1250 € για το 2017, 1275 € για το 2018 και 1300 € για το 2019.

Εάν ο υπάλληλος είχε 1200 € Β.Μ, οικογενειακή παροχή 50 €, ανθυγιεινής εργασίας 150 € και υπερβάλλουσα διαφορά 200 €  οι τακτικές του αποδοχές ήταν 1600 €, με την αύξηση του βασικού μισθού κατά  100 € θα έχει ως εξής : Β.Μ  1225 €, οικογενειακή παροχή 50 €, ανθυγιεινής εργασίας 150 € και υπερβάλλουσα διαφορά 200 € σύνολο 1625 €. 
Δηλαδή 25 € τον μήνα αύξηση για το 2016 και συν 25 € σε κάθε έτος μέχρι το 2019 όπως είπαμε στην προηγούμενη παράγραφο.

Κατά την πρώτη κατάταξη των υπαλλήλων στα νέα κλιμάκια, τυχών αύξηση του Β.Μ δεν συμψηφίζεται με την τυχών καταβαλλόμενη υπερβάλλουσα διαφορά του άρθρου 29 του ν.4024/11  
 • Ο χρόνος αργίας, διαθεσιμότητας, άνευ αποδοχών κ.λ.π. δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, δεν αναγνωρίζεται ούτε και για τη μισθολογική του εξέλιξη.
 • Μετά την μισθολογική κατάταξη στα κλιμάκια και στον νέο βασικό μισθό τυχών πλεονάζον χρόνος θα συνυπολογιστεί για την συμπλήρωση του επόμενου Μ.Κ που θα ξεκινήσει από 01/01/2018.
 • Μετά τη μισθολογική κατάταξη, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017.
Παράδειγμα : αν ένας υπάλληλος Δ.Ε έχει στις 31/12/2015,  16 χρόνια προϋπηρεσία θα μπει στο Μ.Κ – 6 (15 – 18 έτη) οπότε έχει πλεονάζον χρόνο 1 έτος ! 
Επειδή η μισθολογική εξέλιξη παγώνει για το 2016 – 2017, θα χρειαστεί άλλα 2 χρόνια για το επόμενο Μ.Κ, επομένως θα πρέπει να συμπληρώσει το 2018 και το 2019  και από 01/01/2020 θα πάει στο Μ.Κ – 7 !!

Είναι η πρώτη φορά που δεν προσμετράται προϋπηρεσία για την μισθολογική ωρίμανση ενός υπαλλήλου !

  Με λίγα λόγια, η επόμενη αύξηση* λόγω μισθολογικής ωρίμανσης θα είναι μετά από 4 χρόνια, η διετία 2016 & 2017 δεν προσμετρείται !


  * αύξηση (η μισθολογική ωρίμανση κάθε υπαλλήλου δεν είναι αύξηση μισθού με την έννοια ότι κάποιος σου αυξάνει τον μισθό! Την μισθολογική ωρίμανση την δικαιούται ο κάθε υπάλληλος και σε εμάς δεν δινόταν λόγω του παγώματος αλλαγής από βαθμό σε βαθμό.)


  ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

  • Επί του άρθρου ορισμός αποδοχών  βλέπουμε την κατάργηση του άρθρου 19 ν. 4024/11 (Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων) το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 17 ν. 4354/15 (αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης εργασίας). 

  Εμείς ως οδηγοί, θα μπορούσαμε λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός μας ( αλλαγές σε στάσεις, σε περισσότερα από ένα σημεία, μη σταθερό ωράριο κτλ. ) να διεκδικήσουμε αυτό το άρθρο, όμως στην ουσία φαίνεται '' παγωμένο '' καθώς θα πρέπει να περάσει με Προεδρικό διάταγμα αφού πρώτα προταθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό και εκτός αυτού αν ποτέ δοθεί θα συμψηφίζεται με την τυχόν προσωπική διαφορά ! 

  Στην πράξη το άρθρο αυτό αυτή τη στιγμή είναι για τα μάτια του κόσμου !

  Τα υπόλοιπα επιδόματα που ορίζουν τις αποδοχές μένουν ως έχουν, ενώ το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και παραμεθόριων περιοχών διαχωρίζεται σε δύο άρθρα καθώς ήταν σε ένα.


  ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
   Ένα ακόμα θέμα που προκύπτει είναι και το ατομικό δελτίο κατάταξης υπαλλήλου, το οποίο συμπληρώνει η υπηρεσία όμως ζητάει και την υπογραφή μας.

   Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αυτό σε κάποιο σημείο γράφει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ! Οπότε όταν συμπληρωθεί η ημερομηνία αυτή η οποία θα είναι στον καθένα διαφορετική αφαιρώντας την διετία 2016-2017 και υπογράφοντας ο υπάλληλος, αποδέχεται να μην προσμετρηθεί και κατόπιν δεν μπορεί να κινηθεί νομικά εάν θελήσει.


    Αυτά είναι λίγο πολύ τα νέα δεδομένα από το νέο μισθολόγιο, το οποίο κατά την γνώμη μου δεν αποκατέστησε αδικίες διότι κάθε οδηγός στο δημόσιο δεν έχει τις ίδιες συνθήκες εργασίας δεν οδηγάει το ίδιο όχημα δεν εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο δεν εργάζεται 365 ημέρες τον χρόνο δεν εργάζεται Δευτέρα έως Παρασκευή και τέλος ο επαγγελματίας οδηγός δεν οδηγάει με το πτυχίο αλλά με το δίπλωμα οδήγησης. Δεν μπορεί εμείς που οδηγούμε 18 μέτρα λεωφορείο με Ε΄ κατηγορίας δίπλωμα και μεταφέρουμε ανθρώπινες ζωές να αμειβόμαστε το ίδιο με κάποιον που οδηγεί ένα φορτηγάκι με Γ΄ κατηγορίας δίπλωμα, σε κάποια υπηρεσία  του δημοσίου σε πενθήμερη εργασία !!!


    Νίκος Τάσιος (οδηγός Ο.ΣΥ)