Κυριακή 5 Μαΐου 2019

Διαγωνισμός ύψους 1,65 εκατ. ευρώ για ελαστικά στα λεωφορείαΠαρά το γεγονός πως σημαντικό μέρος του γηρασμένου στόλου μένει ακινητοποιημένο στα αμαξοστάσια η εταιρεία ΟΣΥ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών.

Ελαστικά αποφάσισε πως χρειάζονται τα λεωφορεία της ΟΣΥ ώστε τουλάχιστον να κινούνται με ασφάλεια το επιβατικό κοινό προκηρύσσοντας διαγωνισμός ύψους 1,65 εκατ. ευρώ με επιπλέον τον ΦΠΑ.
Ωστόσο η απόκτηση των ελαστικών σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των ακινητοποιήσεων στα λεωφορεία καθώς ο στόλος είναι τόσο γηρασμένος που τα μηχανικά προβλήματα είναι καθημερινά με αποτέλεσμα να καθυστερούν τα οχήματα στα δρομολόγια εξαιτίας της έλλειψης λεωφορείων.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να ταλαιπωρούνται οι επιβάτες των λεωφορείων καθώς είναι αναγκασμένοι να περιμένουν έως και πάνω από 50 λεπτά στις στάσεις για να επιβιβαστούν σε κάποιο λεωφορείο καθώς τουλάχιστον το 1/3 του στόλου καθημερινά βρίσκεται ακινητοποιημένο σε κάποιο αμαξοστάσιο λόγω μηχανικής βλάβης.
Η εταιρεία ωστόσο αντί να αγοράσει καινούρια λεωφορεία προκήρυξε Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων  για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της με τύπους ελαστικών 275/70  R 22.5 , 315/60  R 22.5 και 385/55  R 22,5 για χρονικό διάστημα 2 ετών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  1.650.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (1.400.000 ευρώ για τα 7.000 ελαστικά επίσωτρα  275/70R 22.5, 100.000 ευρώ για τα 250 ελαστικά επίσωτρα 315/60R 22.5 και 150.000 ευρώ για τα 500  ελαστικά επίσωτρα 385/55R 22,5).
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα  πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
Το συγκεκριμένο δικαίωμα  ασκείται εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες από τις τρεις κατηγορίες ελαστικών επισώτρων αλλά  για το σύνολο των ποσοτήτων αυτών.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά είδος.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά για την κάθε κατηγορία έτσι όπως θα  προκύπτει από την υποβολή της στο  ΕΣΗΔΗΣ.
Επιπλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα  χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με βάση την τιμή, για έκαστο είδος.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται στα δύο (2) έτη.