Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

ΣΤΑΣΥ: Προχωρά στην αξιοποίηση ακινήτων «φιλέτο» από τον Πειραιά μέχρι την ΚηφισιάΤην εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της αποφάσισε η ΣΤΑΣΥ. Για το σκοπό αυτό προχωρά στην διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα εκπονήσει τη σχετική μελέτη εκτιμώμενης αξίας περίπου 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.


Ακίνητα «φιλέτο» όπως η ιδιοκτησία στον τερματικό Σταθμό του Πειραιά 32 στρεμμάτων περίπου, στο σταθμό του Θησείου περίπου 20 στρέμματα, στο σταθμό Αττικής  περίπου 12 στρέμματα αλλά και η έκταση εκατέρωθεν των σιδηροτροχιών σε μήκος 25 χιλ, και πλάτος από 8 έως 20 μέτρα μπορούν να αξιοποιηθούν επιφέροντας σημαντικά έσοδα στην ΣΤΑΣΥ.

Ο διαγωνισμός θα «τρέξει» με πολύ γοργούς ρυθμούς και οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να υποβάλλουν τυχόν έγγραφες απορίες έως τις 2 Απριλίου ενώ την Δευτέρα 8 Απριλίου θα εκδοθεί Τεύχος Διευκρινίσεων.

Η λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ‘άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση του της ακίνητης περιουσίας της ΣΤΑΣΥ κατά μήκος της γραμμής 1 (πρώην Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος.

Ειδικότερα έχει τους παρακάτω στόχους:

–         Αξιοποίηση των ιδιοκτησιών της ΣΤΑΣΥ κατά μήκος ή σε σχετικά μικρή απόσταση από την γραμμή 1 ως περιουσιακών στοιχείων (asset) που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στον Οργανισμό.

–         Αξιοποίηση των ιδιοκτησιών της ΣΤΑΣΥ κατά μήκος ή σε σχετικά μικρή απόσταση από την γραμμή 1 για την αντιμετώπιση αναγκών των όμορων περιοχών και μετατροπή τους σε στοιχεία που θα λειτουργούν πολεοδομικά εγκάρσια προς τη γραμμή και θα συνδέουν τις περιοχές.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνεται έκθεση χαρακτηριστικών ανά ακίνητο  της ΣΤΑΣΥ και έκθεση χωρικών αναγκών  και αναπτυξιακών προοπτικών  των περιοχών από τις οποίες διέρχεται η γραμμή. Στο δεύτερο στάδιο περιλαμβάνεται υπόμνημα για επιλεγμένα ακίνητα με την προτεινόμενη χρήση/αξιοποίηση, αξιολόγηση επενδυτικών δυνατοτήτων, αξιολόγηση δυνατότητα κάλυψης χωρικών αναγκών δήμων, πρόταση τρόπους αξιοποίησης και χρηματοδότηση. Τα ακίνητα (μέχρι τρία) θα υποδειχθούν από την ΣΤΑΣΥ κατά την έναρξη του δεύτερου σταδίου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Πηγή