Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

ΚΥΑ για την επαναφορά σε ΟΣΕ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ υπαλλήλων που είχαν μεταταχθεί υποχρεωτικάΤην επαναφορά υπαλλήλων σε εποπτευόµενους φορείς του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών οι οποίοι µεταφέρθηκαν ως πλεονάζον προσωπικό προς άλλους φορείς του Δηµοσίου, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 (Α’188) και 9 του ν. 3920/2011 (Α΄33), καθόρισαν με ΚΥΑ οι υπουργοί Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταφορών.


Τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 79 του ν.4530/2018, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόµου 4574/2018 (Α’ 191), για την επαναφορά, σε εποπτευόµενους φορείς του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, υπαλλήλων που υπηρετούσαν µε την ειδικότητα του οδηγού ή µηχανοδηγού ή σταθµάρχη ή κλειδούχου ή εργάτη γραµµής ή τεχνίτη γραµµής ή µηχανικού ΠΕ και ΤΕ ή στον κλάδο ελέγχου και κίνησης αµαξοστοιχιών και οι οποίοι µεταφέρθηκαν ως πλεονάζον προσωπικό προς άλλους φορείς του Δηµοσίου, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 (Α’188) και 9 του ν. 3920/2011 (Α΄33), καθόρισαν με ΚΥΑ οι υπουργοί Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταφορών.

Οι όροι που καθορίστηκαν είναι οι εξής:

-Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 4574/2018 (Α’ 191) υποβάλλουν, εντός προθεσµίας δέκα εργάσιµων ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσας και κοινοποίηση της στους ενδιαφερόµενους, αίτηση για την επαναφορά τους στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., καθώς και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά – δικαιολογητικά στην αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα υποδοχής, µε κοινοποίηση υποχρεωτικά στον φορέα όπου υπηρετούν, καθώς και στους λοιπούς φορείς της παραγράφου αυτής.

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα τριών επιλογών κατά ανώτατο όριο, είτε κατά φορέα υποδοχής (Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε.), είτε κατά ειδικότητα (οδηγού ή µηχανοδηγού ή σταθµάρχη ή κλειδούχου ή εργάτη γραµµής ή τεχνίτη γραµµής ή µηχανικού ΠΕ και ΤΕ ή στον κλάδο ελέγχου και κίνησης αµαξοστοιχιών).

-Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, τις συνθήκες και το εν γένει καθεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει σε Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., παραιτούµενοι ταυτοχρόνως του δικαιώµατος κάθε διεκδίκησης ή αποζηµίωσης ή οποιασδήποτε άλλης φύσης αξίωσης εξ αιτίας και επ’ αφορµή της αρχικής µεταφοράς τους, δυνάµει των ν.3891/2010 και ν.3920/2011, και της εν συνεχεία επανόδου τους σε Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ.Α.Ε., δυνάµει της παραγράφου 11 του άρθρου 79 του ν.4530/2018, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4574/2018 (Α’ 191).

-Τα διοικητικά συµβούλια των Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ.Α.Ε., αφού ελέγξουν καταρχήν τις αιτήσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το Καταστατικό και τον ισχύοντα Κανονισµό τους, εν συνεχεία και σε συνεργασία µεταξύ τους, διατυπώνουν γνώµη εάν οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις επαναφοράς τους, σύµφωνα µε τα σχετικά αιτήµατα και τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και σε ποια από τις προβλεπόµενες από τις οργανικές τους διατάξεις θέσεις – του καθενός ξεχωριστά φορέα υποδοχής – θα µεταφερθούν.

Πηγή