Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Στον «πάγο» η επισκευαστική βάση της ΟΣΥ – Σε ιδιώτες η συντήρηση των νέων λεωφορείωνΤης Μαρίας Μόσχου
Η ΟΣΥ «παροπλίζει» μία από τις πιο σύγχρονες επισκευαστικές βάσεις, την μεγαλύτερη στο είδος της στα Βαλκάνια  και προχωρά στην αγορά δύο ανακατασκευασμένων κινητήρων δαπανώντας περίπου 55.000 ευρώ! 


Την ίδια στιγμή στο κείμενο με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια νέων αστικών λεωφορείων που έθεσε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρεται ότι η προμήθεια ανταλλακτικών, η συντήρηση και η επισκευή των νέων λεωφορείων θα γίνεται από τον ανάδοχο!

«Ο προμηθευτής με την προσφορά του, θα υποβάλλει κοστολογημένο πρόγραμμα συντήρησης των λεωφορείων για 12 έτη (ή για 960.000 km) στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ξεχωριστά η δαπάνη ανταλλακτικών και οι απαιτούμενες εργατοώρες» τονίζεται στο κείμενο με τις τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκε στη διαβούλευση.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι : «Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εξασφαλίσει την προμήθεια όλων των ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα 15 ετών, μετά την παράδοση των λεωφορείων».

Υπενθυμίζεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν σε λεωφορεία 12 m Ηλεκτροκίνητα, 12 m με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου και 18 m πετρελαιοκίνητα Euro VΙ.


Ο διαγωνισμός για τους κινητήρες

Η Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ προχώρησαν στις 26.11.2018 σε Διακήρυξη 128167/ 2018  ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας δύο (2) «Κινητήρων Πλήρων (Ανακατασκευασμένων)» για την κάλυψη των αναγκών του Αμαξοστασίου της Πέτρου Ράλλη της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Η συνολική αξία προϋπολογισμού είναι  44.651,26 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ενώ ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι οι κινητήρες αυτοί είναι EURO II χρονολογίας 1999, δηλ. αφορά λεωφορεία μιας 20ετίας που κανονικά θα έπρεπε να αποσυρθούν.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για δύο (2) μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην Κεντρική Γραμματεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ενώ η διαδικασία της αποσφράγισης θα διενεργηθεί μετά από την έγγραφη ειδοποίηση των συμμετεχόντων, από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.


Η σημερινή κατάσταση

Σημειώνεται ότι η ανακατασκευή κινητήρων για τα λεωφορεία που παρουσίαζαν πρόβλημα μέχρι στιγμής γίνεται από την επισκευαστική βάση της ΟΣΥ αν βέβαια υπάρχουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Τα τελευταία τρία χρόνια ωστόσο υπάρχουν σημαντικότατες ελλείψεις ανταλλακτικών ενώ οι προμηθευτές έχουν κλείσει τις … στρόφιγγες καθώς δεν πληρώνονται εγκαίρως από την ΟΣΥ. Αυτό δείχνουν και οι φωτογραφίες που αποκαλύπτει το movenews.gr με δεκάδες κινητήρες στην επισκευαστική βάση της ΟΣΥ να περιμένουν … ανταλλακτικά!


Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να βρει ανταλλακτικά και αναγκάζεται να αγοράσει ολόκληρους τους κινητήρες δαπανώντας ωστόσο χρήματα που θα μπορούσαν να ανακατασκευάσουν πάνω από 5 έως 10 συνολικά κινητήρες, στην δική της επισκευαστική βάση, ανάλογα με την βλάβη που παρουσιάζουν.

Πηγή