Πέμπτη 5 Απριλίου 2018

Εγκύκλιος Γεροβασίλη για επιτάχυνση εφαρμογής της κινητικότηταςΕγκύκλιο σχετικά με τον εξορθολογισμό  και την επιτάχυνση της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγσ Γεροβασίλη.


Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:

Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος με τίτλο «I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, II) Ενσωμάτωση της 005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις», στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διατάξεις για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. Άρθρο 33:

Στο άρθρο 33 του νόμου αναφέρεται ότι η προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης οργανισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) για τη συμμετοχή φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) δεν απαιτείται, εφόσον με αιτιολογημένη έκθεση του οικείου φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις. Είναι αυτονόητο ότι για τη συμμετοχή στο ΕΣΚ απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 δηλαδή η ύπαρξη ψηφιακού οργανογράμματος και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

Β. Άρθρο 34:

Στο άρθρο 34 του ίδιου νόμου (παρ. 1) προβλέπεται ότι στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται παράγραφος 5, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου, οι προϋποθέσεις αυτές τεκμαίρεται ότι πληρούνται. Ειδικά για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα τριμελή όργανα του άρθρου 7 του νόμου λαμβάνουν υπόψη τα αναφερόμενα στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι στο τέλος του α’ εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 προστίθενται εδάφια σύμφωνα με τα οποία οι αιτήσεις προτίμησης των υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας μπορούν να υποβάλλονται για τις θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Επισημαίνεται δε ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επίσης, τα β’ και γ’ εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, το αρμόδιο τριμελές όργανο της παρ. 1 του παρόντος καλεί τους τρεις επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους σε συνέντευξη εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα των
κατηγοριών ΔΕ ή ΥΕ, το αρμόδιο τριμελές όργανο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, εφόσον κρίνει αναγκαίο, δύναται να καλέσει τους τρεις (3) επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους σε συνέντευξη εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος, άλλως συντάσσει αμελλητί το πρακτικό επιλογής του επομένου εδαφίου.»

Επίσης, η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το πρακτικό επιλογής της προηγούμενης παραγράφου.

Κατόπιν, η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής εντός των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προθεσμιών και κοινοποιείται αμέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων. Πράξεις μετάταξης ή απόσπασης που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ανακαλούνται μετά την έκδοσή τους μόνο για λόγους που αφορούν τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4.» Κατά συνέπεια αν εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου η υπηρεσία προέλευσης δεν ενημερώσει για τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων του ποσοστού κάλυψης των οργανικών θέσεων του κλάδου του υπαλλήλου και τη μοναδικότητά του στον οικείο κλάδο, η τυχόν μη συνδρομή αυτής δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης της πράξης μετάταξης ή απόσπασης του άρθρου 34.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου ορίζεται ότι:

«5. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφίων για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου τριμελούς οργάνου του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.

Ειδικά για την ολοκλήρωση του Α’ Κύκλου Κινητικότητας, η προθεσμία της παρ. 1 για τους φορείς προέλευσης ξεκινά από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Γ. Άρθρο 35:

Με το άρθρο 35 του νόμου, δίνεται η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν στις 15.4.2018 έως και 31.12.2018, καθώς επίσης και η δυνατότητα μετάταξης των εν λόγω αποσπασμένων στους φορείς υποδοχής.
Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου ορίζεται ότι:

«1. Αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις 15.4.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, δύνανται να παρατείνονται έως και 31.12.2018, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και απόφασης του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου».

Επομένως, υπάλληλοι των οποίων οι αποσπάσεις έχουν διενεργηθεί με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις -ακόμη και αν οι σχετικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση του ν. 4440/2016, δηλαδή πριν από την 2η /12/2016- οι οποίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018 μπορούν να παραταθούν έως και τις 31.12.2018. Η παράταση αυτή δίνεται κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και απόφασης του αρμόδιου για διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η σχετική δυνατότητα αφορά πάσης φύσεως αποσπάσεις ανεξαρτήτως του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου και των διατάξεων με τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η απόσπαση. Σημειώνεται ότι η αίτηση του υπαλλήλου και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου πρέπει να γίνουν άμεσα, καθώς θα ήταν πρόσφορο οι ως άνω παρατάσεις απόσπασης να έχουν περατωθεί έως τις 15/4/2018.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου ορίζεται ότι:

«2. Υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται στον φορέα υποδοχής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη μετάταξη εκδίδεται απόφαση των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής, εφόσον υφίσταται, χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και αν δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης».

Τέλος στην παράγραφο 3 του άρθρου αναφέρεται ότι:

«3. Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4440/2016».

Επομένως, οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 μπορούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να υποβάλουν αίτηση μετάταξης στο φορέα που είναι αποσπασμένοι. Είναι προφανές ότι δεν δύνανται να ολοκληρωθούν μετατάξεις υπαλλήλων από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης αφενός μεν γιατί προκαλούν δημοσιονομική επιβάρυνση, αφετέρου δε λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιακές Μεταβολές – Κινητικότητα.