Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

Ο.ΣΥ Α.Ε : Οριστική παραλαβή των 404 λεωφορείων diesel & φυσικού αερίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. … αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των από 08.02.17 Πρακτικών των Επιτροπών οριστικής παραλαβής των 283 λεωφορείων diesel με την κοστολόγηση των αναφερομένων παρατηρήσεων, καθώς των 121 λεωφορείων με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου (cng), όπως αυτά υποβλήθηκαν στην παρούσα συνεδρίαση.

 Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλει στην κατασκευάστρια εταιρεία το ποσό των 8.187.978,00€, μέσω της διαδικασίας των ληξιπρόθεσμων και μόνο, ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 10% του συνολικού τιμήματος πωλήσεως για αμφότερους τους ως άνω τύπους των λεωφορείων, αμφότερων των Συμβάσεων, και να επιστρέψει τις δυο εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης που έχει στην κατοχή της. 

Την παράδοση από την IVECO FRANCE, ως πληρωμή εις είδος προς την Ο.ΣΥ. Α.Ε., ανταλλακτικών λεωφορείων, σε τιμές οι οποίες αφενός θα είναι σε επίπεδο κόστους και αφετέρου θα είναι σταθερές και δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια του Συμφωνητικού, και σε ποσότητες που θα προκύψουν σύμφωνα με τις ανάγκες της Ο.ΣΥ. Α.Ε. τουλάχιστον για όλους τους τύπους λεωφορείων που μας έχει προμηθεύσει η κατασκευάστρια εταιρεία. 

Η συνολική αξία των εν λόγω ανταλλακτικών ανέρχεται σε 7.093.914,09€ και θα παραδοθούν στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. μέσα σε διάστημα μιας τετραετίας από την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται σε αυτό, σχέδιο του οποίου έχει υποβληθεί στην παρούσα συνεδρίαση. Τα ανταλλακτικά δε αυτά απαριθμούνται με τη μορφή κωδικών Ο.ΣΥ. Α.Ε. στον ειδικό ΠΙΝΑΚΑ Α (εκ 40 σελίδων), όπως αυτό υποβλήθηκε στην παρούσα συνεδρίαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού».

Διαβάστε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο