Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για την έναρξη της κινητικότητας [έγγραφο]κδόθηκε η εγκύκλιος, με την υπογραφή της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, όπως είχε προαναγγείλει η aftofioikisi.gr, για την «Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει).


Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υπηρεσίες θα αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 100 του ν.4472/2017:

«1. Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1 η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, έως 15 Σεπτεμβρίου, τα αιτήματά σας για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση. Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.4440/2016, η έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, όπου απαιτείται, και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Δεδομένης της πρώτης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία εξέτασης των 2 αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και πάντως όχι πέραν της 9 ης Οκτωβρίου 2017.

Τα αιτήματα για μετάταξη συνοδεύονται από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων ή μετατάξεων. Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση, για την οποία δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών.

Επισημαίνεται ότι θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πληρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη. Επίσης, θέσεις ή ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετάταξης ή απόσπασης με τις ισχύουσες έως την έναρξη του ΕΣΚ διατάξεις, δεν δύνανται να συμπεριληφθούν ως αιτήματα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Η αποστολή αιτημάτων των φορέων θα γίνει σε αρχείο EXCEL, όπως επισυνάπτεται και αποστέλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrm@ydmed.gov.gr, το αργότερο έως 15 Σεπτεμβρίου 2017. Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των αρμόδιων Υπουργών εάν πρόκειται για υπηρεσίες των Υπουργείων και για εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και την ψηφιακή υπογραφή των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών σε περίπτωση που τα αιτήματα αφορούν Ανεξάρτητες Αρχές.

Για τα αιτήματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και υπηρεσιών αυτών, καθώς και για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, τα αιτήματα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή, τα αιτήματα αποστέλλονται και σε έντυπη μορφή, ενυπόγραφα από τα αρμόδια όργανα στην Υπηρεσία μας εντός της ως άνω προθεσμίας. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν.

Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Υπηρεσιακές Μεταβολές- Κινητικότητα.